СТРАТЕГІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕРЕДОВИЩІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ключові слова: стратегія, кадровий менеджмент, економіка знань, людський капітал, персонал, менеджмент знань, технології менеджменту персоналу

Анотація

У статті викладено результати дослідження щодо обґрунтування ролі кадрової стратегії у середовищі економіки знань та визначення видів кадрових стратегій, що найбільш дієво здатні підтримувати процес продукування нових знань в організації. Доведено, що в середовищі економіки знань кадрова стратегія має бути спрямована на формування та розвиток «творців знань» та на нагромадження людського капіталу через впровадження сучасних технологій менеджменту персоналу. Узагальнено різноманіття видів кадрових стратегій в сучасному менеджменті в системі координат «рівень розвитку менеджменту» та «поточний стан організації». Виокремлено п’ять видів кадрових стратегій (командотворення, партнерська, стратегія спільної цінності, стратегія, орієнтована на колективні знання, антикризова), що доцільно запроваджувати для покриття актуальної потреби суспільства (організації) у нових знаннях.

Посилання

Геєць В.М. Про характер перехідних процесів до економіки знань. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / під заг. ред. А.П. Гальчинського, С.В. Льовочкіна, В.Л. Семиноженка. Київ : Владар, 2004. 261 с.

Гондюл О. Future of Work 2030: як українська молодь бачить майбутню роботу. URL: https://mind.ua/openmind/20224503-future-of-work-2030-yak-ukrayinska-molod-bachit-majbutnyu-robotu (дата звернення: 01.06.2022).

Збрицька Т.П., Сорока О.В. Управління персоналом в епоху цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 31. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/687/660 (дата звернення: 15.05.2022).

Колот А.М., Герасименко О.О. Праця ХХІ: філософія змін, виклики, вектори розвитку : монографія. Київ : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2021. 487 с.

Людський капітал 2030. URL: https://drive.google.com/file/d/1XHZeW0b4NwPFgI1Wa7XOeCT1Ml6mqD6c/view?fbclid=IwAR3sslqSz743NyCNNp4KEZsPhKQdBVXk0s-kediol9X6bJZu2VknHHGVCUs (дата звернення: 01.06.2022).

Подлужна Н.О. Економіка знань: проблеми та перспективи формування в регіонах України : монографія. Харків : ФОП Панов А.М., 2018. 416 с.

Світлична В.Л. Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань. Економіка: реалії часу. 2015. № 3 (19). С. 184–193.

Heiets V.M. (2004) Pro kharakter perekhidnykh protsesiv do ekonomiky znan. Ekonomika znan: vyklyky hlobalizatsii ta Ukraina [About the nature of transitional processes to the knowledge economy. Knowledge economy: challenges of globalization and Ukraine] / pid zah. red. A.P. Halchynskoho, S.V. Lovochkina, V.L. Semynozhenka. Kyiv: Vladar. (in Ukrainian)

Hondiul O. Future of Work 2030: yak ukrainska molod bachyt maibutniu robotu [Future of Work 2030: how Ukrainian youth see future work]. Available at: https://mind.ua/openmind/20224503-future-of-work-2030-yak-ukrayinska-molod-bachit-majbutnyu-robotu (accessed June, 1, 2022).

Zbrytska T.P., Soroka O.V. (2021) Upravlinnia personalom v epokhu tsyfrovoi ekonomiky [Personnel management in the era of the digital economy]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 31. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/687/660 (accessed May, 15, 2022)

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2021) Pratsia ХХІ: filosofiia zmin, vyklyky, vektory rozvytku: monohrafiia [Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development: monograph]. Kyiv: KNEU imeni Vadyma Hetmana. (in Ukrainian)

Liudskyi kapital 2030 [Human capital 2030]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1XHZeW0b4NwPFgI1Wa7XOeCT1Ml6mqD6c/view?fbclid=IwAR3sslqSz743NyCNNp4KEZsPhKQdBVXk0s-kediol9X6bJZu2VknHHGVCUs (accessed June, 1, 2022)

Podluzhna N.O. (2018) Ekonomika znan: problemy ta perspektyvy formuvannia v rehionakh Ukrainy: monohrafiia [Knowledge economy: problems and prospects of formation in the regions of Ukraine: monograph]. Kharkiv: FOP Panov A.M. (in Ukrainian)

Svitlychna V.L. (2015) Teoretychni bazys novoi paradyhmy suspilstva – ekonomiky znan [The theoretical basis of the new paradigm of society – the knowledge economy]. Ekonomika: realii chasu – Economy: realities of time, vol. 3 (19), pp. 184–193.

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Дороніна, О., & Алярова, А. (2022). СТРАТЕГІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕРЕДОВИЩІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-2
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ