ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • Світлана Коробка Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0001-7521-6306
Ключові слова: консалтинг, операційний консалтинг, мале підприємництво, функції операційного консалтингу, класифікація операційного консалтингу, етапи операційного консалтингу, проблеми операційного консалтингу

Анотація

Стаття присвячена характеристиці операційного консалтингу в системі управління малими підприємствами. Подано практичне визначення поняття операційного консалтингу в малому підприємництві. Здійснено аналіз та подано характеристику основних функції та типів консалтингу. Узагальнено основні етапи операційного консалтингу, висвітлено фактори та проблеми, які виникають під час операційного консультування. Також наголошується, що раціональні та правильно організовані операційні процеси можуть зробити компанію неймовірно успішною, тоді як неправильні процеси можуть призвести до плутанини та збою в її діяльності. Це особливо важливо в сучасних умовах, оскільки політична та соціально-економічна нестабільність призводять до коливань як зовнішнього середовища малого підприємництва, так і його внутрішнього середовища.

Посилання

Goncharova, V. (2020), “Consulting as a cognitive model of business analytics for the formation of intellectual-innovative space of business entities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 105–109. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.7.105

Operations Consulting URL: https://www-consultancy-org.translate.goog/consulting-industry/operations-consulting?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc (дата звернення 13.09.2022.)

Гонтарева І.В. Управління консалтинговою діяльністю: конспект лекцій. Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. 136 с.

Гончарова В.Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб'єктів господарювання. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 105–109. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.7.105

Кленін О.В., Білопольський М.Г. Стратегічний консалтинг в системі управління розвитком підприємства: ретроспектива та перспектива. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 134–165.

Консалтинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D-1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (дата звернення 13.09.2022.)

Коробка С.В. Теоретичні аспекти операційного менеджменту малих підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 153. Дніпро : ПДАБА, 2020. C. 71–75.

Соколенко В.А., Лінькова О.Ю. Основи управлінського консультування : навч.-метод. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 216 с.

Goncharova, V. (2020), Consulting as a cognitive model of business analytics for the formation of intellectual-innovative space of business entities, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 105–109. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.7.105

Operations Consulting. Available at: https://www-consultancy-org.translate.goog/consulting-industry/operations-consulting?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc (accessed 13.09.2022)

Hontareva I.V. (2010) Upravlinnia konsaltynhovoiu diialnistiu: konspekt lektsii [Management of consulting activities]. Kharkiv: Vyd. KhNEU, 136 p.

Honcharova V.H. (2020) Konsaltynh yak kohnityvna model biznes-analityky dlia formuvannia intelektualno-innovatsiinoho prostoru subiektiv hospodariuvannia. [Consulting as a cognitive model of business analytics for the formation of the intellectual and innovative space of business entities]. Ekonomika ta derzhava, no 7, pp. 105–109. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.7.105

Klenin O.V., Bilopolskyi M.H. (2017) Stratehichnyi konsaltynh v systemi upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: retrospektyva ta perspektyva [Strategic consulting in the enterprise development management system: retrospective and perspective]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no 1, pp. 134–165.

Konsaltynh. [Consulting]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0-%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 (accessed 13.09.2022.)

Korobka S.V. (2020) Teoretychni aspekty operatsiinoho menedzhmentu malykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of operational management of small enterprises]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. № 153. Dnipro: PDABA, pp. 71–75.

Sokolenko V.A., Linkova O.Yu. (2018) Osnovy upravlinskoho konsultuvannia: navch.-metod. posib. [Basics of management consulting]. Kharkiv: NTU «KhPI», 216 p.

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Коробка, С. (2022). ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ