ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ

  • Вадим Шубін ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-7367-1812
Ключові слова: національна безпека, фінансова політика, бюджетна політика, державний бюджет, бюджетні видатки, фінансування національної безпеки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад фінансування національної безпеки. Проведено аналіз позицій провідних вітчизняних науковців щодо сутності понять «національна безпека» та «сектор національної безпеки». Виділено складники національної безпеки, які, серед іншого, визначають особливості їх фінансового забезпечення. Розглянуто фінансування національної безпеки з погляду функцій сучасної держави. Визначено роль та значення державної фінансової політики (особливо, бюджетної політики) в контексті ресурсного забезпечення сектору національної безпеки. Детерміновано особливості фінансування сектору національної безпеки з врахуванням його місця у розвиткові сучасної держави. Охарактеризовано цілі фінансового забезпечення національної безпеки та ключові принципи його здійснення.

Посилання

Закон України «Про національну безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018 р.

Швед І. Місце органів прокуратури в механізмі забезпечення конституційної безпеки держави : дис. ... канд. юрид. наук. Ужгород, 2018. 205 с.

Антонов В. Конституційно-правові засади національної безпеки України. Київ : ТАЛКОМ, 2017. 576 с.

Гончаренко О., Джангужин Р., Лисицин Е. Громадянський контроль і система національної безпеки. Національна безпека України. 2003. № 1. С. 39–46.

Нижник Н., Ситник Г., Білоус В. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку). Ірпінь : Академія ДПС України, 2000. 304 с.

Brown H. Thinking Аbout National Security: Defense and Foreign Policy in a Dangerous World. Westview Press, 1983. 288 p.

Гурковський М., Сидор М. Поняття національної безпеки як адміністративно-правової категорії. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 2 (12). С. 26–32.

Бюжетний кодекс України № 2456-VI від 8.07.2010 р.

Васильєва Т. Принципи реалізації бюджетної політики у кризовий період розвитку економіки. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6628 (дата звернення: 14.09.2022).

Дем’янишин В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики. Вісник ТНЕУ. 2011. Вип. 2. С. 7–20.

Ситник Н., Західна О., Стасишин А., Шушкова Ю. Бюджетна система в таблицях і схемах. Львів : Апріорі, 2017. 180 с.

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” [About the national security of Ukraine] №2469-VIII vid 21.06.2018 r.

Shved I. (2018) Mistse orhaniv prokuratury v mekhanizmi zabezpechennia konstytutsiinoi bezpeky derzhavy [The place of the prosecutor's office in the mechanism of ensuring the constitutional security of the state]. dys. ... kand. yuryd. nauk. Uzhhorod, 205 p.

Antonov V. (2017) Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Constitutional and legal principles of national security of Ukraine]. Kyiv: TALKOM, 576 p. (in Ukrainian)

Honcharenko O., Dzhanhuzhyn R., Lysytsyn E. (2013) Hromadianskyi kontrol i systema natsionalnoi bezpeky [Civil control and the national security system]. Natsionalna bezpeka Ukrainy., no 1, pp. 39–46.

Nyzhnyk N., Sytnyk H., Bilous V. (2000) Natsionalna bezpeka Ukrainy (metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku) [National security of Ukraine (methodological aspects, state and trends of development)]. Irpin: Akademiia DPS Ukrainy, 304 p. (in Ukrainian)

Brown H. (1983) Thinking Аbout National Security: Defense and Foreign Policy in a Dangerous World. Westview Press, 288 p.

Hurkovskyi M., Sydor M. (2021) Poniattia natsionalnoi bezpeky yak administratyvno-pravovoi katehorii [The concept of national security as an administrative and legal category]. Sotsialno-pravovi studii, vol. 2 (12), pp. 26–32.

Biuzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine] №2456-VI vid 8.07.2010 r.

Vasylieva T. (2017) Pryntsypy realizatsii biudzhetnoi polityky u kryzovyi period rozvytku ekonomiky [Principles of budget policy implementation in the crisis period of economic development]. Efektyvna ekonomika, vol. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6628 (accessed September 14, 2022).

Demianyshyn V. (2011) Biudzhetna polityka derzhavy: kontseptualni zasady, efektyvnist, rozvytok stratehii i taktyky [Budgetary policy of the state: conceptual principles, effectiveness, development of strategy and tactics]. Visnyk TNEU, vol. 2, pp. 7–20.

Sytnyk N., Zakhidna O., Stasyshyn A., Shushkova Yu. (2017) Biudzhetna systema v tablytsiakh i skhemakh [Budget system in tables and diagrams]. Lviv: Apriori, 180 p.

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Шубін, В. (2022). ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-80
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ