ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ

Ключові слова: STEP-аналіз, моделювання, НДДЗ-аналіз, інформаційне забезпечення, підсистеми інформаційного забезпечення

Анотація

У статті розглянуті питання формування ефективної інформаційної автоматизованої системи в управлінні багатоквартирним будинком. Зазначені основні недоліки існуючих інформаційних систем. Запропонована схема застосування факторного аналізу для системної організації управління на основі модифікованої матриці STEP-аналізу. Запропонована система підходів до аналізу системної організації управління та обробки звітності ОСББ. Наведені фактори, що служать базою для визначення оціночних критеріїв і напрямів удосконалення інформаційного забезпечення управління багатоквартирними будинками. Використання матричного методу НДДЗ-аналізу (наявність, достатність, доступність, затребуваність) і методу бальних оцінок дозволять: визначити підсистеми інформаційного забезпечення управління ОСББ, які підлягають процедурам оцінки, і критерії їх оцінювання; розподілити показники оцінки в групи за критеріями НДДЗ; виявити «вузькі місця», на яких повинні бути зосереджено управлінський вплив. Зазначені завдання, які будуть вирішені з вдосконаленням інформаційного забезпечення управління ОСББ.

Посилання

Черкасова С.О., Ахметова М.Ф. Концептуальні засади формування системи обліково-контрольного й інформаційного забезпечення діяльності ОСББ в Україні. Молодий вчений. 2018. № 1(53). С. 1011–1015. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/233.pdf

Алєксєєв І.В., Мороз Н.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5(179). С. 246–253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_5_29

Moroz N.V., Bondarenko L.P., O.M. Chubka Principles of professional management of multi-apartment buildings. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14), ч. 1. С. 150–156. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-150-156

Muyingo, H.G. Analysis of factors influencing reported housing maintenance costs in Sweden’s public and private rental sectors. International Journal of Strategic Property Management, 2017, 21(3), pp. 284–295. DOI: https://doi.org/10.3846/1648715X.2016.1259189

Кондратенко Д.В., Яско Р.С. Теоретичні засади управління фінансовими результатами ОСББ. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. С. 79–83. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/35_1_2018/17.pdf

Райко Г.О., Хапов Д.В., Ігнатенко Г.А. Аналіз стану та перспектив розвитку ОСББ в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 16. С. 17–123. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/21.pdf

Cherkasova S.O., Akhmetova M.F. (2018) Kontseptualni zasady formuvannia systemy oblikovo-kontrolnoho y informatsiinoho zabezpechennia diialnosti OSBB v Ukraini [Conceptual bases of formation of the system of accounting-control and information support of ACMH activity in Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, vol. 1(53), pp. 1011–1015. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/233.pdf (in Ukrainian)

Alyeksyev I.V., Moroz N.V. (2016) Ocinyuvannya efektyvnosti upravlinnya zhytlovym fondom [Evaluation of the efficiency of housing stock management]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economics, vol. 5(179), pp. 246–253. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_5_29 (in Ukrainian)

Moroz N.V., Bondarenko L.P., O.M. Chubka (2018) Principles of professional management of multi-apartment buildings. Naukovyj visnyk Polissya – Polissya scientific bulletin, vol. 2 (14) part 1, pp. 150–156. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-150-156

Muyingo, H.G. (2017) Analysis of factors influencing reported housing maintenance costs in Sweden’s public and private rental sectors. International Journal of Strategic Property Management, vol. 21(3), pp. 284–295. DOI: https://doi.org/10.3846/1648715X.2016.1259189

Kondratenko D.V., Yasko R.S. (2018) Teoretychni zasady upravlinnya finansovymy rezulʹtatamy OSBB [Theoretical principles of management of financial results of condominiums]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, vol. 35, pp. 79–83. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/35_1_2018/17.pdf (in Ukrainian)

Rayko H.O., Khapov D.V., Ihnatenko H.A. (2018) Analiz stanu ta perspektyv rozvytku OSBB v Ukrayini [Analysis of the state and development prospects of condominiums in Ukraine]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 16, pp. 117–123. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/018/16_2018_ukr/21.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Кіріс, С. (2022). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-40
Розділ
ЕКОНОМІКА