ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОПУЛЯРНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНТЕРНЕТІ

Ключові слова: заклади вищої освіти (ЗВО), інтернет маркетинг, аналіз, web-додаток Google Trends

Анотація

У статті визначено роль інтернет інструментів у популяризації закладів вищої освіти. Проаналізовано популярність українських закладів вищої освіти, використовуючи інструменти пошукової оптимізації SEO (search engine optimization). Розкривається роль і місце інтернет маркетингу в політиці закладів вищої освіти. Охарактеризовано основні проблеми процесу рейтингування закладів вищої освіти та його вплив на забезпечення стандартів якості вищої освіти. Проаналізовано можливий вплив інтернет маркетингу, зокрема через пошукове просування сайтів, на підвищення рейтингу сайту та загальної назви вишу через збільшення запитів. Також на основі академічного рейтингу "Топ-200 Україна 2020", авторами було обрано п’ять університетів технічного спрямування і визначено популярність їх власних назв в областях України у 2010 році і 2020 році на основі web-додатку Google Trends пошукової системи Googlе.

Посилання

Hrynkevych, O., Sorochak, O., Panukhnyk, O., Popadynets, N., Bilyk, R., Khymych, I., Viktoriia, Y. Competitiveness of higher education system as a sector of economy: Conceptual model of analysis with application to Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1131 AISC. 2020. pp. 439-445. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_69.

Мазуренко В. П. Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі інтернет. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 118 (Ч. І). 2014. С. 134-143.

Жарська І. О. Принципи організації маркетингових комунікацій ЗВО з абітурієнтами у мережі інтернет. Науковий вісник державного Херсонського університету. Економічні науки. Вип. 37. 2020. С. 34-39.

Чи дійсно в Україні забагато університетів і що з ними робити? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2818883-ci-dijsno-v-ukraini-zabagato-universitetiv-i-so-z-nimi-robiti.html (дата звернення: 05.02.2021).

Освітні центри / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/vstupnikam-z-krimu-ta-donbasu/osvitni-centri (дата звернення: 05.02.2021).

Заклади вищої освіти (1990-2020). / Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html/ (дата звернення: 05.02.2021).

Грабовецький М. МОН планує скоротити кількість ВНЗ – філії перші. URL: https://versii.if.ua/novunu/mon-planuye-skorotiti-kilkist-vnz-filiyi-pershi/ (дата звернення: 05.02.2021).

Топ 50 найпопулярніших сайтів у світі. URL: https://marketer.ua/ua/top-50-sites-of-world/https://marketer.ua/ua/top-50-sites-of-world/ (дата звернення: 05.02.2021).

Пошуковий сайт Google Trends URL: https://trends.google.com/ (дата звернення: 05.02.2021).

Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг «Топ-200 Україна». URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556 (дата звернення: 05.02.2021).

В Україні кількість інтернет-користувачів зросла до 23 мільйонів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-miljoniv.html (дата звернення: 05.02.2021).

Терміни проведення вступної кампанії та нові можливості подачі документів: МОН внесло зміни до умов прийому / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/termini-provedennya-vstupnoyi-kampaniyi-ta-novi-mozhlivosti-podachi-dokumentiv-mon-vneslo-zmini-do-umov-prijomu (дата звернення: 05.02.2021).

Хілевська А. Історія ЗНО в Україні. URL: https://studway.com.ua/zno/ (дата звернення: 05.02.2021).

Hrynkevych, O., Sorochak, O., Panukhnyk, O., Popadynets, N., Bilyk, R., Khymych, I., Viktoriia, Y. (2020). Competitiveness of higher education system as a sector of economy: Conceptual model of analysis with application to Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1131 AISC. pp. 439-445. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_69.

Mazurenko V. P. (2014). Rozvytok suchasnoi kontseptsii marketynhu v merezhi internet [Development of the modern concept of marketing on the Internet]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vol. 118 (I). pp. 134-143. (in Ukrainian).

Zharska I. O. (2020). Pryntsypy orhanizatsii marketynhovykh komunikatsii ZVO z abituriientamy u merezhi internet [Principles of organization of marketing communications ZVO with entrants on the Internet]. Naukovyi visnyk derzhavnoho Khersonskoho universytetu. Ekonomichni nauky. Vol. 37. pp. 34-39. (in Ukrainian).

Chy diisno v Ukraini zabahato universytetiv i shcho z nymy robyty? [Are there really too many universities in Ukraine and what to do with them?]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2818883-ci-dijsno-v-ukraini-zabagato-universitetiv-i-so-z-nimi-robiti.html (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Osvitni tsentry [Educational centers] / Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/vstupnikam-z-krimu-ta-donbasu/osvitni-centri (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Zaklady vyshchoi osvity (1990-2020). [Institutions of higher education (1990-2020)] / Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html/ (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Hrabovetskyi M. MON planuie skorotyty kilkist VNZ – filii pershi [MES plans to reduce the number of universities – branches first]. URL: https://versii.if.ua/novunu/mon-planuye-skorotiti-kilkist-vnz-filiyi-pershi/ (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Top 50 naipopuliarnishykh saitiv u sviti [Top 50 most popular sites in the world]. URL: https://marketer.ua/ua/top-50-sites-of-world/https://marketer.ua/ua/top-50-sites-of-world/ (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Google Trends search site. URL: https://trends.google.com/ (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Nezalezhne otsiniuvannia universytetiv: akademichnyi reitynh “Top-200 Ukraina” [Independent evaluation of universities: academic rating “Top-200 Ukraine”]. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556 (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

V Ukraini kilkist internet-korystuvachiv zrosla do 23 milioniv [In Ukraine, the number of Internet users has grown to 23 million]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2797152-v-ukraini-kilkist-internetkoristuvaciv-zrosla-do-23-miljoniv.html (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Terminy provedennia vstupnoi kampanii ta novi mozhlyvosti podachi dokumentiv: MON vneslo zminy do umov pryiomu [Terms of the introductory campaign and new opportunities to submit documents: MES has made changes to the conditions of admission] / Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/termini-provedennya-vstupnoyi-kampaniyi-ta-novi-mozhlivosti-podachi-dokumentiv-mon-vneslo-zmini-do-umov-prijomu (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021).

Khilevska A. Istoriia ZNO v Ukraini [History of external evaluation in Ukraine]. URL: https://studway.com.ua/zno/ (in Ukrainian) (accessed 05 February 2021)

Переглядів статті: 573
Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Кісьолек, А., Бондаренко, Ю., & Огінок, С. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОПУЛЯРНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНТЕРНЕТІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-14
Розділ
МАРКЕТИНГ