ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Ключові слова: ВК/ФТ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї), система фінансового моніторингу, Держфінмоніторинг, FATF (група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей), ризик-орієнтований підхід, суб’єкти первинного фінансового моніторингу, кіберзлочини, АРМА (Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів)

Анотація

Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів. Наведена динаміка кількості повідомлень про фінансові операції, взятих Держфінмоніторингом. Розглянуто динаміку інформування фінансових операцій банками та небанківськими установами. Проаналізована питома вага повідомлень у загальному обсязі про фінансові операції, що надійшли від небанківського сектору та взяті на облік Держфінмоніторингом. Здійснено оцінку ризик-орієнтованого підходу, як засобу ідентифікації та верифікації клієнтської бази. Охарактеризовано особливості розвитку кіберзахисту на сучасний стан, а також масштаби кіберзлочинних діянь в Україні. Обґрунтовані методи протидії суб’єктів державного фінансового моніторингу шляхом опрацювання систем та фінансових схем, врахованих чинним та міжнародним законодавством, що в свою чергу, доводять необхідність у комплексному підході.

Посилання

Oneshko S., Ilchenko S. Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14, Issue 1. Pp. 191–199. DOI: https://doi.org/10.21511/imfi.14(1-1).2017.05

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. № 361 – ІХ. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL: http://bank.gov.ua

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF. Жовтень 2021 року. URL: http://fiu.gov.ua

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу. Затверджено Постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 106. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua

Державна служба фінансового моніторингу України / Офіційний сайт. URL: http://www.sdfm.gov.ua

Дропа Я.Б., Тесля С.М., Піхоцька М.Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2021. Вип. 37. С. 15–43. DOI: https://doi.org/10.3278212413-9971/2021-37-5

Уткіна М.С. До питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2022. Вип. 2. С. 94–97. DOI: https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.354

Балануца О.О. Особливості формування системи фінансового моніторингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. Загальні питання економіки. 2011. № 6. С. 38–40.

Рекуненко І.І., Кобець Ж.О., Швидько І.О. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2020. № 1. С. 104–117. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

Метлушко О.В. Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України. URL: http://dspace.wunu.edu.ua

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Закон Україні від 19.05.2020 № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20

Ширяєва Л.В., Бойко М.О., Базутко О.В. Методичний підхід до проведення фінансового моніторингу контрагентів у системі фінансово-економічної безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-50

Oneshko S., Ilchenko S. (2017) Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach. Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue 1, pp. 191–199. DOI: https://doi.org/10.21511/imfi.14(1-1).2017.05

Pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya: Zakon Ukrayiny vid 06.12.2019 r. № 361 – IX [On the prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds of crime, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction: Law of Ukraine dated December 6, 2019 No. 361 – IX]. Available at: http://www.zakon.rada.gov.ua

Pro Natsionalnyy bank Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 20.05.1999 r. № 679-XIV [About the National Bank of Ukraine: Law of Ukraine dated 05/20/1999 No. 679-XIV]. Available at: http://bank.gov.ua

Mizhnarodni standarty z protydiyi vidmyvannyu dokhodiv ta finansuvannyu teroryzmu i rozpovsyudzhennyu zbroyi masovoho znyshchennya. Rekomendatsiyi FATF. Zhovten 2021 roku [International standards for combating money laundering and terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction. FATF recommendations. October 2021]. Available at: http://fiu.gov.ua

Polozhennya pro zastosuvannya Natsionalnym bankom Ukrayiny zakhodiv vplyvu do ustanov za porushennya zakonodavstva z pytan finansovoho monitorynhu. Zatverdzheno Postanovoyu Pravlinnya NBU vid 28.07.2020 № 106 [Regulations on the application of measures of influence by the National Bank of Ukraine to institutions for violating the legislation on financial monitoring. Approved by Resolution of the Board of the NBU dated July 28, 2020 No. 106]. Available at: http://www.zakon.rada.gov.ua

Derzhavna sluzhba finansovoho monitorynhu Ukrayiny / Ofitsiynyy sayt [State Financial Monitoring Service of Ukraine / Official website]. Available at: http://www.sdfm.gov.ua

Dropa YA.B., Teslya S.M., Pikhotsʹka M.R. (2021) Rozvytok systemy finansovoho monitorynhu yak skladovoyi chastyny formuvannya efektyvnoho kontrolyu y bezpeky Ukrayiny [Development of the financial monitoring system as a component of the formation of effective control and security of Ukraine]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo», vol. 37, pp. 15–43. DOI: https://doi.org/10.3278212413-9971/2021-37-5

Utkina M.S. (2022) Do pytannya informatsiynoho zabezpechennya finansovoho monitorynhu [To the issue of information provision of financial monitoring]. Yevropeysʹkyy naukovyy zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsiy, vol. 2, pp. 94–97. DOI: https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.354

Balanutsa O.O. (2011) Osoblyvosti formuvannya systemy finansovoho monitorynhu v Ukrayini [Peculiarities of the formation of the financial monitoring system in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. Zahalʹni pytannya ekonomiky, vol. 6, pp. 38–40.

Rekunenko I.I., Kobetsʹ ZH.O., Shvydʹko I.O. (2020) Osoblyvosti formuvannya ta zastosuvannya systemy finansovoho monitorynhu v Ukrayini [Peculiarities of the formation and application of the financial monitoring system in Ukraine]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomika, vol. 1, pp. 104–117. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

Metlushko O.V. Orhanizatsiyno-analitychni zasady provedennya finansovoho monitorynhu v bankakh Ukrayiny [Organizational and analytical principles of financial monitoring in Ukrainian banks]. Available at:http://dspace.wunu.edu.ua

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro zdiysnennya bankamy finansovoho monitorynhu: Zakon Ukrayini vid 19.05.2020 № 65 [On the approval of the Regulation on financial monitoring by banks: Law of Ukraine dated May 19, 2020 No. 65]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20

Shyriaieva L.V., Boyko M.O., Bazutko O.V. (2022) Metodychnyy pidkhid do provedennya finansovoho monitorynhu kontrahentiv u systemi finansovo-ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [A methodical approach to conducting financial monitoring of counterparties in the system of financial and economic security of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-50

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Ширяєва, Л., & Загоруйко, А. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-7
Розділ
ЕКОНОМІКА