ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: ринок інновацій, високі технології, інноваційна діяльність підприємств, державне регулювання, інновації

Анотація

Доведено, що довгострокові політичні цілі, наприклад, такі, як необхідність розвитку певного внутрішнього ринку або досягнення цілей стратегічного розвитку держави загалом – є причиною державного регулювання інновацій. Обґрунтовано оптимальну для застосування хронологію державного регулювання ринку інновацій. Виокремлено основні види регуляторного втручання в інноваційну діяльність підприємств. Визначено способи, якими регулювання може реагувати на провали ринку та інші політичні проблеми. Регулювання за певних обставин може бути потужним стимулом для інновацій і підприємництва, але іноді регулювання може перешкоджати інноваціям і справді перешкоджає цьому. Остаточний вплив регулювання на інновації є емпіричним, окремим питанням, і залежить від балансу між факторами, що стимулюють інновації, і витратами на відповідність, спричиненими регулюванням.

Посилання

Granieri, M., Renda A. (2012). Innovation Law and Policy in the European Union, Milan: Springer.

Ardagna S., Lusardi A. (2008). “Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints”, NBER Working Paper No. 14012, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Bayoumi, T., Laxton D., Pesenti P. (2004). “Benefits and Spillovers of Greater Competition in Europe: A Macroeconomic Assessment”, NBER Working Paper No. 10416, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Ehrlich, E., Eisenach J., Leighton W. (2010). “The Impact of Regulation on Innovation and Choice in Wireless Communications”, Review of Network Economics, Vol. 9, No. 1.

Fristch, O., Radaelli C., Schrefler L., Renda A. (2013), “Comparing the Content of Regulatory Impact Assessments in the UK and the EU”, Public Money and Management, Vol. 33, No. 6, pp. 445–452.

Манаєнко І. М., Кравець А. І. Фінансування інноваційної діяльності підприємств: українські реалії та досвід ЄС. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 5. С. 109–115.

Лукашина М. В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва. Економіка і прогнозування. 2009. № 3. С. 86–98.

Костецький В., Примаченко І. Сучасні аспекти пошуку стимулів до інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Світ фінансів. 2020. № 2. C. 134–144.

Granieri, M., Renda A. (2012). Innovation Law and Policy in the European Union, Milan: Springer.

Ardagna S., Lusardi A. (2008). “Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints”, NBER Working Paper No. 14012, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Bayoumi, T., Laxton D., Pesenti P. (2004). “Benefits and Spillovers of Greater Competition in Europe: A Macroeconomic Assessment”, NBER Working Paper No. 10416, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Ehrlich, E., Eisenach J., Leighton W. (2010). “The Impact of Regulation on Innovation and Choice in Wireless Communications”, Review of Network Economics, Vol. 9, No. 1.

Fristch, O., Radaelli C., Schrefler L., Renda A. (2013), “Comparing the Content of Regulatory Impact Assessments in the UK and the EU”, Public Money and Management, Vol. 33, No. 6, pp. 445–452.

Manayenko I. M., Kravetsʹ A. I. (2018) Finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv: ukrayinsʹki realiyi ta dosvid YES [Financing innovative activities of enterprises: Ukrainian realities and EU experience]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy. № 5. S. 109–115.

Lukashyna M. V. (2009) Stratehichni napryamy rozvytku innovatsiynoho pidpryyemnytstva [Strategic directions of development of innovative entrepreneurship]. Ekonomika i prohnozuvannya. № 3. S. 86–98.

Kostetsʹkyy V., Prymachenko I. (2020). Suchasni aspekty poshuku stymuliv do innovatsiynoyi diyalʹnosti sub'yektiv hospodaryuvannya [Modern aspects of the search for incentives for innovative activity of business entities]. Svit finansiv. № 2. S. 134–144.

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Демчук, С. (2022). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-38
Розділ
ЕКОНОМІКА