РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄС

  • Людмила Березовська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2782-032X
  • Анастасія Кириченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5647-7698
Ключові слова: електронна комерція, публічні закупівлі, електронна торгівля, електронний бізнес, цифрова економіка

Анотація

У статті проаналізовано розвиток сфери електронної комерції в Україні та ЄС. Розглянуто теоретичні аспекти електронної комерції, її види, законодавче забезпечення в Україні та ЄС. Визначено особливості сегменту B2G та його найбільшої складової – публічних закупівель. Проаналізовано законодавство України щодо публічних закупівель та наведено його недоліки. Проведено оцінку використання Інтернету та електронної торгівлі протягом останніх п’яти років в Україні та ЄС, а також динаміки розвитку сектору електронної комерції в Європейському Союзі. Окреслено вплив військової агресії Росії на розвиток вітчизняної електронної комерції. Зроблено висновок про важливість розробки державної регуляторної політики в сфері електронної комерції з метою подолання бар’єрів та перешкод для її інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС з урахуванням нових викликів, ризиків та можливостей розвитку цієї сфери.

Посилання

Таптунова І., Казацька М. На шляху до єдиного цифрового ринку ЄС: електронна комерція. ГО «Український центр європейської політики». URL: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Яценко О.М, Грязіна А.С., Шевчик О.О. Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи. Актуальні проблеми економіки. 2019. №8 (218). С. 4–15. URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Yatsenko%20O.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Шкригун Ю.О. «Електронний бізнес», «електронна комерція» та «електронна торгівля»: відмінності й особливості. Управління економікою: теорія та практика : Зб. наук. пр. ІЕП НАНУ. 2020. С. 312–325.

Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. Вип. 2. С. 136–147. DOI: https://doi.org/10.26565/2310B9513B2019B9B16

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107.

Апалькова В.В. Концепція цифрової економіки в Європейському Союзі та перспективи України. European Journal of Management Issues. 2015. № 23 (4). С. 9–18. DOI: https://doi.org/10.15421/191502

Крегул Ю., Батрименко В. Правове регулювання міжнародної електронної комерції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 136–147. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2018/02(97)/16.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Про електронну комерцію: Закон України від 3.09.2015 р. № 675-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (дата звернення )

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998. United Nations publication. URL: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Шалева О.І. Публічні закупівлі як основа B2G-системи електронної комерції. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 65. С. 161–171.

WTO and government procurement. URL: http://https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm (дата звернення 15.09.2022).

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text (дата звернення 15.09.2022).

An interactive comparison of countries based on various indicators. URL: https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/40 (дата звернення 15.09.2022).

Батрименко В.В. Запровадження сучасних форм електронної комерції в умовах діджиталізації світової економіки. Стратегія розвитку України. 2019. № 2. С. 58–65. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/14502/20934 (дата звернення 15.09.2022).

Кириченко А.В., Березовська Л.О. Розвиток електронної комерції та “розумної” торговельної логістики Китаю. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 3. DOI: https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.097

2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf URL: https://ecommerce-europe.eu/ (дата звернення 15.09.2022).

Євростат: Продаж через електронну комерцію. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_eseln2/default/table?lang=en (дата звернення 15.09.2022).

Що відбувається з українським Ecommerce під час війни: дослідження Promodo. URL: https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-state-during-the-war-research/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Digest_30.06.22_UA&utm_content=109445931 (дата звернення 15.09.2022).

Taptunova I., Kazatska M. (2021) Na shliakhu do yedynoho tsyfrovoho rynku YeS: elektronna komertsiia. HO «Ukrainskyi tsentr yevropeiskoi polityky» [Towards an EU digital single market: e-commerce. NGO "Ukrainian Center of European Policy"]. Available at: https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf (in Ukrainian)

Yatsenko, O.M, Hriazina A.S., Shevchyk O.O. (2019) Elektronna komertsiia yak element hlobalnoi torhovelnoi systemy [Electronic commerce as an element of the global trade system]. Atualni problemy ekonomiky, 8 (218), 4–15. Available at: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Yatsenko%20O.pdf (in Ukrainian)

Shkryhun Yu.O. (2020) «Elektronnyi biznes», «elektronna komertsiia» ta «elektronna torhivlia»: vidminnosti y osoblyvosti ["E-business", "e-commerce" and "e-commerce": differences and features.]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka: Zb. nauk. pr. IEP NANU, 312–325. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180444 (in Ukrainian)

Syniavska O.O. (2019) Elektronna torhivlia v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [E-commerce in Ukraine: trends and prospects for development]. Visnyk KhNU im. V.N. Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm», 2, 136–147. DOI: https://doi.org/10.26565/2310B9513B2019B9B16 (in Ukrainian)

Koliadenko S.V. (2016) Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti [Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment, 6, 106–107. Available at: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=JYwPROQAAAAJ&citation_for_view=JYwPROQAAAAJ:fPk4N6BV_jEC (in Ukrainian)

Apalkova V.V. (2015) Kontseptsiia tsyfrovoi ekonomiky v Yevropeiskomu Soiuzi ta perspektyvy Ukrainy [The concept of the digital economy in the European Union and Ukraine's prospects]. European Journal of Management Issues, 23 (4), 9–18. DOI: https://doi.org/10.15421/191502 (in Ukrainian)

Krehul Yu., Batrymenko V. (2018) Pravove rehuliuvannia mizhnarodnoi elektronnoi komertsii [Legal regulation of international electronic commerce]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 2, 136–147. Available at: http://zt.knute.edu.ua/files/2018/02(97)/16.pdf (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy (2015) Pro elektronnu komertsiiu: Zakon Ukrainy vid 3.09.2015 r. № 675-VIII [On electronic commerce: Law of Ukraine dated September 3, 2015 No. 675-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

UNCITRAL (1999) Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998. United Nations publication. Available at: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf

Shaleva O.I. (2021) Publichni zakupivli yak osnova B2G-systemy elektronnoi komertsii [Public procurement as the basis of the B2G e-commerce system]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 65, 161–171. (in Ukrainian)

WTO and government procurement. Available at: http://https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm

Verkhovna Rada Ukrainy (2015) Pro publichni zakupivli: Zakonu Ukrainy vid 25 hrudnia 2015 r. № 922-VIII [About Public Procurement: Law of Ukraine of December 25, 2015 No. 922-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

An interactive comparison of countries based on various indicators (2022). Available at: https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/40

Batrymenko V.V. (2019) Zaprovadzhennia suchasnykh form elektronnoi komertsii v umovakh didzhytalizatsii svitovoi ekonomiky [Introduction of modern forms of e -commerce in the conditions of digitalization of the world economy]. Stratehiia rozvytku Ukrainy, 2, 58–65. Available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/14502/20934 (in Ukrainian)

Kyrychenko A.V., Berezovska L.O. (2021) Rozvytok elektronnoi komertsii ta “rozumnoi” torhovelnoi lohistyky Kytaiu [Development of e-commerce and "smart" trade logistics of China]. Kytaieznavchi doslidzhennia, 3. DOI: https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.097 (in Ukrainian)

2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf (2021). Available at: https://ecommerce-europe.eu/

Eurostat: Prodazh cherez elektronnu komertsiiu [Eurostat: Sale through e-commerce]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_eseln2/default/table?lang=en

Shcho vidbuvaietsia z ukrainskym Ecommerce pid chas viiny: doslidzhennia Promodo (2022) [What happens to Ukrainian Ecommerce during the war: Promodo research]. Available at: https://promodo.ua/ukrainian-ecommerce-state-during-the-war-research/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Digest_30.06.22_UA&utm_content=109445931

Переглядів статті: 881
Завантажень PDF: 945
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Березовська, Л., & Кириченко, А. (2022). РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄС. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ