ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: факторний аналіз, фактори, резерви, прибуток, рентабельність, спосіб ланцюгових підстановок, основні засоби, оборотні кошти

Анотація

У статті розглянуто роль і значення рентабельності для оцінки діяльності підприємства. Доведено, що показники рентабельності виміряють доходність підприємства з різних позицій та можуть бути згруповані відповідно до інтересів учасників економічного процесу. Особлива увага приділена актуальним питання факторного аналізу рентабельності виробництва торговельних підприємств. Визначено основні етапи проведення аналізу рентабельності, побудована детермінована факторна мультиплікативна модель рентабельності виробництва підприємства, яка відображає залежність операційного прибутку від основних засобів і оборотних коштів. Запропоновано використання методу ланцюгових підстановок щодо виявлення впливу факторів на результативний показник. Визначено резерви зростання прибутку від операційної діяльності підприємства.

Посилання

Абрамова А.С., Антонюк В.І. Методичні підходи до проведення факторного аналізу рентабельності підприємства. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 1086–1091.

Боднарчук А. В. Удосконалення комплексного економічного аналізу власного капіталу. Бізнес Інформ. 2013. № 3. С. 282–285.

Василик О.Б. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу ПАТ «Укрнафта» в докризовий і кризовий періоди. Вісник ЖДТУ. 2012. № 4 (62). С. 45–48.

Іванілов О.С., Перетятько А.Ю., Божидай І.І. Факторний аналіз рентабельності Укрзалізниці за методом фірми «Дюпон». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 186–189.

Кошельок Г.В., Малишко В.С. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства. Економіка та суспільство. 2016. № 7. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/16

(дата звернення 24.12.2022).

Семенова О.М., Середа І.В. Резерви підвищення рентабельності підприємства на основі факторного моделювання. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 1 (63). С. 162–167.

Янковой А.Г., Чернецкая Ю.А. Синергетический эффект факторов рентабельности собственного капитала предприятия. Вестник ВГУ. 2014. № 1. С. 149–151.

Рзаєв Г.І., Драгочинська Д.О. Показники рентабельності як аналітичні ознаки прояву ризику за умов невизначеності. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 5. С. 73–77.

Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков, А.А. Герасимов, В.В. Ровенська. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

Курочкіна О.К. Рентабельність підприємства як основний показник ефективності його діяльності. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.43.html (дата звернення 24.12.2022).

Abramova, A.S., Antonjuk, V.I. (2017). Metodychni pidkhody do provedennja faktornogho analizu rentabeljnosti pidpryjemstva [Methodical approaches to factor analysis of enterprise profitability]. Molodyj vchenyj. № 11 (51). S. 1086–1091. [in Ukrainian].

Bodnarchuk, A. V. (2013). Udoskonalennja kompleksnogho ekonomichnogho analizu vlasnogho kapitalu [Improvement of comprehensive economic analysis of own capital]. Biznes Inform. № 3. S. 282–285. [in Ukrainian].

Vasylyk, O.B. (2012). Faktornyj analiz rentabeljnosti vlasnogho kapitalu PAT «Ukrnafta» v dokryzovyj i kryzovyj periody [Factor analysis of the return on equity of Ukrnafta PJSC in the pre-crisis and crisis periods]. Visnyk ZhDTU. № 4 (62). S. 45–48. [in Ukrainian].

Ivanilov, O.S., Peretjatjko, A.Ju. & Bozhydaj, I.I. (2012). Faktornyj analiz rentabeljnosti Ukrzaliznyci za metodom firmy «Djupon» [Factor analysis of the profitability of Ukrzaliznytsia according to the DuPont method]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. № 38. S. 186–189. [in Ukrainian].

Kosheljok, Gh.V., Malyshko, V.S. (2016). Faktornyj analiz rentabeljnosti vlasnogho kapitalu pidpryjemstva [Factor analysis of profitability of the company's own capital]. Ekonomika ta suspiljstvo. 7. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/16 [in Ukrainian].

Semenova, O.M., Sereda, I.V. (2014). Rezervy pidvyshhennja rentabeljnosti pidpryjemstva na osnovi faktornogho modeljuvannja [Reserves for increasing the profitability of the enterprise based on factor modeling]. Naukovyj visnyk Poltavsjkogho universytetu ekonomiky i torghivli. № 1 (63). S. 162–167. [in Ukrainian].

Jankovoj, A.Gh., Cherneckaja, Ju.A. (2014). Synerghetycheskyj эffekt faktorov rentabeljnosty sobstvennogho kapytala predpryjatyja [Synergistic effect of factors of return on equity of an enterprise]. Vestnyk VGhU. № 1. S. 149–151. [in Russian].

Rzajev, Gh.I., Draghochynsjka, D.O. (2017). Pokaznyky rentabeljnosti jak analitychni oznaky projavu ryzyku za umov nevyznachenosti [Profitability indicators as analytical signs of risk exposure under conditions of uncertainty]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu. № 5. S. 73–77. [in Ukrainian].

Ekonomichnyj analiz y diaghnostyka stanu suchasnogho pidpryjemstva [Economic analysis and diagnosis of the state of a modern enterprise] : navch. posib. / T.D. Kostenko, Je. O. Pidghora, V.S. Ryzhykov, V.A. Pankov, A.A. Gherasymov, V.V. Rovensjka. Kyiv : Centr uchbovoji literatury, 2007. 400 s. [in Ukrainian].

Kurochkina, O.K. Rentabeljnistj pidpryjemstva jak osnovnyj pokaznyk efektyvnosti jogho dijaljnosti [The profitability of the enterprise as the main indicator of the efficiency of its activity]. Retrieved from: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.43.html [in Ukrainian].

Переглядів статті: 305
Завантажень PDF: 329
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кошельок, Г., Міндова, О., & Чернишова, Л. (2023). ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-36
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ