СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: система управління, конкурентоспроможність, підприємництво, конкуренція

Анотація

У статті розглянуто системні характеристики управління конкурентоспроможністю підприємства. Проаналізовано визначення поняття «управління конкурентоспроможністю підприємства». Проведено оцінку складників системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Зазначено, що системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства передбачає розгляд об’єкта управління як цілісної моделі та необхідність забезпечення взаємозв’язку всіх його складових. Досліджено основні елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Підтверджено, що зміна одного з елементів системи управління конкурентоспроможністю призводить до зміни інших елементів. Встановлено, що система управління конкурентоспроможністю підприємства відображає багатофункціональну систему, яка складається із взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність. Доведено, що структуру системи управління конкурентоспроможністю утворюють структурні елементи, реалізація яких забезпечує ефективне прийняття управлінських рішень. Наведено основні напрямки системи управління конкурентоспроможністю підприємства.

Посилання

Геращенко І.О., Шмадченко О.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 50. С. 297–301.

Дікань В.Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі: підручник. Київ : Вид-во «Знання», 2004. 207 с.

Жовновач Р.І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (1). С. 344–351.

Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників. Економіка АПК. 2010. Вип. 8. С. 52–55.

Михайленко О.В., Орлова К.Г. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13 (2). С. 114–117.

Савченко Т.В. Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2015. № 5. С. 142–148.

Співак С.М. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2016. С. 267–268.

Терехов Д.С., Блідар О.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства. Наука й економіка. 2016. Вип. 2. С. 76–80.

Фещур Р.В. Управління розвитком машинобудівних підприємств. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2008. № 624. С. 100–109.

Фролова В.Ю. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 2. С. 98–102.

Tomashuk I. (2020) Rural development management of Ukraine: problems and prospects. The scientific heritage. № 45. Р. 5. Р. 23–35.

Tomashuk I. (2020) State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine. Slovak international scientific journal. № 39. Vol. 2. Р. 23–42.

Herashchenko I.O., Shmadchenko O.O. (2015) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of the economy of transport and industry, 50, 297–301. (in Ukrainian)

Dikan V.L. (2004) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu korporatsii v Yevropi: pidruchnyk [Management of corporate competitiveness in Europe]. Kyiv: Vyd-vo "Znannia", 207. (in Ukrainian)

Zhovnovach R.I. (2010) Systemnyi pidkhid do upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [A systematic approach to managing the competitiveness of an enterprise]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, 18 (1), 344–351. (in Ukrainian)

Kaletnik H.M., Pryshliak N.V. (2010) Derzhavna finansova pidtrymka silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv [State financial support of agricultural producers.]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 8, 52–55. (in Ukrainian)

Mykhailenko O.V., Orlova K.H. (2017) Systema upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii pidpryiemstva [Management system of competitiveness of enterprise products]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy, 13 (2), 114–117. (in Ukrainian)

Savchenko T.V. (2015) Vplyv faktoriv zovnishnoho seredovyshcha na systemu upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [The influence of environmental factors on the management system of competitiveness of the enterprise]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Scientific Bulletin of the National Mining University, 5, 142–148. (in Ukrainian)

Spivak S.M. (2016) Systemnyi pidkhid do upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [A systematic approach to managing the competitiveness of an enterprise]. Materialy XIKh naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia – Materials of the XIX scientific conference of TNTU named after I. Pulyuya, 267–268. (in Ukrainian)

Terekhov D.S., Blidar O.V. (2016) Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Strategic management of enterprise competitiveness]. Nauka y ekonomika – Science and economy, 2, 76–80. (in Ukrainian)

Feshchur R.V. (2008) Upravlinnia rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv [Management of the development of machine-building enterprises]. Visn. Nats. un-tu "Lviv. Politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of the National Lviv Polytechnic University. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 624, 100–109. (in Ukrainian)

Frolova V.Yu. (2013) Systemnyi pidkhid do upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [A systematic approach to managing the competitiveness of an enterprise]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of the Berdyan University of Management and Business, 2, 98–102. (in Ukrainian)

Tomashuk I. (2020) Rural development management of Ukraine: problems and prospects. The scientific heritage, 45, 5, 23–35.

Tomashuk I. (2020) State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine. Slovak international scientific journal, 39, 2, 23–42.

Переглядів статті: 309
Завантажень PDF: 360
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Балдинюк, В. (2022). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ