МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Ключові слова: маркетинг, стратегія, маркетингове дослідження, овочепродуктовий підкомплекс, ринок

Анотація

У статті розкрито сутність, види та особливості формування маркетингових стратегій розвитку підприємств овочепродуктового підкомплексу в сучасних ринкових умовах. Дослідженням встановлено, що ринок овочевої продукції в Україні динамічно розвивається, проте ще не насичений. З використанням прогресивних технологій та сучасних засобів виробництва спостерігається позитивна тенденція до збільшення обсягів виробництва овочів аграрними підприємствами, яка, ймовірно, збережеться і на найближчу перспективу. Доведено, що одним з головних стримуючих факторів є недостатнє використання учасниками ринку овочевої продукції маркетингових прийомів, застарілість і неефективність його інфраструктури, що визначає неефективне формування пропозиції і розподілу овочевої продукції. Концептуальна основа загальної стратегії модернізації вітчизняного овочепродуктового підкомплексу, має надати чітку відповідь щодо вибору парадигми розвитку. Дослідженням доведено, що пардигма розвитку має базується, з однієї сторони, на дихотомії вибору між двома базовими можливими стратегіями розвитку – інноваційної та так званої стратегії «наздоганяючого розвитку», а з іншої сторони на означенні можливого екстенсивного та/або інтенсивного шляху зростання овочепродуктового підкомплексу та визнанні можливості поєднання ряду стратегій як таких, що не суперечать цілям і джерелам розвитку у вигляді варіанту інтенсифікації стратегії «наздоганяючого розвитку». Визначено, що стратегії можуть бути диференційованими за рядом показників, насамперед джерелами накопичення, факторами конкурентоспроможності, очікувавними проектами, за рахунок яких реалізовуватиметься стратегія, а також характер регуляцій. Ключова роль процесу модернізації відводиться стратегії інституційних змін ринкового змісту. Створення нового інституційного ландшафту не може бути одномоментним актом, тобто величезне значення відіграватиме фактор часу та періодизація процесу.

Посилання

Писаренко В.В. Маркетингова стратегія розвитку овочепродуктового комплексу. URL: https://agromage.com/stat_id.php?id=410

Макаренко П.П., Криворучко В.І., Кириленко І.Г., Корецький М.Х. Розвиток системи маркетингу в овочепродуктовому підкомплексі. Агробізнес в овочепродуктовому підкомплексі України : Монографія. Київ : Нива, 1997. С 19–136.

Логоша Р.В., Мазур К.В., Кричковський В.Ю. Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. 344 с.

Логоша Р.В. Трансформації ринку овочів в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2016. Вип. 3(8). С. 55–67.

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/Zb_bsph2021.pdf

Логоша Р.В. Конкурентні переваги аграрних підприємств на світовому ринку овочів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 1 (76), т. 1. С. 65–74.

Логоша Р.В., Семчук І.А. Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Економіка АПК. 2020. № 12 (314). С. 45–54. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012045 URL: http://eapk.org.ua/contents/2020/12/45

Логоша Р.В., Польова О.Л. Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-11. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15288894084505.pdf

Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / Під заг. ред. М.І. Білявцева та В.Н. Воробйова. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 407 с.

Logosha R.V., Bratkovsky O.A. Marketing activities management system. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. 2022. № 2 (249). С. 69–75. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6610058

Логоша Р.В. Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні : монографія. Вінниця : Вінн. обл. друкарня, 2017. 515 с.

Pysarenko V.V. Marketynhova stratehiia rozvytku ovocheproduktovoho kompleksu [Marketing strategy for the development of the vegetable product complex]. Available at: https://agromage.com/stat_id.php?id=410 (in Ukrainian)

Makarenko P.P., Kryvoruchko V.I., Kyrylenko I.H., Koretskyi M.Kh. (1997) Rozvytok systemy marketynhu v ovocheproduktovomu pidkompleksi [Development of the marketing system in the vegetable sub-complex]. Ahrobiznes v ovocheproduktovomu pidkompleksi Ukrainy: Monohrafiia. Kyiv: Nyva, pp. 19–136. (in Ukrainian)

Lohosha R.V., Mazur K.V., Krychkovskyi V.Yu. (2021) Marketynhove doslidzhennia rynku ovochevoi produktsii v Ukraini: monohrafiia [Marketing research of the market of vegetable products in Ukraine]. Vinnytsia: TOV «TVORY», 344 p. (in Ukrainian)

Lohosha R.V. (2016) Transformatsii rynku ovochiv v Ukraini [Transformations of the vegetable market in Ukraine]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky: Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, vol. 3(8), pp. 55–67. (in Ukrainian)

Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/Zb_bsph2021.pdf (in Ukrainian)

Lohosha R.V. (2013). Konkurentni perevahy ahrarnykh pidpryiemstv na svitovomu rynku ovochiv [Competitive advantages of agricultural enterprises in the world market of vegetables]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1 (76), t. 1, pp. 65–74. (in Ukrainian)

Lohosha R.V., Semchuk I.A. (2020) Identyfikatsiia modelei marketynhu vzaiemodii silskohospodarskykh pidpr-yiemstv z vyrobnytstva biopalyva [Identification of marketing models of interaction of agricultural enterprises for biofuel production]. Ekonomika APK, vol. 12(314), pp. 45–54. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012045 (in Ukrainian)

Lohosha R. V., Polova O.L. (2018). Osoblyvosti formuvannia marketynhovykh stratehii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Peculiarities of formation of marketing strategies of agricultural enterprises]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», vol. 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-11. Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15288894084505.pdf (in Ukrainian)

Biliavtsev M.I., Vorobiov V.N. (ed.) (2006) Marketynhovyi menedzhment: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 407 p. (in Ukrainian)

Logosha R.V., Bratkovsky O.A. (2022) Marketing activities management system. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats, vol. 2 (249), pp. 69–75. (in Ukrainian)

Lohosha R.V. (2017) Formuvannia postindustrialnoho rynku ovochevoi produktsii v Ukraini: monohrafiia. [Formation of the post-industrial market of vegetable products in Ukraine]. Vinnytsia: Vinn. obl. drukarnia, 515 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Логоша, Р., Кричковський, В., & Бєлкін, І. (2022). МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-10
Розділ
МАРКЕТИНГ