ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Максим Бурлака Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-8965-9228
Ключові слова: фінансова система, НБУ, облікова ставка, бюджет, міжнародна фінансова допомога, курс валюти, грошово-кредитна система

Анотація

Стаття присвячена вивчення фінансової системи України в умовах війни. Фінансова система є економічним фронтом країни. Від її функціонування залежить добробут населення, виконання зобов’язань країни, економічне зростання в цілому, фінансування потреб країни. З початку війни й так хитка фінансова система, яка лише відновилася від попередніх криз, повинна перейти на військові умови функціонування. Створення для України досконалої фінансової системи є одна з основних умов функціонування економіки. Стабільна та ефективна фінансова система, якій довіряють громадяни та бізнес, є необхідною умовою економічного розвитку. Розглянуто основні рішення та інструменти, які допомогли вистояти фінансовій системі Україні в період війни.

Посилання

Гетманцев Д. В умовах війни робота держави з економікою має базуватися на військових законах. URL: https://interfax.com.ua/news/interview/812130.html (дата звернення: 29.10.2022)

Доронцева Є. Державне регулювання під час війни: як НБУ адаптував фінансову систему України до нових умов впродовж ста днів воєнного стану. URL: https://voxukraine.org/derzhavne-regulyuvannya-pid-chas-vijny-yak-nbu-adaptuvav-finansovu-systemu-ukrayiny-do-novyh-umov-vprodovzh-sta-dniv-voyennogo-stanu/ (дата звернення: 25.10.2022)

Железняк Я. Держбюджет у серпні поставив позитивні рекорди, але розслаблятися не можна. URL: https://lb.ua/blog/yaroslav_zhelezniak/528218_derzhbyudzhet_serpni_postaviv.html (дата звернення: 28.10.2022)

Замкова Н., Гнидюк І. Фінансова політика субнаціонального рівня. Вісник КНТЕУ. 2020. №3. С. 66–78. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/03/06.pdf (дата звернення: 22.10.2022)

Маршук Л.М., Мовчан Д.О., Покойовий О.О. Особливості фінансової системи в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1228 (дата звернення: 27.10.2022)

Нікітішин А.О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.

Hetmantsev D. V umovakh viiny robota derzhavy z ekonomikoiu maie bazuvatysia na viiskovykh zakonakh.[In the conditions of war, the work of the state with the economy should be based on military laws]. Available at: https://interfax.com.ua/news/interview/812130.html (accessed October 29, 2022)

Dorontseva Ye. Derzhavne rehuliuvannia pid chas viiny: yak NBU adaptuvav finansovu systemu Ukrainy do novykh umov vprodovzh sta dniv voiennoho stanu [State regulation during the war: how the NBU adapted the financial system of Ukraine to new conditions during one hundred days of martial law]. Available at: https://voxukraine.org/derzhavne-regulyuvannya-pid-chas-vijny-yak-nbu-adaptuvav-finansovu-systemu-ukrayiny-do-novyh-umov-vprodovzh-sta-dniv-voyennogo-stanu/ (accessed October 25, 2022)

Zhelezniak Ya. Derzhbiudzhet u serpni postavyv pozytyvni rekordy, ale rozslabliatysia ne mozhna [The state budget set positive records in August, but you can't relax]. Available at: https://lb.ua/blog/yaroslav_zhelezniak/528218_derzhbyudzhe_serpni_postaviv.html (accessed October 28, 2022)

Zamkova N., Hnydiuk I. (2020) Finansova polityka subnatsionalnoho rivnia [Financial policy of the subnational level]. Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 66–78. Available at: http://visnik.knute.edu.ua/files/2020/03/06.pdf (accessed October 22, 2022)

Marshuk L.M., Movchan D.O., Pokoiovyi O.O. (2022) Osoblyvosti finansovoi systemy v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of the financial system under martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 37. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1228 (accessed October 27, 2022)

Nikitishyn A.O. (2019) Podatkova polityka v umovakh ekonomichnykh peretvoren: monohrafiia [Tax policy in the conditions of economic transformations: monograph]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 711
Завантажень PDF: 1605
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Маршук, Л., & Бурлака, М. (2022). ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-26
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ