ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ключові слова: звітність за сегментами, операційний сегмент, звітний сегмент, етапи складання звітності за сегментами, узгодження показників звітності

Анотація

Метою дослідження є розкриття порядку складання звітності за сегментами відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 8 «Операційні сегменти». Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» чітко виокремлено суб’єктів господарювання, які в обов’язковому порядку зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності при складанні звітності, зокрема за сегментами. Автором використано універсальні методи дослідження. Аналіз – за допомогою нього виокремлено і досліджено операційні та звітні сегменти. Встановлено критерій щодо розкриття сегментної інформації: на звітні сегменти має припадати не менше 75 відсотків доходів суб’єкта господарювання від зовнішніх контрагентів. Метод синтезу застосовано при об’єднані двох та більше операційних сегментів в єдиний операційний сегмент. Окрема увага при формуванні звітності за сегментами приділена порядку розкриття інформації про величину прибутку або збитку за кожним звітним сегментом. Зосереджено увагу на розкритті інформації про виручку від зовнішніх покупців і міжсегментну виручку, фінансові доходи та витрати, амортизацію, суттєві статті доходів і витрат, витрати (дохід) з податку на прибуток, суттєві негрошові статті, відмінні від амортизації. Перелік доходів та витрат, які аналізуються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання є індивідуальним і залежить від впровадженої системи управлінського обліку. Практична цінність полягає у наведенні порядку розкриття інформації за сегментами публічним акціонерним товариством щодо фінансового результату, активів та зобов’язань у складі фінансової звітності за 2022 рік. Автором проведено узгодження (звірку) даних за сегментами з виокремленням складових, що формують прибуток, активи та зобов’язання. З’ясовано необхідність проявлення професійного судження бухгалтером при поділі інформації на суттєву та несуттєву з метою її подальшого розкриття у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, оскільки Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 «Операційні сегменти» єдиний міжнародний стандарт, який містить чіткі нормативи суттєвості. Інші стандарти надають право на встановлення кількісних критеріїв суттєвості щодо сум та розкриття їх у фінансовій звітності управлінському персоналу суб’єкта господарювання. За результатами дослідження сформовано таблицю з деталізацією інформації за сегментами з урахуванням видів діяльності публічного акціонерного товариства. Встановлено, що при проведенні узгодження показників суб’єкт господарювання здійснив перехід від загального операційного прибутку за сегментами до сукупного операційного збитку.

Посилання

1. Алексєєва А., Ігнатенко Т. Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних стандартах. Вісник КНТЕУ. 2009. № 5. С. 109–116.
2. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 485 с.
3. Ігнатенко Т. Побудова управлінського обліку за сегментами діяльності на підприємствах торгівлі. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1oFT6PYAAAAJ&hl=uk (дата звернення: 06.02.2023).
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 «Операційні сегменти». Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%208_ukr_2020.pdf (дата звернення: 06.02.2023).
5. Пономаренко І. О. Звітність за сегментами. Аудитор України. 2013. № 8 (213). С. 44–48.
1. Aleksieieva A., Ihnatenko T. (2009) Rozkryttia informatsii za sehmentamy diialnosti pidpryiemstva u mizhnarodnykh i natsionalnykh standartakh [Disclosing information about operating segments under international and national standards]. Herald of KNTEU. No 5. P. 109–116.
2. Voinarenko M.P. (2010) Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti ta audytu [International standards of financial reporting and auditing]. Kyiv: Center for Educational Literature, 485 p.
3. Ihnatenko T. Pobudova upravlinskoho obliku za sehmentamy diialnosti na pidpryiemstvakh torhivli [Building managerial accounting by segments at trading enterprises]. Available at: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1oFT6PYAAAAJ&hl=uk (Last accessed: 06.02.2023).
4. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 8 «Operatsiini sehmenty» [International financial Reporting Standard 8 «Operational Segments»]. The Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%208_ukr_2020.pdf (Last accessed: 06.02.2023).
5. Ponomarenko I.O. (2013) Zvitnist za sehmentamy [Segment Reporting]. The Auditor of Ukraine. No. 8 (213). P. 44–48.
Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Грибовська, Ю. (2023). ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-34
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ