ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННУ ІНДУСТРІЮ УКРАЇНИ

Ключові слова: готельно-ресторанна індустрія, ресторанне господарство,, готельне господарство, COVID-19, послуги, тенденції розвитку, ресторанний бізнес

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми та зміни в розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії в період пандемії коронавірусу 2020–2021 рр. Ресторанно-готельний бізнес найбільше зазнав негативного впливу пандемії і продовжує знаходитися в умовах невизначеності та тотальної залежності від умов зовнішнього середовища. Запровадження карантинних обмежень зумовило перехід ринку до більш технологічних та автоматизованих форм роботи на заміну традиційним. Ситуація, що склалася, спонукає ресторанно-готельну індустрію переорієнтовуватися на інший формат ведення бізнесу, адаптований до існуючих умов, враховуючи всі загрози та ризики, що стрімко змінилися через пандемію. Досліджено досвід українських закладів ресторанного господарства у початковий період карантинних обмежень, запропоновано основні напрями реорганізації бізнес-процесів у закладах ресторанного і готельного бізнесу в умовах пандемії. Проаналізовано показники розвитку ресторанного та готельного господарства України за останні роки, а також вплив карантинних обмежень через пандемію COVID-19 на кількісні показники розвитку ринку послуг.

Посилання

Вплив COVID-19 на економічне становище готельно-ресторанного бізнесу. URL: http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/295/283

Готельний бізнес в Україні зазнав серйозних збитків через пандемію – готельєри. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3172330-ocinka-vplivu-covid19-na-gotelnu-industriu-ukraini.html

Балацька Н.Ю. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Економіка та управління підприємствами. 2020. Випуск 42. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/22.pdf

Корж Н.В., Онищук Н.В. Вплив пандемії COVID-19 на готельну галузь. Економічний простір. 2020. № 156. С. 140–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-25

Бєляєва С., Куракін О., Бишовець Л. Організаційно-економічні аспекти якості послуг готелів і закладів розміщення під час пандемії на COVID-19. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 57. С. 54–63.

Cтруктура розподілу ринку HoReСa в Україні за 2020 рік. URL: https://horeca-­ukraine.com/struktura-raspredelenija-rynka-­horeca-v-ukraine-za‑2020‑god

Структура розподілу ресторанного ринку в Україні за 2021 рік. URL: https://horeca-­ukraine.com/struktura-raspredelenija-restorannogo-­rynka-v-ukrain

Статистичний щорічник України за 2019 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Сучасні аспекти управління персоналом готелю як фактор підвищення його конкурентоспроможності в умовах пандемії. URL: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/86.COVID-19.pdf

Знайомтеся, готелі по-новому. 10 змін через коронавірус. URL: https://rubryka.com/article/hotels-coronavirus/

2021 карантин економіки / Возович А. та ін. Київ : Adastra, 2021. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/602f9ce03135f554471158.pdf (дата звернення 21.11.2022)

Vplyv COVID-19 na ekonomichne stanovyshche hotelno-restorannoho biznesu [The impact of COVID-19 on the economic situation of the hotel and restaurant business]. Available at: http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/295/283

Hotelʹnyy biznes v Ukrayini zaznav seryoznykh zbytkiv cherez pandemiyu – hotelʹyery [The hotel business in Ukraine suffered serious losses due to the pandemic – hoteliers] Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3172330-ocinka-vplivu-covid19-na-gotelnu-industriu-ukraini.html

Balatsʹka N.YU. (2020) Restorannyy biznes v umovakh pandemiyi koronavirusu: problemy ta napryamy transformatsiyi modeley rozvytku. [Balatska N.Yu. Restaurant business in the conditions of the coronavirus pandemic: problems and directions of transformation of development models] Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy. Vypusk 42. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/22.pdf

Korzh N. V., Onyshchuk N. V. (2020) Vplyv pandemiyi COVID-19 na hotelʹnu haluzʹ [Impact of the COVID-19 pandemic on the hotel industry]. Ekonomichnyy prostir. № 156. S. 140–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-25

Byelyayeva S., Byshovetsʹ L. (2020) Orhanizatsiyno-ekonomichni aspekty yakosti posluh hoteliv i zakladiv rozmishchennya pid chas pandemiyi na COVID-19 [Organizational and economic aspects of the quality of services of hotels and accommodation facilities during the COVID-19 pandemic]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Cherkasʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. Vyp. 57. S. 54–63.

Ctruktura rozpodilu rynku HoReSa v Ukrayini za 2020 rik. [The distribution structure of the HoReCa market in Ukraine for 2020] Available at: https://horeca--ukraine.com/struktura-raspredelenija-rynka-¬horeca-v-ukraine-za 2020 god

Struktura rozpodilu restorannoho rynku v Ukrayini za 2021 rik. [The distribution structure of the restaurant market in Ukraine for 2021] Available at: https://horeca-¬ukraine.com/struktura-raspredelenija-restorannogo-¬rynka-v-ukrain

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2019 rik. [Statistical Yearbook of Ukraine for 2019] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Suchasni aspekty upravlinnya personalom hotelyu yak faktor pidvyshchennya yoho konkurentospromozhnosti v umovakh pandemiyi. [Modern aspects of hotel personnel management as a factor in increasing its competitiveness in the conditions of a pandemic] Available at: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/86.COVID-19.pdf

Znayomtesya, hoteli po-novomu. 10 zmin cherez koronavirus. [Meet hotels in a new way. 10 changes due to the coronavirus]. Available at: https://rubryka.com/article/hotels-coronavirus/

2021 karantyn ekonomiky / Vozovych A. ta in. Kyyiv: Adastra, 2021. [2021 economic quarantine] Available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/602f9ce03135f554471158.pdf (accessed November 21, 2022)

Переглядів статті: 258
Завантажень PDF: 332
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Турчиняк, М., & Примак, А. (2023). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННУ ІНДУСТРІЮ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-29
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА