МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ФОНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Сергій Поліщук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0648-5849
  • Євгеній Вітченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8349-627X
Ключові слова: маркетинг, менеджмент, маркетинговий менеджмент, підприємницька діяльність, підприємницька діяльність в Україні

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням здійснення маркетингового менеджменту на фоні підприємницької діяльності в Україні. Маркетинговий менеджмент – це процес планування і реалізації концепцій ціноутворення, просування й розподілу ідей, товарів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, котрі задовольняють як індивідуальні, так і організаційні цілі. Маркетингове управління ґрунтується на функціях управління, включаючи ідеї, товари, послуги як основні категорії, його головне завдання полягає в досягненні відчуття задоволеності всіма сторонами обміну. Концепцію стратегічного маркетингу засновано на ефективному розподілі обмежених ресурсів у процесі трансформації маркетингової інформації в маркетингові дії.

Посилання

Решетілова Т.Б., Довгань С.М. Маркетингові дослідження. Дніпропетровськ : НГУ. 2015. URL: http://nmu.org.ua

Ольшанський О.В. Аналіз методів удосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі. Держава та регіони. Серія : економіка та підприємництво. 2019. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_20-19_2_20

Красняк О.П., Амонс С.Е. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2020. № 5. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.106. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926/

Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. Підприємницька діяльність. Навчальний посібник. Івано-Франківськ : Лілея-НВ. 2014. С. 138-156. URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/pidpryemn_diyaln.pdf

Reshetilova T.B., Dovgan S.M. (2015) Marketyngovi doslidzhennya. [Marketing researches]. Dnipropetrovsk: NGU. Available at: http://nmu.org.ua (in Ukrainian)

Olshanskyj O.V. (2019) Analiz metodiv udoskonalennia biznes-protsesiv pidpryiemstv torhivli Information systems and technologies in the management of the enterprise activity [Analysis of methods for improving the business processes of trade enterprises]. Derzhava ta rehiony, no. 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_2_20 (in Ukrainian)

Krasnyak O.P., Amons S.E. (2020) Marketyngovi doslidzhennya rynku i joho strukturnykh elementiv: teoretychnyj aspect [Marketing researches of market and its structural elements: theoretical aspect]. Efektyvna ekonomika [Online], no. 5. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.106. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7926/ (in Ukrainian)

Anufrieva O.L., Palchevska T.H., Lahotska H.M. (2014) Pidpryemnytska diyalnist’ [Entrepreneurial activity]. [Tutorial]. Ivano-Frankivsk: Lileya-NV. Available at: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/na-vichki_pracevlasht/pidpryemn_diyaln.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 367
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Поліщук, С., & Вітченко, Є. (2021). МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ФОНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-8
Розділ
МАРКЕТИНГ