ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ДЖ. МОНТЬЄ, М. Д. БЕНІША ТА М. Л. РОКСАС

  • Олена Артюх-Пасюта Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0003-4990-8565
  • Алла Мілька Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0003-1394-6746
Ключові слова: викривлення, достовірність, маніпулювання, модель Дж. Монтьє, модель М. Д. Беніша, модель М. Л. Роксас, оцінка, фальсифікація, фінансова звітність підприємства

Анотація

У статті проведено оцінку достовірності інформації у фінансовій звітності ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» за 2016-2020 рр. на основі моделі Дж. Монтьє (C-Score), моделі М. Д. Беніша (M-Score (8 variable) та моделі М. Л. Роксас (M-Score (5 variable). Запропоновано для оцінки достовірності інформації у фінансовій звітності вітчизняних суб’єктів господарювання різних форм і видів діяльності використовувати модель М. Д. Беніша (8 variable) та М. Л. Роксас (5 variable) на основі вивчення сутності, порядку застосування та обґрунтування їх переваг (відносна простота застосування, потенціал прогнозування, широта використання). Уточнено алгоритм розрахунку показників моделі Дж. Монтьє (C-Score), моделі М. Д. Беніша ( M-Score (8 variable) та моделі М. Л. Роксас (M-Score (5 variable) відповідно до затверджених в Україні форм фінансової звітності, що дозволить визначити рівень достовірності звітної інформації.

Посилання

Артюх-Пасюта О. В. Використання моделі М. Д. Беніша для оцінки достовірності фінансової звітності підприємства. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 01-02 черв. 2022 р.). Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 128–129.

Безручук С. Л. Трансформація критерію «достовірність інформації» в системі бухгалтерського обліку. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2018. № 4. С. 256–260.

Вигівська І. М., Барчак Т. П. Методи оцінки достовірності фінансової звітності. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11282/9391 (дата звернення: 22.07.2022).

Вигівська І. М., Скрипник М. І., Григоревська О. О. Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні. Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. 2017. № 1 (79). С. 11–14.

Власюк В. Є., Синюк А. О., Підгірний А. Т. Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. № 1. С. 136–143.

Кучерява М. В. Оцінка якості фінансової звітності: методичні підходи та організація : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / ДННУ «Академія фінансового управління» МОН України. Київ, 2019. 337 с.

Національний стандарт (положення) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансовій звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 26.07.2022).

Петряєва З. Ф., Іващенко Г. А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки : навч.-практ. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 242 с.

Рибкіна Т. М. Дослідження достовірності інформації, відображеної у фінансовій звітності підприємства. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. Випуск 11. С. 608–611.

Рабошук А. В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності. Економічні науки. 2012. Вип. 9 (3). С. 116–124.

Царук В. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / Західноукр. нац. ун-т. Тернопіль, 2021. 524 с.

Чайка Т. Ю., Підгорна В. В. Розрахунок компонентів моделі Беніша і проблеми моніторингу можливих маніпуляцій з фінансовою звітністю (на прикладі індустрії гостинності) : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2020» : матер. 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2-4 груд. 2020 р.). Харків : НТУ «ХПІ», 2020. Т. 1. С. 81–87.

Ball R., & Shivakumar L. The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research. 2006. Vol. 44, Iss. 2. P. 207–242.

Burgstahler D., Dichev I. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of accounting and economics. 1997. Vol. 24, No. 1. P. 99–126.

Beneish M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. Financial Analysts Journal. 1999. Vol. 55, No. 5. P. 24–36.

Francis J. F., La Fond R., Olsson P., Schipper K. The market pricing of accruals quality. Journal of accounting and economics. 2005. Vol. 39, Iss. 2. P. 295–327.

Golec A. Effectiveness of the Beneish Model in Detecting Financial Statement Manipulations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 2019. Vol. 2, No. 341. P. 161–182.

Montier J. Who Is Cooking the Books – The C-Score via Value Investing Insight. 2015. April 16. URL: https://www.valuewalk.com/2015/04/james-montier-who-is-cooking-the-books-the-c-score/ (дата звернення: 25.07.2022).

Artyukh-Pasyuta O. V. (2022) Vykorystannya modeli M. D. Benisha dlya otsinky dostovirnosti finansovoyi zvitnosti pidpryyemstva [Using the model of M. D. Benish to assess the reliability of the company's financial statements]. Modern trends in the development of the economy, entrepreneurship, technologies and their legal support: Mater. International science and practice conf. (Lviv, June 01-02, 2022). Lviv: Department of Lviv University of Trade and Economics, pp. 128–129. (in Ukrainian)

Bezruchuk S. L. (2018) Transformatsiya kryteriyu «dostovirnistʹ informatsiyi» v systemi bukhhaltersʹkoho obliku. [Transformation of the criterion «reliability of information» in the accounting system]. BUSINESS INFORMATION, vol. 4, pp. 256–260. (in Ukrainian)

Vyhivska I. M., Barchak T. P. Metody otsinky dostovirnosti finansovoyi zvitnosti [Methods of assessing the reliability of financial statements]. Available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11282/9391 (accessed: 22.07.2022). (in Ukrainian)

Vyhivska I. M., Skrypnyk M. I., Grigorevska O. O. (2017). Ponyattya dostovirnosti finansovoyi zvitnosti ta faktory vplyvu pry yiyi vyznachenni [Concept of reliability of financial reporting and influencing factors in its determination]. Economic Bulletin of the Dnipro State Technical University, vol. 1 (79), pp. 11–14. (in Ukrainian)

Vlasyuk V. E., Synyuk A. O., Pidhirnyi A. T. (2016) Udoskonalennya finansovoyi zvitnosti pidpryyemstv z metoyu pidvyshchennya investytsiynoyi pryvablyvosti vitchyznyanoyi ekonomiky [Improving the financial reporting of enterprises in order to increase the investment attractiveness of the domestic economy]. Economic analysis, vol. 26, no. 1, pp. 136–143. (in Ukrainian)

Kucheryava M. V. (2019) Otsinka yakosti finansovoyi zvitnosti: metodychni pidkhody ta orhanizatsiya [Quality assessment of financial reporting: methodical approaches and organization]: diss. ... cand. econ. sciences: 08.00.09 / DNNU «Academy of Financial Management» MES of Ukraine. Kyiv, 337 p. (in Ukrainian)

Natsionalnyy standart (polozhennya) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalʹni vymohy do finansoviy zvitnosti» [National Regulation (Standard) of Accounting 1 «General Requirements for Financial Reporting»]: order of the Ministry of Finance of Ukraine from 07.02.2013 № 73. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed: 30.04.2022). (in Ukrainian)

Petryaeva Z. F., Ivashchenko G. A. (2017) Oblikovo-analitychne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky [Accounting and analytical provision of economic security]: academic and practical. manual. Kharkiv: HNEU named after S. Kuznets, 242 p. (in Ukrainian)

Rybkina T. M. (2011) Doslidzhennya dostovirnosti informatsiyi, vidobrazhenoyi u finansoviy zvitnosti pidpryyemstva [Research of the reliability of the information displayed in the financial statements of the enterprise]. Theory and practice of forensic examination and criminology, vol. 11, pp. 608–611. (in Ukrainian)

Raboshuk A. V. (2012) Problemy zabezpechennya dostovirnosti finansovoyi zvitnosti [Problems of ensuring the reliability of financial reporting]. Economic sciences, vol. 9 (3), pp. 116–124. (in Ukrainian)

Tsaruk V. Yu. (2021) Oblikovo-analitychne zabezpechennya korporatyvnoho upravlinnya: teoriya i metodolohiya [Accounting and analytical support of corporate management: theory and methodology]: diss. ... dr. econ. sciences: 08.00.09 / Zahidnoukr. national univ. Ternopil, 524 p. (in Ukrainian)

Chaika T. Yu., Pidgorna V. V. (2020) Rozrakhunok komponentiv modeli Benisha i problemy monitorynhu mozhlyvykh manipulyatsiy z finansovoyu zvitnistyu (na prykladi industriyi hostynnosti) [Calculation of the components of the Benish model and the problem of monitoring possible manipulations with financial reporting (on the example of the hospitality industry)]: Research and optimization of economic processes «Optimum-2020» : Mater. 16th International science and practice conf. (Kharkov, December 2-4, 2020). Kharkiv: NTU «KhPI», vol. 1, pp. 81–87. (in Ukrainian)

Ball R., Shivakumar L. The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research. 2006. Vol. 44, Iss. 2. Р.207–242.

Burgstahler D., Dichev I. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of accounting and economics. 1997. Vol. 24, No. 1. P. 99–126.

Beneish M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. Financial Analysts Journal. 1999. Vol. 55, No. 5. P. 24–36.

Francis J. F., La Fond R., Olsson P., Schipper K. The market pricing of accruals quality. Journal of accounting and economics. 2005. Vol. 39, Iss. 2. P. 295–327.

Golec A. Effectiveness of the Beneish Model in Detecting Financial Statement Manipulations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 2019. Vol. 2, No. 341. P. 161–182.

Montier J. Who Is Cooking the Books - The C-Score via Value Investing Insight. 2015. April 16. Available at: https://www.valuewalk.com/2015/04/james-montier-who-is-cooking-the-books-the-c-score/ (accessed: 25.07.2022).

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 290
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Артюх-Пасюта, О., & Мілька, А. (2022). ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ДЖ. МОНТЬЄ, М. Д. БЕНІША ТА М. Л. РОКСАС. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-78
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ