КАДРОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: якість вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти, заклад вищої освіти, людські ресурси, кадрова політика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кадрового аспекту забезпечення якості вищої освіти в українських ЗВО. Встановлено значення культури якості освіти для діяльності та розвитку сучасних закладів вищої освіти. Проаналізовано існуючу в Україні парадигму якості вищої освіти. Визначено місце людини-працівника у її забезпеченні в українських ЗВО. Окреслено вплив ключових груп людських ресурсів (професорсько-викладацького складу, адміністративно-управлінського персоналу, навчально-допоміжного персоналу та працівників функціональних структурних підрозділів) ЗВО на забезпечення якості його освітніх послуг. Запропоновано комплекс кадрових заходів, які будуть сприяти підвищенню ефективності забезпечення якості вищої освіти в ЗВО. Зроблено висновки щодо необхідності врахування потреб забезпечення якості вищої освіти в кадровій політиці ЗВО.

Посилання

Батченко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2017. № 6. С. 156–162.

Луговий В.І. Проблема освітньої якості в стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2(2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-1

Луговий В., Таланова Ж. Якість вищої освіти і кваліфікація нації – актуальні питання геополітики України. Геополітика України: історія і сучасність. 2010. Випуск 3. С. 218–234.

Ніколаєнко С.М. Якість вищої освіти – запорука конкурентоспроможності українських університетів. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2 (2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-5

Мороз В., Мороз С. Зміст дефініції "якість вищої освіти" в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 2. С. 59–71.

Опар Н.В. Забезпечення якості вищої освіти в країнах Європи: досвід для України. Право та державне управління. 2018. № 4 (33). С. 114–119.

Сігаєва Л.Є. Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2016. № 4. С. 213–229.

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. С. Квіта. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік / за заг. ред. С. Квіта та О. Єременко. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2021. 364 с.

Bologna Declaration 1999. EHEA and Bologna Process. URL: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf (дата звернення: 14.08.2022).

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA. URL: https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area (дата звернення: 14.08.2022).

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 14.08.2022).

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Наказ від 11.07.2019 №977 / МОН України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text (дата звернення: 15.08.2022).

Batchenko, N. (2017) Upravlinnia yakistiu v sferi vyshchoi osvity: metodolohichnyi aspekt [Quality management in higher education: methodological aspect]. Osvitolohiia, 6, 156–162. (in Ukrainian)

Luhovyi, V.I. (2020) Problema osvitnoi yakosti v stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini [The problem of educational quality in the strategy of development of higher education in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 2(2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-1 (in Ukrainian)

Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (2010). Yakist vyshchoi osvity i kvalifikatsiia natsii – aktualni pytannia heopolityky Ukrainy [The quality of higher education and the qualification of the nation are urgent issues of the geopolitics of Ukraine]. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist, 3, 218–234. (in Ukrainian)

Nikolaienko S.M. (2020) Yakist vyshchoi osvity – zaporuka konkurentospromozhnosti ukrainskykh universytetiv [The quality of higher education is the key to the competitiveness of Ukrainian universities]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 2(2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-5 (in Ukrainian)

Moroz, V., & Moroz, S. (2017) Zmist definitsii "yakist vyshchoi osvity" v konteksti naukovykh pohliadiv predstavnykiv skhidnoievropeiskykh naukovykh shkil [The content of the definition of "quality of higher education" in the context of the scientific views of representatives of Eastern European scientific schools]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2, 59–71. (in Ukrainian)

Opar, N.V. (2018) Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v krainakh Yevropy: dosvid dlia Ukrainy [Ensuring the quality of higher education in European countries: experience for Ukraine]. Pravo ta derzhavne upravlinnia, 4 (33), 114–119. (in Ukrainian)

Sihaieva, L.Ye. (2016) Suchasni pidkhody do yakosti osvity: teoretychnyi aspekt [Modern approaches to the quality of education: theoretical aspect]. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii, 4, 213–229. (in Ukrainian)

Kvit, S. (Eds.). (2020) Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity za 2019 rik [Annual report of the National Agency for Quality Assurance of Higher Education for 2019]. Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. (in Ukrainian)

Kvit, S. & Yeremenko, O. (Eds.) (2021) Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity za 2020 rik [Annual report of the National Agency for Quality Assurance of Higher Education for 2020]. Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. (in Ukrainian)

Bologna Declaration 1999. EHEA and Bologna Process. Available at: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA. Available at: https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area

Zakon Ukrainy 1556-VII. [Verkhovna Rada Ukrainy]. Pro vyshchu osvitu. 01.07.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Nakaz 977 [Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy]. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro akredytatsiiu osvitnikh prohram, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity. 11.07.2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 232
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Рязанов, М. (2022). КАДРОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-13
Розділ
ЕКОНОМІКА