ІННОВАЦІЙНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ФАКТОРУ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Юлія Рогозян Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-5325-4213
Ключові слова: стратегічний розвиток, інноваційне підприємництво, регіон, стратегічне управління, регіональна економіка, ефективність, війна

Анотація

У представленій науковій роботі досліджено сучасні тренди інноваційної діяльності в умовах російсько-українського збройного конфлікту. Розкрито роль інноваційного підприємництва в процесі управління та розвитку регіональної економіки, ідентифіковано основні перепони на шляху реалізації його сценаріїв у стратегічному вимірі. Обґрунтовано, що активізація інноваційного підприємництва має стратегічне значення для відновлення постраждалих від війни територій України. Досліджено основні новації законодавства у сфері державної регіональної політики, спрямовані на відновлення територій, запропоновано шляхи їх удосконалення в контексті активізації інноваційного підприємництва. Представлено окремі аспекти моніторингу процесів функціонування та реєстрації бізнесу в умовах повномасштабної війни, обґрунтовано їх кореляційні зв’язки з рейтинговими позиціями України за глобальним індексом інновацій. Виявлено основні можливості та ризики для регіонів України, що перебувають у відносно безпечних умовах, пов’язані з релокацією інноваційно активних підприємств.

Посилання

Zeng D.Z. The Past, Present, and Future of Special Economic Zones and Their Impact. Journal of International Economic Law. 2021. Vol. 24. Is. 2. P. 259–275.DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgab014

Клим И.В. Свободная экономическая зона как институт инновационного развития экономики. Внешнеэкономический вестник. 2008. № 4. С. 26–32.

Frick S.A., Rodríguez-Pose A., Wong, M.D. Toward Economically Dynamic Special Economic Zones in Emerging Countries. Economic Geography. 2019. Vol. 95. Is. 1. P. 30–64. DOI: https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1467732

Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе: как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / Пер. с англ. Е. Калининой. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 273 с.

Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі : моногр. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Гринько. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2022. 400 с.

Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. Харків : Книгодел, 2008. 160 с.

Індустріальні парки в Україні: удосконалення політики стимулювання у контексті світового досвіду / А.П. Павлюк, О.О. Єгорова, К.Л. Маркевич та ін. Київ : НІСД, 2014. 64 с.

Гавриш О.М., Пильнова В.П., Пісковець О.В. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування. Економiка та держава. 2020. № 12. С. 109−113.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text (дата звернення: 19.01.2023).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій: Закон України від 9 лип. 2022 р. № 2389-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text (дата звернення: 20.01.2023).

World Intellectual Property Organization. Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth? Geneva: WIPO, 2022. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf (дата звернення: 20.01.2023). DOI: https://doi.org/10.34667/tind.46596

Український бізнес в умовах повномасштабної війни: аналітика стану за шість місяців. Дія. Бізнес [сайт], 2022. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ukrainskij-biznes-v-umovah-povnomasstabnoi-vijni-analitika-stanu-za-sist-misaciv (дата звернення: 24.01.2023).

Цімерман О., Олещук О. Перепрофілювання та релокація підприємства на період воєнного стану: поради юриста. Новації трудового законодавства. 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210399_pereproflyuvannya-ta-relokatsya-pdprimstva-na-perod-vonnogo-stanu-poradi-yurista (дата звернення: 24.01.2023).

Zablodska I., Rohozian Yu., Litvinova I. Socio-economic efficiency of distribution the innovative diffusion in the different developed socio-economic systems/countries. Transformation of economy, finance and management in modern conditions: scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 37–57. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220-3-2

Zeng D.Z. (2021) The Past, Present, and Future of Special Economic Zones and Their Impact. Journal of International Economic Law. Vol. 24. Iss. 2. P. 259–275. DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgab014

Klim I.V. (2008) Svobodnaja jekonomicheskaja zona kak institut innovacionnogo razvitija jekonomiki [Free economic zone as an institution for innovative development of the economy]. Vneshnejekonomicheskij vestnik. No. 4. P. 26–32. [in Russian]

Frick S.A., Rodríguez-Pose A., Wong M.D. Toward Economically Dynamic Special Economic Zones in Emerging Countries. Economic Geography. 2019. Vol. 95. Iss. 1. P. 30–64. DOI: https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1467732

Kristensen K.M., Rejnor M.E. (2004) Reshenie problemy innovacij v biznese: kak sozdat' rastushhij biznes i uspeshno podderzhivat' ego rost [Solving the problem of innovation in business: how to create a growing business and successfully support its growth]. Per. s angl. E. Kalininoj. Moscow: Al'pina Biznes Buks, 273 p. [in Russian]

Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty rozvytku pidpryiemnytskykh struktur v Ukraini ta sviti [Organizational and economic aspects of the development of business structures in Ukraine and the world]. Za zah. red. T. Hrynko. Dnipro: Vydavets Bila K.O., 2022. 400 p. [in Ukrainian]

Zubchenko L.A. (2008) Inostrannye investicii [Foreign investments]. Kharkiv: Knigodel, 160 p. [in Russian]

Pavliuk A.P., Yehorova O.O., Markevych K.L. ta in. (2014) Industrialni parky v Ukraini: udoskonalennia polityky stymuliuvannia u konteksti svitovoho dosvidu [Industrial parks in Ukraine: improvement of incentive policy in the context of world experience]. Kyiv: NISD, 64 p. [in Ukrainian]

Havrysh O.M., Pylnova V.P., Piskovets O.V. (2020) Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, znachennia ta problemy v suchasnykh umovakh funktsionuvannia [Innovative entrepreneurship: essence, meaning and problems in modern operating conditions]. Ekonomika ta derzhava. № 12. P. 109−113. [in Ukrainian]

Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [On the priority areas of innovative activity in Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 08.09.2011 r. № 3715-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text [in Ukrainian]

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zasad derzhavnoi rehionalnoi polityky ta polityky vidnovlennia rehioniv i terytorii [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the principles of state regional policy and the policy of restoration of regions and territories]: Zakon Ukrainy vid 9 lyp. 2022 r. № 2389-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text [in Ukrainian]

World Intellectual Property Organization. Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth? Geneva: WIPO, 2022. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf. DOI: https://doi.org/10.34667/tind.46596

Ukrainskyi biznes v umovakh povnomasshtabnoi viiny: analityka stanu za shist misiatsiv [Ukrainian business in conditions of full-scale war: analysis of the situation for six months]. Diia. Biznes, 2022. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ukrainskij-biznes-v-umovah-povnomasstabnoi-vijni-analitika-stanu-za-sist-misaciv [in Ukrainian]

Tsimerman O., Oleshchuk O. Pereprofiliuvannia ta relokatsiia pidpryiemstva na period voiennoho stanu: porady yurysta [Repurposing and relocation of the enterprise during the period of martial law: advice of a lawyer]. Novatsii trudovoho zakonodavstva. 2022. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/210399_pereproflyuvannya-ta-relokatsya-pdprimstva-na-perod-vonnogo-stanu-poradi-yurista [in Ukrainian]

Zablodska I., Rohozian Yu., Litvinova I. (2022) Socio-economic efficiency of distribution the innovative diffusion in the different developed socio-economic systems/countries. Transformation of economy, finance and management in modern conditions: scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing. P. 37–57. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220-3-2

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Рогозян, Ю. (2023). ІННОВАЦІЙНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ФАКТОРУ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-12
Розділ
ЕКОНОМІКА