РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Ключові слова: екологічне підприємництво, післявоєнне відновлення, екологічна модернізація підприємства, енергоефективність виробництва, екологічні податки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану розвитку екологічного підприємництва та його ролі у післявоєнній відбудові України. Актуальність дослідження зумовлена катастрофічним станом довкілля, в зв’язку з яким післявоєнна відбудова нашої держави повинна відбуватися на засадах Європейського зеленого курсу з використанням передових екологічних інструментів. Мета статті – розроблення шляхів вирішення проблем розвитку екологічного підприємництва в умовах післявоєнної відбудови України. Для досягнення мети в процесі дослідження було вирішено низку завдань: визначено поняття «екологічне підприємництво», суб’єкти та види екологічного підприємництва; проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід впровадження екологічного підприємництва; вивчено зміни в законодавстві про екологію, спрямовані на підтримку «екологізації» бізнесу; виявлено проблеми екологічної модернізації українського бізнесу та запропоновані шляхи їх вирішення. В ході дослідження використані загальнонаукові методи пізнання: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, асоціації та аналогії. За результатами дослідження встановлено, що післявоєнна відбудова має відбуватися на засадах Європейського зеленого курсу з використанням передових екологічних інструментів. Вкрай важливою у післявоєнній відбудові України є роль екологічного підприємництва. На сьогоднішній день розвиток екологічного підприємництва відбувається повільними темпами, що зумовлено низькою проінформованістю бізнесу про сучасні екологічні технології, відсутністю належної державної підтримки, непрогнозованою ситуацією в Україні, відсутністю достатнього капіталу, зменшенням кількості клієнтів, руйнуванням ланцюгів постачання, високими податками і зборами. Вирішення зазначених проблем потребує здійснення наступних заходів: надання консультацій бізнесу щодо екологічної модернізації виробництва з урахуванням вимог законодавства ЄС, забезпечення доступу до фінансових інструментів та фондів Європейського Союзу на рівних умовах із іншими європейськими компаніями, залучення безповоротної фінансової допомоги та технологій для екологічної модернізації підприємств, надання доступних кредитів (під 0%) чи вигідних програм кредитування, локалізація виробництва обладнання в Україні, підтримка експорту продукції, інвестиції в екологізацію виробництва та скорочення викидів під час повоєнного відновлення, приведення екологічної політики у відповідність до вимог законодавства ЄС. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів вітчизняними підприємствами для екологічної модернізації своєї діяльності в умовах післявоєнного відновлення.

Посилання

Quinn J. B. Next Big Industry: Environmental Improvement. Harvard Business Review. 1971. September/ October. рр. 120–131.

Schaltegger S. A. Framework for Ecopreneurship: Leading Bioneers and Environmental Managers to Ecopreneurship. Greener Management International. 2002. № 38. рр. 45–58.

Купалова Г. І. Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 2011. № 26. С. 35–39.

Тітенко Г. В. Морфологічний та контент-аналіз поняття «екологічне підприємництво». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2012. № 1004. Вип. 7. С. 109–113. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8888/2/Gavru.pdf (дата звернення: 30.01.2023).

Implementation of the Circular Economy Action Plan. European Comission. 2022. URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en (дата звернення: 30.01.2023).

Бобкова А., Павлюченко Ю. Учасники відносин у сфері екологічного підприємництва. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. 58 с.

Лабазюк В. Дуальна система збору та утилізації відходів та відповідальність виробників за це. Чим корисний довід Німеччини? Хмельницька обласна рада. 2021. URL: https://km-oblrada.gov.ua/dualna-systema-zboru-ta-utylizacziyi-vidhodiv-ta-vidpovidalnist-vyrobnykiv-za-cze-chym-korysnyj-dosvid-nimechchyny/ (дата звернення: 30.01.2023).

Польські компанії з переробної промисловості створюють інновації в міжнародному масштабі. Економічні новини Польщі. 2022. URL: https://aquila24.pl/23217/ (дата звернення: 30.01.2023).

Росія завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн грн. – Рахункова палата. Радіо Свобода. 2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-dovkillia-zbytky-viyna/32117865.html (дата звернення: 30.01.2023).

Природа та війна: як російська агресія вплинула на довкілля. Слово і Діло. 2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/infografika/suspilstvo/pryroda-ta-vijna-yak-rosijska-ahresiya-vplynula-dovkillya (дата звернення: 30.01.2023).

Стан та потреби бізнесу для екологічного післявоєнного відновлення: результати опитування. CID. 2022. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-businesses-for-post-recovery-ecological-recovery-survey-results/ (дата звернення: 30.01.2023).

Бойко О. Законодавство про екологію: що змінилося протягом 2022 року. Mind. 2022. URL: https://mind.ua/openmind/20251329-zakonodavstvo-pro-ekologiyu-shcho-zminilosya-protyagom-2022-roku (дата звернення: 30.01.2023).

Quinn, J. B. (1971). Next Big Industry: Environmental Improvement. Harvard Business Review, 120–131.

Schaltegger, S. A. (2002). Framework for Ecopreneurship: Leading Bioneers and Environmental Managers to Ecopreneurship. Greener Management International, 38, 45–58.

Kupalova, H. I. (2011). Ekolohichne pidpryyemnytstvo yak nevidʺyemna skladova staloho rozvytku Ukrayiny [Ecological entrepreneurship as an integral component of sustainable development of Ukraine]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viysʹkovo-spetsialʹni nauky, 26, 35–39. [in Ukrainian]

Titenko, H. V. (2012). Morfolohichnyy ta kontent-analiz ponyattya «ekolohichne pidpryyemnytstvo» [Morphological and content analysis of the concept of "ecological entrepreneurship"]. Visnyk KHNU imeni V. N. Karazina. Seriya «Ekolohiya», 1004, 7, 109–113. Retrieved from: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8888/2/Gavru.pdf [in Ukrainian]

Implementation of the Circular Economy Action Plan. (2022). European Comission. 2022. Retrieved from: https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en

Bobkova, A., Pavlyuchenko, Y. (2017). Uchasnyky vidnosyn u sferi ekolohichnoho pidpryyemnytstva [Participants of relations in the sphere of ecological entrepreneurship]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9, 58. [in Ukrainian]

Labazyuk, V. (2021). Dualʹna systema zboru ta utylizatsiyi vidkhodiv ta vidpovidalʹnistʹ vyrobnykiv za tse. Chym korysnyy dovid Nimechchyny? [The dual system of waste collection and disposal and producers' responsibility for it. How https://km-oblrada.gov.ua/dualna-systema-zboru-ta-utylizacziyi-vidhodiv-ta-vidpovidalnist-vyrobnykiv-za-cze-chym-korysnyj-dosvid-nimechchyny/ [in Ukrainian]..

Polʹsʹki kompaniyi z pererobnoyi promyslovosti stvoryuyutʹ innovatsiyi useful is Germany's evidence?]. Retrieved from:

v mizhnarodnomu masshtabi (2022). [Polish companies from the processing industry create innovations on an international scale]. Retrieved from: https://aquila24.pl/23217/ [in Ukrainian]

Rosiya zavdala zbytkiv dovkillyu Ukrayiny na ponad 1,35 trln hrn – Rakhunkova palata. (2022). [Russia has caused damage to Ukraine's environment to the tune of over UAH 1.35 trillion – Accounting Chamber]. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-dovkillia-zbytky-viyna/32117865.html [in Ukrainian]

Pryroda ta viyna: yak rosiysʹka ahresiya vplynula na dovkillya. (2022). [Nature and war: how Russian aggression affected the environment]. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/infografika/suspilstvo/pryroda-ta-vijna-yak-rosijska-ahresiya-vplynula-dovkillya [in Ukrainian]

Stan ta potreby biznesu dlya ekolohichnoho pislyavoyennoho vidnovlennya: rezulʹtaty opytuvannya. (2022). [State and needs of business for environmental post-war recovery: survey results]. Retrieved from: https://cid.center/the-state-and-needs-of-businesses-for-post-recovery-ecological-recovery-survey-results/ [in Ukrainian]

Boyko, O. (2022). Zakonodavstvo pro ekolohiyu: shcho zminylosya protyahom 2022 roku [Legislation on ecology: what changed during 2022]. Retrieved from: https://mind.ua/openmind/20251329-zakonodavstvo-pro-ekologiyu-shcho-zminilosya-protyagom-2022-roku [in Ukrainian]

Переглядів статті: 217
Завантажень PDF: 405
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Поясник, Г. (2023). РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-11
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ