УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА УКРАЇНСЬКОМУ ЕНЕРГОРИНКУ: СТРАТЕГІЧНІ ВИКЛИКИ

Ключові слова: управління підприємством, підприємства постачальники, енергетичний ринок, лібералізація, бізнес у сфері енергопостачання

Анотація

У статті узагальнено стратегічні виклики, які постають перед бізнесом у сфері енергопостачання. Основними серед них є: регуляторна невизначеність, зумовлена відсутністю чіткої державної позиції щодо підтримки конкуренції на енергоринку, та воєнний стан, який погіршує фінансове становище підприємств постачальників. Сукупна дія цих загроз призводить до прискореної монополізації бізнесу у сфері енергопостачання. Доведено, що нівелювати зовнішні ризики і загрози можна шляхом розбудови ефективної системи управління підприємством, тобто спираючись на внутрішній потенціал розвитку. Пріоритетними бізнес-процесами, які формують внутрішній потенціал розвитку, для підприємств постачальників можна вважати такі: перехід на цифрові взаємодії з клієнтами; створення клієнтських та партнерських мереж; розробка інноваційних продуктів, які дають можливість інтегрувати власні бізнес-процеси у бізнес-процеси клієнтів.

Посилання

Пономарьов С.В. Стратегічне управління енергетичними компаніями. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 427–434.

Компан А. Війна – не привід ухвалювати неринкові рішення. Енергобізнес. 2022. 4 жовтня. URL: https://e-b.com.ua/artem-kompan-viina-ne-privid-uxvalyuvati-nerinkovi-risennya-4841 (дата звернення 15.01.2023).

Овсієнко О.В. Бізнес у сфері енергопостачання на українському енергоринку в умовах невизначеності. Ефективна економіка. 2023. № 1. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.22.

Hampton H., Foley А., Furszyfer Del Rio D., Smyth В., Laverty D., Caulfield B. Customer engagement strategies in retail electricity markets: A comprehensive and comparative review. Energy Research & Social Science. 2022. August. Vol. 90. DOI: http://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102611 (дата звернення 23.10.2022).

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу: Постанова КМУ від 29.04.2022 № 489. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.01.2023).

Державна служба статистики України: Здійснено оперативну оцінку ВВП за ІІІ квартал 2022 року. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2022/zmist/news/vvp_03_2022_u.htm (дата звернення 02.02.2023).

Про розмір страхового запасу природного газу та порядок його створення: Постанова КМУ: проєкт. URL: https://www.mev.gov.ua/rehulyatornyy-akt/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-1?fbclid=IwAR0DBlRKoQ_TnHaplmV2r4KnSEXQ1IIm_Dd2mpu5lZ4KR8dhDZMv7ueQsDA (дата звернення 15.01.2023).

Ponomaryov, S.V. (2018). Stratehichne upravlinnia enerhetychnymy kompaniiamy [Strategic management of energy companies]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 427–434. [in Ukrainian].

Kompan, A. (2022). Viina – ne pryvid ukhvaliuvaty nerynkovi rishennia [War is not an excuse to make non-market decisions]. Enerhobiznes – Energy business, October, 22. Available at: https://e-b.com.ua/artem-kompan-viina-ne-privid-uxvalyuvati-nerinkovi-risennya-4841 [in Ukrainian].

Ovsiienko, O.V. (2023). Biznes u sferi enerhopostachannia na ukrainskomu enerhorynku v umovakh nevyznachenosti [Business in the field of energy supply on the Ukrainian energy market in conditions of uncertainty]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.1.22 [in Ukrainian].

Hampton, H., Foley, А., Furszyfer Del Rio, D., Smyth, В., Laverty, D., Caulfield, B. (2022). Customer engagement strategies in retail electricity markets: A comprehensive and comparative review. Energy Research & Social Science, August, Vol. 90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102611

Kabinet Ministriv Ukrainy (2022). Postanova “Pro vnesennia zmin do Polozhennia pro pokladennia spetsialnykh oboviazkiv na subiektiv rynku pryrodnoho hazu dlia zabezpechennia zahalnosuspilnykh interesiv u protsesi funktsionuvannia rynku pryrodnoho hazu” [Decree “On making changes to the Regulations on imposing special duties on natural gas market entities to ensure public interests in the process of functioning of the natural gas market”], 489, April, 29. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2022): Zdiisneno operatyvnu otsinku VVP za III kvartal 2022 roku [An operational assessment of GDP for the third quarter of 2022 was carried out]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2022/zmist/news/vvp_03_2022_u.htm [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrainy (2022). Proiekt postanovy “Pro rozmir strakhovoho zapasu pryrodnoho hazu ta poriadok yoho stvorennia” [Decree “About the size of the insurance reserve of natural gas and the procedure for its creation”]. Available at: https://www.mev.gov.ua/rehulyatornyy-akt/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-1?fbclid=IwAR0DBlRKoQ_TnHaplmV2r4KnSEXQ1IIm_Dd2mpu5lZ4KR8dhDZMv7ueQsDA [in Ukrainian].

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Шведкий, В., & Костін, Ю. (2023). УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА УКРАЇНСЬКОМУ ЕНЕРГОРИНКУ: СТРАТЕГІЧНІ ВИКЛИКИ . Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-40
Розділ
ЕКОНОМІКА