ЦИФРОВИЙ ПРОРИВ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УРЯДУВАННЯ

  • Станіслав Петько Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5686-1067
Ключові слова: ІКТ, цифрова економіка, Республіка Корея, індекс, цифрове урядування, цифрова інфраструктура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню трансформаційних процесів у сфері державного урядування Республіки Кореї та результатів, які отримала країна від інтеграції ІКТ в державний апарат. З'ясовано, що поява глобальної мережі Інтернет разом з інноваційними ІКТ стали основним імперативом до переходу на цифрове державне урядування. Вирішальну роль у переході від традиційного до цифрового урядування відіграв саме Уряд країни, маючи чітко прописану цифрову стратегію розвитку Республіки Корея, при цьому розуміючи усі переваги від такої трансформації. Доведено, що електронне урядування несе за собою переваги як для чиновників, так і споживачів державних послуг: підвищення результативності державних організацій; мінімізація впливу людського фактору, який викорінює корупцію; швидкість обміном інформацією та її доступність широкій масі; прозорість та швидкість прийняття управлінських рішень; залучення громадян до участі в управлінні державними справами та використання їх пропозицій. Маючи зрілу цифрову інфраструктуру та значні результати в зазначеній сфері, Республіка Корея посідає найвищі місця в основних індексах, що відображають рівень розвитку цифрового державного урядування.

Посилання

Андрєєва О. М. Е-Урядування Південної Кореї: стратегія успіху. Регіональні студії. 2019. № 18. С. 67–72. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6170/2019.18.11

Архіпова Є. О. Електронне урядування як форма організації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 4.

Бовсунівська І. В. Зарубіжний досвід взаємодії органів влади із громадянами із громадянами в системі електронного уряду. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2017. Том 28 (67). № 1. С. 12–21.

Войнова Е. О. Електронна демократія: трансформація осмислення. Політичне життя. 2020. № 4. С. 21–29. DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.3

Грицяк Н. В. Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади. Держава та регіони. 2017. № 3. С. 43–48.

Клімушин П. С. Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : [монографія]. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. 524 с.

Петько С. М. Державні організації у розбудові інвестиційного середовища в країні: досвід Південної Кореї. Topical aspects of modern science and practice : I International Scientific and Practical Conference (Frankfurt am Main, 21−24 September 2020), Germany, 2020. Рр. С. 77−79.

Петько С. М. Підтримка урядовими організаціями малого та середнього бізнесу в Південній Кореї. Стан розвитку інфраструктури підтримки бізнесу: національна та міжнародна практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7 грудня 2019 р.). 2019. С. 26−28.

Петько С. М. Роль Південнокорейських урядових організацій у підтримці малого та середнього бізнесу. Науковий вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Вип. 29. С. 124−128.

Петько С. М. Механізми реалізації інвестиційних проектів в Південній Кореї та досвід для України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 2 (113). С. 32−38.

Петько С. М. Республіка Корея в індексах цифрової економіки. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 1 (01). С. 66−73. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-11

Чукут С. А. Від електронного уряду до розумного урядування: сучасні виклики та загрози. Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій : міжнар. наук.-практ. конф. Київ : Вид-во «Політехніка», 2019. С. 8–10.

Data. Public Data Portal. Government Republic of Korea. URL: https://www.data.go.kr/en/index.do (дата звернення: 4.09.2022).

Government 24 Republic of Korea. URL: https://www.gov.kr/portal/main (дата звернення: 3.09.2022).

Griffin D., Trevorrow Ph., Halpin E. Developments in e-Government. A Critical Analysis. Amsterdam: IOS Press, 2007. 224 p.

Invest Korea. URL: https://www.investkorea.org/ (дата звернення: 5.09.2022).

Korea Policy Center for the Fourth Industrial Revolution. URL: https://kpc4ir.kaist.ac.kr/ (дата звернення: 2.09.2022).

Pet’ko S. M. Integration component of Asian-Pacific region development (on example APEC) // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. P. 152–155.

Portal. My Budget. URL: https://www.mybudget.go.kr/#none (дата звернення: 1.09.2022).

The world Bank. Digital, the Door to a Better World: Digital Government Strategy and Cases in Korea. Events. February 24, 2022. URL: https://www.worldbank.org/en/events/2022/02/09/digital-the-door-to-a-better-world-digital-government-strategy-and-cases-in-korea (дата звернення: 21.08.2022).

The World Bank. Individuals using the Internet. URL: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?most_recent_value_desc=true (дата звернення: 1.09.2022).

UN E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 (дата звернення: 4.09.2022).

Andryeyeva O. M. (2019). E-Uryaduvannya Pivdennoyi Koreyi: stratehiya uspikhu [E-Government In South Korea: The Strategy Of Success]. Rehionalʹni studiyi, no 18, pp. 67–72. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6170/2019.18.11 (in Ukrainian)

Arkhipova YE. О. (2015). Elektronne uryaduvannya yak forma orhanizatsiyi derzhavnoho upravlinnya [Electronic government as a form of public administration organization]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, no 4. (in Ukrainian)

Bovsunivsʹka I. V. (2017). Zarubizhnyy dosvid vzayemodiyi orhaniv vlady iz hromadyanamy iz hromadyanamy v systemi elektronnoho uryadu [Foreign experience of interaction between authorities and citizens in the electronic government system]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadsʹkoho. Seriya: Derzhavne kpravlinnya, vol. 28 (67), no 1, pp. 12–21. (in Ukrainian)

Voynova E. O. (2020). Elektronna demokratiya: transformatsiya osmyslennya [Electronic democracy: transformation of understanding]. Politychne zhyttya, no 4, pp. 21–29. DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.4.3 (in Ukrainian)

Hrytsyak N. V. (2017). Elektronna demokratiya yak instrument posylennya informatsiynoyi prozorosti vlady [Electronic democracy as a tool for strengthening the information transparency of the government]. Derzhava ta rehiony, no 3, pp. 43–48. (in Ukrainian)

Klimushyn P. S. (2016) Stratehiyi ta mekhanizmy elektronnoho uryaduvannya v informatsiynomu suspilʹstvi [Strategies and mechanisms of electronic governance in the information society] : [monohrafiya]. Kharkiv : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 524 p. (in Ukrainian)

Petko S. M. (2020). Derzhavni orhanizatsiyi u rozbudovi investytsiynoho seredovyshcha v krayini: dosvid Pivdennoyi Koreyi [State organizations in the development of the investment environment in the country: the experience of South Korea]. Topical aspects of modern science and practice : I International Scientific and Practical Conference (Frankfurt am Main, 21−24 September 2020), Germany, рр. 77−79. (in Ukrainian)

Petko S. M. (2019). Pidtrymka uriadovymy orhanizatsiiamy maloho ta serednoho biznesu v Pivdennii Korei [Support for small and medium-sized governmental organizations in South Korea] Stan rozvytku infrastruktury pidtrymky biznesu: natsionalna ta mizhnarodna praktyka: materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 7 hrudnia 2019 r.) / HO «Tsentr ekonomichnykh doslidzhen ta rozvytku». Odesa: TsEDR, pp. 26−28. (in Ukrainian)

Petko S. M. (2020). Rol pivdennokoreyskykh uryadovykh orhanizatsiy u pidtrymtsi maloho ta serednoho biznesu [Role of the South Korean government organizations in the small and medium business support]. Naukovyy visnyk UzhNU. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo», vol. 29, pp. 124−128. (in Ukrainian)

Petko S. M. (2020). Mekhanizmy realizatsiyi investytsiynykh proektiv v Pivdenniy Koreyi ta dosvid dlya Ukrayiny [Mechanisms of investment projects realization in South Korea and experience for Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, no. 2 (113), pp. 32−38. (in Ukrainian)

Petʹko S. M. (2022). Respublika Koreya v indeksakh tsyfrovoyi ekonomiky [Republic of Korea in the Digital Economy Indices]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no 1 (01), pp. 66−73. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-11

Chukut S. A. (2019). Vid elektronnoho uryadu do rozumnoho uryaduvannya: suchasni vyklyky ta zahrozy [From electronic government to smart governance: modern challenges and threats] Suchasni problemy upravlinnya: upravlinnya v umovakh tsyfrovykh transformatsiy: mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: Vyd-vo «Politekhnika», pp. 8–10.

Data. Public Data Portal. Government Republic of Korea. Available at: https://www.data.go.kr/en/index.do (accessed September 4, 2022).

Government 24 Republic of Korea. Available at: https://www.gov.kr/portal/main (accessed September 3, 2022)

Griffin D., Trevorrow Ph., Halpin E. Developments in e-Government. A Critical Analysis. Amsterdam: IOS Press, 2007. 224 p.

Invest Korea. Available at: https://www.investkorea.org/ (accessed September 5, 2022)

Korea Policy Center for the Fourth Industrial Revolution. Available at: https://kpc4ir.kaist.ac.kr/ (accessed September 2, 2022)

Pet’ko S. M. Integration component of Asian-Pacific region development (on example APEC) // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. P. 152–155.

Portal. My Budget. Available at: https://www.mybudget.go.kr/#none (accessed September 1, 2022)

The world Bank. Digital, the Door to a Better World: Digital Government Strategy and Cases in Korea. Events. February 24, 2022. Available at: https://www.worldbank.org/en/events/2022/02/09/digital-the-door-to-a-better-world-digital-government-strategy-and-cases-in-korea (accessed August 21, 2022)

The World Bank. Individuals using the Internet. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?most_recent_value_desc=true (accessed September 1, 2022)

UN E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. Available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 (accessed September 4, 2022)

Переглядів статті: 1818
Завантажень PDF: 408
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Петько, С. (2022). ЦИФРОВИЙ ПРОРИВ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УРЯДУВАННЯ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-47
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ