ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЄС

Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, потенціал, творчість, політика, розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку креативних індустрій ЄС. Визначено, що особливістю креативної економіки є її спрямованість на людину та її ідеї. Зроблено акцент на тому, що в розвинених країнах сьогодні креативна економіка розвивається швидше, ніж в країнах з перехідною економікою в контексті аналізу креативних індустрій ЄС. Здійснено оцінку розвитку креативної економіки в розвинених країнах Європи. Представлено показники глобального інноваційного індексу розвинених європейських країн та України в контексті розвитку їх творчого та інноваційного потенціалу. Охарактеризовано особливості розвитку креативної сфери в Україні протягом останніх років Обґрунтовано можливості розвитку української креативної індустрії з позиції значного творчого та інтелектуального потенціалу українців.

Посилання

Мельничук О., Антонюк Л., Гуменна О., Жилінська О. Україна-2030. Доктрина збалансованого розвитку / колектив авторів. Львів : Кальварія, 2017. 164 с.

Скиба М. Креативна економіка в Європі: 5 кроків для злету. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/03/21/209710/ (дата звернення: 03.10.2022)

Турський І. В. Глобальні та регіональні тренди креативних індустрій та перспективи їх розвитку в Україні. 2016. URL: http://www.elartu.tntu.edu.ua (дата звернення: 04.10.2022)

Харламова А. В Україні поки немає розуміння, що креативна економіка – це сектор економіки. 2017. URL: https://gazeta.ua/articles/economics/_vukrayini-poki-nemaye-rozuminnya-scho-kreativna-ekonomika-ce-sektor-ekonomiki (дата звернення: 04.10.2022)

Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. Москва : Классика−ХХІ, 2011. 256 с.

Креативна економіка − нова економічна епоха ХХІ. Економічна правда, 10.06.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/10/682634/ (дата звернення: 06.10.2022)

Головна сторінка офіційного сайту Європейського альянсу культурних та креативних індустрій. 2022. URL: https://www.eccia.eu/ (дата звернення: 06.10.2022)

Підвищення конкурентоспроможності культурних та креативних індустрій задля зростання та створення робочих місць: Внутрішній ринок, промисловість, підприємництво та МСП. / Європейська комісія. 2022. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_en (дата звернення: 06.10.2022)

Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf#page=6 (дата звернення: 06.10.2022)

Україна приєдналася до програми «Креативна Європа» (2021-2027). Україна переможе! 12.10.2021. URL: https://mkip.gov.ua/news/6248.html (дата звернення: 07.10.2022)

Креативна економіка: нова економічна епоха ХХІ ст. URL: https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf (дата звернення: 07.10.2022)

Melnychuk O., Antoniuk L., Ghumenna O., Zhylinska O. (2017) Ukraina-2030 [Ukraine-2030]. Doktryna zbalansovanogho rozvytku / kolektyv avtoriv. Lviv: Kalvariia, 164 р. (in Ukrainian)

Skyba M. Kreatyvna ekonomika v Yevropi: 5 krokiv dlia zletu [Creative economy in Europe: 5 steps to take off]. Available at: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/03/21/209710/ (in Ukrainian)

Turskyi I. V. (2016) Ghlobalni ta reghionalni trendy kreatyvnykh industrii ta perspektyvy yikh rozvytku v Ukraini [Global and regional trends of creative industries and prospects for their development in Ukraine]. URL: http://www.elartu.tntu.edu.ua (in Ukrainian)

Kharlamova A. V (2017). V Ukraini poky nemaie rozuminnia, shho kreatyvna ekonomika – tse sektor ekonomiky [In Ukraine, there is still no understanding that the creative economy is a sector of the economy]. Available at: https://gazeta.ua/articles/economics (in Ukrainian)

Hawkins J. (2011) Kreatyvnaia ekonomyka. Kak prevratyt ydey v denhy [Creative Economics. How to turn ideas into money]. Moskva: Klassyka-XXI. 256 p. (in Russian)

Kreatyvna ekonomika – nova ekonomichna epoha ХХІ [Creative economy – a new economic era of the 21st century]. Ekonomichna pravda, 10.06.2022. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/10/ 682634/ (in Ukrainian)

Golovna storinka ofitsiynogo saytu Evropeyskogo alyansu kulturnyh ta kreatyvnyh industry [Home page of the official website of the European Alliance of Cultural and Creative Industries]. Available at: https://www.eccia.eu/ (in Ukrainian)

Pidvyschennya konkurentospromoznosti kulturnyh ta kreatyvnyh industry zadlya zrostannya ta stvorennya robochyh mists: Vnutrishniy rynok, promyslovist, pidpryyemnytstvo ta MSP [Increasing the competitiveness of cultural and creative industries for growth and job creation: Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs] / Evropeyska komisiya. 2022. Available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_en (in Ukrainian)

Global Innovation Index 2021 [Global Innovation Index 2021]. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf#page=6

Ukraina pryyednalasya do programy «Kreatyvna Evropa» (2021-2027) [Ukraine joined the "Creative Europe" program (2021-2027)]. Ukraina peremoze! 12.10.2021. Available at: https://mkip.gov.ua/news/6248.html (in Ukrainian)

Kreatyvna ekonomika: nova ekonomichna epoha ХХІ st. [Creative economy: a new economic era of the 21st century]. Available at: https://creativeeconomy.center/wp-content/uploads/2021/12/2_5332503104040474153.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Смолінська, С., Гнаткович, О., & Сич, О. (2022). ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЄС. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-28
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають