АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СВІТІ

Ключові слова: державне регулювання, регуляторна політики держави, розвиток економіки, виконавча влада, державні пріоритети

Анотація

В статті доведено що економічна теорія завжди відігравала важливу роль у формуванні стратегій державного регулювання у провідних країнах світу протягом останніх сторічь. Постійні наукові дослідження в цьому напрямку були зумовлені багатьма факторами, зокрема: змінами зовнішнього та внутрішнього середовища, технологічним розвитком та глобалізацією, інформатизацією всіх сфер економічної діяльності та суспільного життя, розвитком економіко-математичного інструментарію для моделювання поведінки складних економічних систем та іншими. Незважаючи на це, до сьогоднішнього дня людство не навчилось запобігати глобальним кризовим явищам, що зумовлює актуальність даного дослідження та його практичну значимість. Узагальнення такого наукового досвіду дозволяє визначити не лише соціально-економічні проблеми сучасних ринкових економік та методи їх вирішення, але й запропонувати ефективні регуляторні заходи з державного управління в Україні. З’ясовано, що на відміну від нового кейнсіанства, неолібералізм, як і раніше, заперечував необхідність жорсткого державного регулювання в сфері, що має безпосереднє відношення до господарської діяльності. Замість цього, держава повинна створювати умови для вільного конкурентного розвитку ринкової економіки. Спираючись на результати проведеного аналізу зроблено висновок, що сучасний інституціоналізм на початку ХХІ ст. продовжує інтенсивний розвиток в еволюційно-соціологічному напрямку. Його наукові розробки, в більшості випадків, носять теоретичний характер й мають обмежену сферу застосування при вирішенні практичних завдань державного управління. Науковою новизною даної роботи є дослідження та аналіз теоретичних засад сучасних економічних теорій на основі узагальнення світового досвіду, що на відміну від існуючих виходить із необхідності змішаного підходу для обґрунтування заходів регуляторної політики національної економіки.

Посилання

Стюарт И. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т. / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. СПб.: Экономическая школа, 2002. 787 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Москва : Аспект Пресс, 2004. 400 с.

Фещенко В. М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2012. 474 с.

Рихтер Р., Фуруботн Э. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та. 2005. 702 с.

Гальчинський А. Лібералізм. Уроки для України. Київ : Либідь, 2011. 288 с.

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. Економіка України. 2010. № 3. С. 4–20.

Пинзеник В. М. Коні не винні: Реформи чи їх імітація. Київ : Видавничий центр "Академія", 1999. 128 с.

Shmygol, N., Marhasova, V., Galtsova, O., Solovyov, O., Zhavoronok, A. (2020). Problems of competitive development of industry in Ukraine. European Journal of Accounting, Finance & Business, 14 (24).

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт; пер. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 198 с.

Девидсон П. Посткейнсианская школа в макроэкономической теории. Вопросы экономики. 2006. № 8. С. 82–101.

Фридмен М. Основы монетаризма / Под науч. ред. Д. А. Козлова. Москва : ТЕИС, 2002. 175 с.

Бьюкенен Дж. Нобелевские лауреаты по экономике. Т. 1 / Фонд экономической инициативы. Москва : Таурус Альфа, 1997. 560 с.

Stuart I. (2002) Panorama of economic thought of the end of the XX century: In 2 volumes / Ed. D. Greenaway, M. Blyna, I. Stewart. St. Petersburg: Economic School, 787 p.

Webster F. (2004) Theories of information society, M. Aspect Press, 400 p.

Feshchenko V.M. (2012) Modern economic theories: teaching. manual. Kyiv: KNEU, 474 p.

Richter R. (2005) Institutes and economic theory. Achievements of the new institutional economic theory / R. Richter, E. Furubotn. St. Petersburg: Izdat. St. Petersburg house Mr. Univ. 702 p.

Galchynskyi A. (2011) Liberalism. Lessons for Ukraine, K. Lybid, 288 p.

Geets V. (2010) Liberal-democratic principles: a course for the modernization of Ukraine. Economy of Ukraine. No. 3. P. 4–20.

Pynzenyk V. M. (1999) Horses are not to blame: Reforms or their imitation. Kyiv: Publishing center "Aka¬demiya", 128 p.

Shmygol, N., Marhasova, V., Galtsova, O., Solovyov, O., Zhavoronok, A. (2020). Problems of competitive development of industry in Ukraine. European Journal of Accounting, Finance & Business, 14 (24).

North D. (2000) Institutions, institutional change and functioning of the economy / D. North; trans. I. Dzyub. Kyiv: Osnovy, 198 p.

Davidson P. (2006) Post-Keynesian School in Macroeconomic Theory. Voprosy ekonomiki. No. 8. P. 82–101.

Friedman M. (2002) Fundamentals of monetarism / Pod nauch. ed. D. A. Kozlov. Moscow: TEIS, 175 p.

Buchanan J. (1997) Nobel laureates in economics. Fund of economic initiative. Volume 1. Moscow: Taurus Alpha, 560 p.

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Чуб, А. (2022). АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СВІТІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-79
Розділ
ЕКОНОМІКА