ЕНДАВМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Ключові слова: ендавмент, ендавмент-фонд, інвестиційний дохід, благодійність, релігійна організація, церква

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності ендавменту як інноваційного довгострокового інструменту благодійності, а також загальних засад його створення, функціонування та основних сфер застосування. Проаналізовано сучасне вітчизняне законодавство, що регламентує застосування ендавменту в нашій державі. Досліджено зарубіжний досвід фінансування релігійних організацій із застосуванням ендавменту, а також деталізовано базові норми, правила та обмеження відповідно до законодавчих стандартів (зокрема США). Окреслено актуальність, переваги та перспективи поширення ендавменту у структурі вітчизняних релігійних організацій як такого фактору залучення додаткових ресурсів. що уможливить забезпечити міцну фінансову базу для реалізації їх майбутніх цілей.

Посилання

Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України.

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI / Верховна Рада України

Дмитришин М.В. Ендавмент вищого навчального закладу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. № 11 (1). C. 64–73.

Згама А.А. Ендавмент в Україні: правовий аспект. Наукові записки міжнародного гуманітарного університету. 2016. №1. C. 34–36.

Руденко О. Олександр Вінніков про створення та управління ендавментами.URL:http://www.ppk.org.ua/uk/oleksandr_vinnikov_pro_stvorennya_ta_upravlinnya_endavmentamy

Соковець-Макатуха Т. В. Ендавмент-фонди як складові фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №8.

Створення та управління ендавментами в Україні. Методичний посібник. Програма розвитку ООН в Україні. 2014. URL: https://issuu.com/dhrpraxis/docs/endowment?embed_cta=embed_badge&embed_context=embed&embed_domain=dhrp.org.ua&utm_medium=referral&utm_source=dhrp.org.ua&embed_id=9550137%2F9359229.

Тимошенко О. В., Буцька О.Ю. Ендавмент як джерело фінансового забезпечення вищого навчального закладу. Ефективна економіка. 2017. №12.

Ткачук О. В. Ендаумент як форма фінансування вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. №21. С. 101–105.

Collins Online Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/.

Daniel P. Dalton. ENDOWMENTS AND THE CHURCH – A PRIMER 2013.URL:https://www.daltontomich.com/endowments_and_the_church_a_primer/.

Endowment Fund of the Anglican Church of Canada Financial Statements. 2020.

URL:https://www.anglicanpension.ca/wp-content/uploads/Endowment-Fund-Financial-Statements-ended-Dec-31-21020.pdf.

Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/.

Planned Giving CREATE A LEGACY. Swiss United Church of Christ.

URL: https://www.swisschurch.org/planned-giving.

Religious Endowment definition. Law Insider.

URL: https://www.lawinsider.com/dictionary/religious-endowment.

The Church Commissioners for England, which manages one of the largest endowment funds in the UK, raises £550 million via a debut bond issue to support its long-term charitable objectives and investment goals. The Church of England. 2022. URL: https://www.churchofengland.org/media-and-news/press-releases/church-commissioners-england-which-manages-one-largest-endowment.

The Norwegian Church's Endowment. Ministry of Children and Families.

URL: https://www.regjeringen.no/en/dep/bfd/organisation/Offices-and-agencies-associated-with-the-Ministry-of-Children-and-Equality/the-norwegian-churchs-endowment/id408533/.

What is an Endowment and How Does it Work? Church Law Center. 2022.

URL: https://www.churchlawcenter.com/nonprofit/what-is-an-endowment-and-how-does-it-work/

Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax Code of Ukraine] (2010). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy [On higher education: Law of Ukraine] (2014). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-183

Pro blahodiynu diyalʹnistʹ ta blahodiyni orhanizatsiyi: Zakon Ukrayiny [On charitable activities and charitable organizations: Law of Ukraine] (2012). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17

Dmitrishin M. V. (2015) Endavment vishhogo navchalnogo zakladu [Endowment of a higher educational institution]. Aktualnі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, no. 11, pp. 64–73. (in Ukrainian)

Zgama, A. (2016) Endavment v Ukraїnі: pravovij aspect [Endowment in Ukraine: legal aspect]. Naukovі zapiski mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu, no. 1, pp. 34–36. (in Ukrainian)

Rudenko O. Oleksandr Vinnikov pro stvorennia ta upravlinnia endavmentamy [Oleksandr Vinnikov on the creation and management of endowments]. Available at: http://www.ppk.org.ua/uk/oleksandr_vinnikov_pro_stvorennya_ta_upravlinnya_endavmentamy (in Ukrainian)

Sokovets-Makatukha T. V. (2013) Endavment-fondy yak skladovi finansovo-kredytnoho mekhanizmu zabezpechennia naselennia dostupnym zhytlom [Endowment funds as components of the financial and credit mechanism of providing the population with affordable housing]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 8. (in Ukrainian)

Stvorennia ta upravlinnia endavmentamy v Ukraini (2014) Metodychnyi posibnyk. Prohrama rozvytku OON v Ukraini [Creation and management of endowments in Ukraine. The UN Development Program in Ukraine]. Available at: https://issuu.com/dhrpraxis/docs/endowment?embed_cta=embed_badge&embed_context=embed&embed_domain=dhrp.org.ua&utm_medium=referral&utm_source=dhrp.org.ua&embed_id=9550137%2F9359229 (in Ukrainian)

Tymoshenko O. V., Butska O.Yu. (2017) Endavment yak dzherelo finansovoho zabezpechennia vyshchoho navchalnoho zakladu [Endowment as a source of financial support for a higher educational institution]. Efektyvna ekonomika, no. 12. (in Ukrainian)

Tkachuk O. V. (2018) Endaument yak forma finansuvannia vyshchoi osvity [Endowment as a form of financing higher education]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 21, рр. 101–105. (in Ukrainian)

Collins Online Dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com/

Daniel P. Dalton. Endowments and the church – a primer 2013. Available at: https://www.daltontomich.com/endowments_and_the_church_a_primer/

Endowment Fund of the Anglican Church of Canada Financial Statements (2020). Available at: https://www.anglicanpension.ca/wp-content/uploads/Endowment-Fund-Financial-Statements-ended-Dec-31-21020.pdf

Merriam-Webster Dictionary. Available at: https://www.merriam-webster.com/

Planned Giving CREATE A LEGACY. Swiss United Church of Christ. Available at: https://www.swisschurch.org/planned-giving

Religious Endowment definition. Law Insider. Available at: https://www.lawinsider.com/dictionary/religious-endowment

The Church Commissioners for England, which manages one of the largest endowment funds in the UK, raises £550 million via a debut bond issue to support its long-term charitable objectives and investment goals. (2022). The Church of England. Available at: https://www.churchofengland.org/media-and-news/press-releases/church-commissioners-england-which-manages-one-largest-endowment

The Norwegian Church's Endowment. Ministry of Children and Families. Available at: https://www.regjeringen.no/en/dep/bfd/organisation/Offices-and-agencies-associated-with-the-Ministry-of-Children-and-Equality/the-norwegian-churchs-endowment/id408533/

What is an Endowment and How Does it Work? (2022). Church Law Center. Available at: https://www.churchlawcenter.com/nonprofit/what-is-an-endowment-and-how-does-it-work/

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Горват, Т. (2022). ЕНДАВМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД). Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-67
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ