СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

  • Вікторія Волошина-Сідей Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського; Миколаївський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-4772-7261
  • Анастасія Коверза Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Ключові слова: страхування, страхування життя, довгострокове страхування життя, накопичувальні програми, страховий ринок

Анотація

У статті проведено аналіз поняття страхування життя з позиціонування його, як засобу захисту та стабільного існування громадянина. Проведено дослідження основних підходів до оцінки потенціалу страхування життя, наведено класифікацію основних видів страхування життя з описом подальших перспектив розвитку даних підгалузей в Україні. Проаналізовано та систематизовано фактори, що впливають на розвиток цієї галузі страхування. Таку підгалузь страхування, як страхування життя, ще не можна назвати досить розвинутою, особливо у країнах з перехідною економікою, звісно, ця теза не стосується країн «західного світу», адже саме там, ця галузь є достатньо перспективною і має у структурі доходів страхових компаній значну частку. Саме тому у статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні та можливість застосування сучасних світових практик.

Посилання

Волкова В. В. Сучасний стан та подальші перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання. Ірпінь, 2015. С. 1–16. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e (дата звернення: 20.09.2022)

Проект Закону України «Про страхування» від 29.03.2021 №5315. Верховна Рада України. URL: http://rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id (дата звернення: 14.09.2022).

Приступа Л. А., Смалюк Т. І., Совяк І. Е. Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 7. С. 230–234. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_76 (дата звернення: 14.09.2022).

Рудь І. Ю. Теоретичні основи страхування життя в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 787–792.

Ткаченко Є. Ю. Яришко О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Вісник ЗДІА. 2012. № 2. С. 144–148. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2_144.pdf (дата звернення: 20.09.2022).

Do Hong Anh. Nature of life insurance. URL: https://www.academia.edu/9550237/NATURE_OF_LIFE_INSURANCE (дата звернення: 21.09.2022).

Volkova V. V. (2015) Suchasnyj stan ta podalshi perspektyvy rozvytku rynku strakhuvannia zhyttia v Ukraini. [The current state and further prospects for the development of the life insurance market in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy: elektronne naukove vydannia. Irpin, pp. 1–16. Available at: http://vvv.nbuv.gov.ua/e (last accessed 2022/09/20). (in Ukrainian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2021) Proekt Zakonu Ukrainy «Pro strakhuvannia» [Draft Law of Ukraine "On Insurance"] vid 29.03.2021 №5315. Available at: http://rada.gov.ua/pls/zveb2/vebprots34?id (last accessed 2022/09/14). (in Ukrainian)

Prystupa L. A., Smaliuk T. I., Soviak I. E. (2016) Strakhuvannia zhyttia: suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku v Ukraini. [Life insurance: modern trends and development prospects in Ukraine]. Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 7, pp. 230–234. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_76 (last accessed 2022/09/14). (in Ukrainian).

Rud I. Yu. (2017) Teoretychni osnovy strakhuvannia zhyttia v Ukraini [Theoretical foundations of life insurance in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 787–792. (in Ukrainian)

Tkachenko Ye. Yu. Yaryshko O. V. (2012) Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku strakhuvannia zhyttia v Ukraini [The current state and prospects for the development of life insurance in Ukraine]. Visnyk ZDIA, vol. 2, pp. 144–148. Available at: http://vvv.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2_144.pdf (last accessed 2022/09/20) (in Ukrainian)

Do Hong Anh. Nature of life insurantse. Available at: https://vvv.atsademia.edu/9550237/NATURE_OF_LIFE_INSURANTsEb (last accessed 2022/09/21)

Переглядів статті: 248
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Волошина-Сідей, В., & Коверза, А. (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-53
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ