НОВІ НОРМАТИВИ ЛІКВІДНОСТІ В СИСТЕМІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ

  • Олена Еркес Київський національний торговельно-економічний університет
  • Тетяна Гордієнко Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: банк, відтік грошових коштів, високоліквідні активи, довгострокова ліквідність, короткострокова ліквідність, надходження грошових коштів

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності, передумов впровадження та функціонального призначення нових нормативів ліквідності в банках України. Здійснено аналіз причин, що сприяли запровадженню загальноприйнятих у світі підходів оцінки ліквідності, зокрема імплементації нормативів LCR та NSFR. Виявлені та визначені позитивні та негативні наслідки впровадження нових нормативів ліквідності у вітчизняних банках. Крім того, досліджено процес адаптації вітчизняної банківської системи до нових нормативів ліквідності, зокрема визначені складнощі, що виникали в банках під час їх стрес-тестування. Досліджено механізм та алгоритм розрахунку показників LCR та NSFR, наведені їх граничні та цільові нормативні значення. Проаналізовано досвід європейських банків щодо впровадження нормативу LCR. Визначені ключові проблеми запровадження нормативу LCR в Україні, а також обґрунтовано ефективність результатів запровадження досліджуваних нормативів у вітчизняних банках.

Посилання

Q&A про запровадження нового нормативу короткострокової ліквідності банків LCR. Національний Банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64531875&cat_id=64591009 (дата звернення: 04.02.2019).

Базельський комітет з банківського нагляду, Третя базельська угода (Third Basel Accord). URL: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm (дата звернення: 04.02.2019).

Статистика банківського нагляду Європейського Центрального Банку. URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html?fbclid=IwAR0YQPWjxzOD1QHzqJ7FGz4eaEje0bkziY5cNQzlFKpCmh-sRWcKdmI1now (дата звернення: 07.02.2019).

Запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в Україні. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64650399 (дата звернення: 04.02.2019).

Рішення Правління НБУ № 101-рш «Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» від 15 лютого 2018 року. URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891. (дата звернення: 06.02.2019).

Постанова Правління НБУ № 13 «Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» . URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64546644. (дата звернення: 06.02.2019).

Постанова Правління НБУ від 28 грудня 2018 року №164 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114500-18(дата звернення: 06.02.2019).

Національний банк надав можливість банкам враховувати у складі високоліквідних активів залишки на НОСТРО рахунках в іноземній валюті в інших банках України. URL: https://nabu.ua/ru/natsionalniy-bank-nadav-mozhlivist-bankam.html (дата звернення: 08.02.2019).

Новый норматив НБУ не выполняют 10 банков. URL: https://finance.liga.net/bank/novosti/novyy-normativ-nbu-ne-vypolnyaet-10-bankov (дата обращения: 5.02.2019.)

Базельський комітет з банківського нагляду, Базель III: коефіцієнт чистого стабільного фінансування. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf (дата звернення: 04.02.2019).

Q&A pro zaprovadzhennya novogo normatyvu korotkostrokovoyi likvidnosti bankiv LCR. Nacionalnyj Bank Ukrayiny [Q & A on the introduction of a new short-term liquidity ratio LCR. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=64531875&cat_id=64591009 (accessed 4 February 2019).

The Basel Committee, Third Basel Accord. Available at: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm (accessed 4 February 2019).

Supervisory banking statistics, European Central Bank. Available at: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html?fbclid=IwAR0YQPWjxzOD1QHzqJ7FGz4eaEje0bkziY5cNQzlFKpCmh-sRWcKdmI1now (accessed 7 February 2019).

Zaprovadzhennya koeficiyenta pokryttya likvidnistyu (LCR) v Ukrayini. Nacionalnyj bank Ukrayiny [Implementation of the liquidity coverage ratio (LCR) in Ukraine. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64650399 (accessed 4 February 2019).

Rishennya Pravlinnya NBU №101-rsh "Pro shvalennya Metodyky rozraxunku koeficiyenta pokryttya likvidnistyu (LCR)" vid 15 lyutogo 2018 roku. [The Decision of the Board of the NBU №101-rsh "On Approval of the Methodology for Calculation of the liquidity coverage ratio (LCR)" dated February 15, 2018]. Available at: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891 (accessed 6 February 2019).

Postanova Pravlinnya NBU №13 "Pro zaprovadzhennya koeficiyenta pokry`ttya likvidnistyu (LCR)". [Resolution of the NBU Board №13 "On the introduction of a liquidity coverage ratio (LCR)".]. Available at: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64546644 (accessed 6 February 2019).

Postanova Pravlinnya NBU vid 28 grudnya 2018 roku №164 "Pro vnesennya zminy do Instrukciyi pro poryadok regulyuvannya diyalnosti bankiv v Ukrayini" [Resolution of the NBU Board dated December 28, 2018, №164 "On Amendments to the Instruction on the Procedure for Regulating the Activities of Banks in Ukraine"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114500-18 (accessed 6 February 2019).

Nacionalnyj bank nadav mozhlyvist bankam vraxovuvaty u skladi vysokolikvidnyx aktyviv zalyshky na NOSTRO raxunkax v inozemnij valyuti v inshyx bankax Ukrayiny. [The National Bank gave banks the opportunity to take into account, in the composition of highly liquid assets, balances on NOSTRO accounts in foreign currency in other banks of Ukraine]. Available at: https://nabu.ua/ru/natsionalniy-bank-nadav-mozhlivist-bankam.html (accessed 8 February 2019).

Novyj normativ NBU ne vypolnyayut 10 bankov. [The new NBU standard is not fulfilled by 10 banks]. Available at: https://finance.liga.net/bank/novosti/novyy-normativ-nbu-ne-vypolnyaet-10-bankov (accessed 5 February 2019).

Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio. Available at: https://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf (accessed 4 February 2019).

Переглядів статті: 460
Завантажень PDF: 679
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Еркес, О., & Гордієнко, Т. (2019). НОВІ НОРМАТИВИ ЛІКВІДНОСТІ В СИСТЕМІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/17
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ