ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ЧИННИК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: зелена енергетика, зелений тариф, відновлювана енергетика, сонячні електростанції, вітрові електростанції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання розвитку зеленої енергетики як основного чинника енергетичної незалежності України. Актуальність дослідження зумовлена тим, що Україна є залежною від імпортних енергоносіїв, а ресурсів, які видобуваються на території нашої держави, недостатньо для повного задоволення попиту. Мета статті – розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення стабільного функціонування сектору зеленої енергетики в Україні. Для досягнення мети в ході дослідження було вирішено низку завдань: визначено поняття «зелена енергетика», основні види та переваги переходу в бік чистих та безпечних відновлюваних джерел, проаналізовано особливості переходу до зеленої енергетики зарубіжних країн та потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні, виокремлено проблеми зеленої енергетики в нашій державі та запропоновано практичні рекомендації щодо їх вирішення. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання: теоретичного аналізу, синтезу, опису, систематизації, порівняння та узагальнення. За результатами дослідження встановлено, що зелена енергетика заснована на використанні невичерпних або відновлюваних джерел енергії. Виробництво енергії з таких джерел завдає набагато меншої шкоди навколишньому середовищу, сприяє збереженню викопного палива, збільшенню тривалості життя населення, створенню нових робочих місць та енергетичній незалежності держави. Україна має значний потенціал для заміщення російських енергетичних ресурсів відновлювальною генерацією, однак в зв’язку з війною не може його реалізувати. На сьогоднішній день основними проблемами зеленої енергетики в Україні є: пошкодження, знищення та зупинка роботи об’єктів зеленої енергетики, фінансова криза, призупинення будівництва нових вітроелектростанцій, відсутність підтримки з боку держави, відсутність єдиного стратегічного документу, який визначає напрями розвитку зеленої енергетики в Україні. Вирішення зазначених проблем потребує здійснення наступних заходів: відбудова пошкоджених та знищених об’єктів відновлюваної енергетики, виплата заборгованості виробникам «зеленої» електроенергії, підтримка вітчизняного виробництва обладнання для об’єктів зеленої енергетики, підтримка з боку держави, затвердження єдиного стратегічного документу, в якому чітко визначатимуться напрями розвитку зеленої енергетики в Україні. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів органами державної влади в процесі розроблення законодавчої бази в сфері зеленої енергетики.

Посилання

What is U.S. electricity generation by energy source? Eia, 2022. URL: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3

Eckhous B., Mathis W., Mutaugh D. Ten renewable energy trends to watch in 2021.World Oil, 2021. URL: https://www.worldoil.com/news/2021/1/6/ten-renewableenergy-trends-to-watch-in-2021

Renewable energy statistics 2020. International Renewable Energy Agency, 2020. 391 p. URL: https://www.irena.org/publications/2020/Jul/Renewable-energy-statistics-2020

Top 5 Fastest-Growing renewable energy sources around the world. Earth ORG, 2021. URL: https://earth.org/fastest-growing-renewable-energy-sources/

The world’s most used renewable power sources. Power Technology, 2020. URL: https://www.power-technology.com/features/featurethe-worlds-most-used-renewablepower-sources-4160168

Just the facts: renewable energy vs. nonrenewable energy. Just Energy, 2021. URL: https://justenergy.com/blog/just-the-facts-renewable-energy-vs-nonrenewable-energy/

Прищепа Я., Богданьок О. ЄС не може погодити стелю цін на газ через глибокі розбіжності. Suspilne. media, 2022. URL: https://suspilne.media/324586-es-ne-moze-pogoditi-stelu-cin-na-gaz-cerez-gliboki-rozbiznosti-france-24/

ЄС розглядає можливість досягти цілі в 45% ВДЕ в структурі структурі генерації до 2030 року. Expro consulting, 2022. URL: https://expro.com.ua/novini/s-rozglyada-mojlivst-dosyagti-cl-v-45-vde-v-struktur-generac-do-2030-roku

Закіянов Д. Хто «найзеленіший»: як передові країни Європи розвивають альтернативну енергетику. Mind, 2019. URL: https://mind.ua/publications/20194992-hto-najzelenishij-yak-peredovi-krayini-evropi-rozvivayut-alternativnu-energetiku

Газова зброя Кремля: чи зможе ЄС дати відсіч енергетичному шантажу Путіна. Radiosvoboda, 2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/haz-yevropa-shantazh-rosiya-analityka/32020486.html

Moloney S. Green push will help secure energy independence. Omfif, 2022. URL: https://www.omfif.org/2022/03/green-energy-push-will-help-secure-energy-independence/

Омельченко В. Сектор відновлюваної енергетики України до, під час та після війни. Razumkov, 2022. URL: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Про розрахунки з виробниками за «зеленим» тарифом: Наказ Міністерства енергетики України № 206 від 15.06. 2022 р. Zakon.rada.gov.ua, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-22#Text

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо продовження строку введення в експлуатацію об'єктів відновлюваної енергетики за договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року. Kmu.gov.ua, 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukraini-shchodo-prodovzhennya-stroku-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-obektiv-vidnovlyuvanoi-energetiki-za-dogovorami-kupivli-prodazhu-elekt

What is U.S. electricity generation by energy source? (2022). Retrieved from: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3

Eckhous, B., Mathis W., & Mutaugh D. (2021). Ten renewable energy trends to watch in 2021. Retrieved from: https://www.worldoil.com/news/2021/1/6/ten-renewableenergy-trends-to-watch-in-2021

Renewable energy statistics 2020. (2020). International Renewable Energy Agency. 391. Retrieved from: https://www.irena.org/publications/2020/Jul/Renewable-energy-statistics-2020

Top 5 Fastest-Growing renewable energy sources around the world. (2021). Retrieved from: https://earth.org/fastest-growing-renewable-energy-sources/

The world’s most used renewable power sources. (2020). Retrieved from: https://www.power-technology.com/features/featurethe-worlds-most-used-renewablepower-sources-4160168

Just the facts: renewable energy vs. nonrenewable energy. (2021). Retrieved from: https://justenergy.com/blog/just-the-facts-renewable-energy-vs-nonrenewable-energy/

Pryshchepa, Y., Bohdanok, O. (2022). YES ne mozhe pohodyty stelyu tsin na haz cherez hlyboki rozbizhnosti [The EU cannot agree on a gas price ceiling due to deep disagreements]. Retrieved from: https://suspilne.media/324586-es-ne-moze-pogoditi-stelu-cin-na-gaz-cerez-gliboki-rozbiznosti-france-24/ [in Ukrainian]

YES rozhlyadaye mozhlyvistʹ dosyahty tsili v 45% VDE v strukturi strukturi heneratsiyi do 2030 roku. (2022). [The EU is considering reaching a target of 45% RES in the generation structure by 2030]. Retrieved from: https://expro.com.ua/novini/s-rozglyada-mojlivst-dosyagti-cl-v-45-vde-v-struktur-generac-do-2030-roku [in Ukrainian]

Zakiyanov, D. (2019). Khto «nayzelenishyy»: yak peredovi krayiny Yevropy rozvyvayutʹ alʹternatyvnu enerhetyku [Who is the "greenest": how advanced European countries are developing alternative energy]. Retrieved from: https://mind.ua/publications/20194992-hto-najzelenishij-yak-peredovi-krayini-evropi-rozvivayut-alternativnu-energetiku [in Ukrainian]

Hazova zbroya Kremlya: chy zmozhe YES daty vidsich enerhetychnomu shantazhu Putina. (2022). [The Kremlin's gas weapon: will the EU be able to fight back against Putin's energy blackmail]. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/haz-yevropa-shantazh-rosiya-analityka/32020486.html [in Ukrainian]

Moloney, S. (2022). Green push will help secure energy independence. Retrieved from: https://www.omfif.org/2022/03/green-energy-push-will-help-secure-energy-independence/

Omelchenko, V. (2022). Sektor vidnovlyuvanoyi enerhetyky Ukrayiny do, pid chas ta pislya viyny [Renewable energy sector of Ukraine before, during and after the war]. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny [in Ukrainian]

Pro rozrakhunky z vyrobnykamy za «zelenym» taryfom: Nakaz Ministerstva enerhetyky Ukrayiny № 206 vid 15.06. 2022 r. (2022). [About settlements with producers under the "green" tariff: Order of the Ministry of Energy of Ukraine № 206 dated 15.06. 2022]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-22#Text [in Ukrainian]

Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo prodovzhennya stroku vvedennya v ekspluatatsiyu ob'yektiv vidnovlyuvanoyi enerhetyky za dohovoramy kupivli-prodazhu elektrychnoyi enerhiyi za «zelenym» taryfom, ukladenymy do 31 hrudnya 2019 roku. (2022). [Draft Law on Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding the Extension of the Commissioning Period of Renewable Energy Facilities Based on Contracts for the Purchase and Sale of Electric Energy at the "Green" Tariff, concluded by December 31, 2019]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukraini-shchodo-prodovzhennya-stroku-vvedennya-v-ekspluatatsiyu-obektiv-vidnovlyuvanoi-energetiki-za-dogovorami-kupivli-prodazhu-elekt [in Ukrainian]

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 357
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Михайлова, Л., Семенишина, І., & Шпатакова, О. (2023). ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ЧИННИК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-10
Розділ
ЕКОНОМІКА