ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР І ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ

  • Наталія Статівка Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» https://orcid.org/0000-0003-0903-6256
  • Алла Надточій Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» https://orcid.org/0000-0001-7685-0544
  • Тетяна Покотило Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» https://orcid.org/0000-0002-2706-6371
Ключові слова: конкурентоспроможність, інновації, інноваційний процес, підприємництво, підприємницькі структури, життєвий цикл продукції, наукомістка продукція

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження зв'язку конкурентоспроможності підприємницьких структур і життєвого циклу продукції. Дослідження показали, що нелінійні моделі ведення інноваційного процесу максимально сприяють підвищенню рівня конкурентоспроможності в умовах наростання конкуренції, викликів і загроз і можуть бути взяті за основу при забезпеченні конкуренто-спроможності наукомісткої продукції підприємницьких структур. На сучасному етапі при управлінні конкурентоспроможністю наукомісткою продукцією, немає комплексних підходів, що охоплюють всі етапи інноваційного процесу і життєвого циклу продукції, починаючи від зародження ідеї і закінчуючи отриманням і експлуатацією продукції. Одним із способів підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю є максимальне скорочення розриву між наукою і технікою з одного боку, і виробництвом з іншого.

Посилання

Капаруліна І.М. Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження : монографія. Київ : ЦУЛ, 2015. 432 с.

Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г.П. Клімова, С.М. Іванов, Л.С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю.Є. Атаманової, Г.П. Клімової. Харків : Право, 2015. 450 с.

Коюда П.М., Шейко І.А. Еффективність інноваційної діяльності підприємств: теорія та практика : монографія. Харків : ХНУРЕ, 2013. 337 с.

Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Колодинський C.Б., Ціцак Л.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика : Монографія. Полтава – Ужгород, 2012. 297 с.

Сментина Н.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика : монографія. Одеса : Атлант, 2015. 365 с.

Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія / за заг. ред. проф. О.Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2017. 514 с.

Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : монографія. Харків : Вид ХДЕУ, 2002. 364 с.

Ястремська О.М., Демченко Г.В. Активізація інноваційної діяльності підприємств : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2018. 232 с. 1. Kaparulina I.M. (2015) Rozvytok pidpryiemstva: kontseptsiia i tekhnolohiia doslidzhennia: monohrafiya [Enterprise development: concept and research technology: a monograph]. Kyiv: TsUL, 432 р. (in Ukrainian)

Klimova H.P., Ivanov S.M., Shevchenkо L.S. (2015) Kontseptualni zasady stanovlennia innovatsiinoho suspilstva v Ukraini: monohrafiya [Conceptual foundations of the formation of an innovative society in Ukraine: a monograph]. Kharkiv: Pravo, 450 р. (in Ukrainian)

Koiuda, P.M., Sheiko, I.A. (2013). Effektyvnist innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv: teoriia ta praktyka: monohrafiya [Efficiency of innovative activity of enterprises: theory and practice: a monograph]. Kharkiv: KhNURE, 337 р. (in Ukrainian)

Miklovda, V.P., Britchenko, I.H., Kubinii, N.Iu., Kolodynskyi, C.B., Tsitsak, L.M. (2012). Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu: epistomolohichni pidkhody ta praktychna problematyka: monohrafiya [Strategichne management of the competition is possible: epistomologichni pydkhodi that problematics is practical: a monograph]. Poltava – Uzhhorod, 297 р. (in Ukrainian)

Smentyna N.V. (2015) Stratehichne planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku na mezorivni: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiya [Strategichne planuvannya socio-economic development on mesorivni: theory, methodology, practice: a monograph]. Odesa: Atlant, 365 р. (in Ukrainian)

Yankovyi O.H. (2017) Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv: monohrafiya [Theoretically, methodologically and practically, the aspects of competition are possible for business: a monograph]. Odesa, Atlant, 514 р. (in Ukrainian)

Trydid O.M. (2002) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva: monohrafiya [Organizational and economic mechanism of strategic development of the business: a monograph]. Kharkiv: Vyd KhDEU, 364 р. (in Ukrainian)

Yastremska O.M., Demchenko H.V. (2018) Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv: monohrafiya [Activizatsiya innovatsiynoy dyalnosty pid priemstv: a monograph]. Kharkiv: FOP Liburkina L.M., 232 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Статівка, Н., Надточій, А., & Покотило, Т. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР І ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-78
Розділ
ЕКОНОМІКА