ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Олена Артюх-Пасюта Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» https://orcid.org/0000-0003-4990-8565
  • Алла Мілька Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0003-1394-6746
Ключові слова: безпека, довкілля, екологія, екологічна безпека, екологічна безпека підприємства

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності поняття «екологічна безпека підприємства». Досліджено та виокремлено змістовні характеристики чотирьох законів екології за Баррі Коммонером. З’ясовано, що від часів античності до новітньої історії породжені складністю феномену безпеки численні дослідження її суб’єкт-об’єктних характеристик стали основою для розвитку загальної теорії безпеки, у тому числі і екологічної безпеки. Розглянуто точки зору різних науковців щодо трактування «екологічна безпека». Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню даної дефініції, серед вчених дотепер відсутня єдина точка зору щодо трактування категорії «екологічна безпека». Виділено правовий, економічний, системний, захисний, процесний, збалансований, комплексний, діяльнісний підходи до визначення поняття «екологічна безпека». На основі проведеного дослідження запропоновано власне визначення поняття «екологічна безпека підприємства».

Посилання

Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : навч. та наук.-практ. посіб. Київ : Знання-Прес, 2002. 332 с.

Бригадир І. В. Щодо визначення екологічної безпеки як правової категорії. Форум права. 2010. № 4. С. 109-114.

Варламова І. С. Теоретичні підходи до визначення поняття «Екологічна безпека». Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 23. Ч. 2. С. 161-164.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гетьман А. П., Шульга М. В. Екологічне право України : підручник. Харків : Право, 2005. 328 с.

Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т. Гоббс ; пер. з англ. Р. Димерець та ін. ; наук. ред. Т. Польська. Київ : Дух і Літера, 2000. 600 с.

Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі : монографія / за ред. М. А. Хвесика. К. : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014 р. 340 с.

Ілляшенко О. В., Будрик О. І. Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 1 (25). С. 72-82.

Історія вчень про державу і право : підручник / за ред. Г. Г. Демиденка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 256 с.

Козин В. В., Петровский В. А. Геоэкология и природопользование. Понятийно-терминологический словарь. Смоленск : Изд-во «Ойкумена», 2005. 576 с.

Коммонер Б. Замыкающийся круг. Л. : Гидрометеоиздат, 1974. 280 с.

Костецький М. Р. Система управління еколого-економічною безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Київ : ПВНЗ «Європейський університет», 2010. 21 с.

Малишко М. І. Екологічне право України : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Юрид. книга», 2001. 389 с.

Махмуд А. А. Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2000. 24 с.

Надежденко А. О. Теоретичні підходи до визначення поняття «екологічна політика». Держава та регіони. 2011. № 1. С. 84-87.

Пашнюк Л. О. Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2012/12.pdf (дата звернення: 20.04.2021).

Судакова О. І. Судакова Д. А. Забезпечення екологічної безпеки виробничих підприємств. URL: http://www.confcontact.com/20110629/2_sudakova.php (дата звернення: 22.04.2021).

Тендюк А. О., Абрамова І. О. Забезпечення екологічної безпеки як мета регіонального екологічного менеджменту: теоретико-методичні аспекти.

Федотова І. В. Оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства. Економіка транспортного комплексу. 2017. Вип. 29. С. 30-40.

Юркевич Памфіл. Історія філософії права. Філософія права : Філософський щоденник. Київ : Редакція журналу «Український Світ», 2000. 769 с.

Andreytsev V.I. The law of environmental safety: textbook. and scientific-practical. way. Kyiv: Knowledge Press, 2002. 332 р.

Brigadier I.V. On the definition of environmental safety as a legal category. Law Forum. 2010. № 4. Р. 109-114.

Varlamova I.S. Theoretical approaches to the definition of "Environmental Safety". Scientific Bulletin of Kherson State University. 2017. No. 23. Ch. 2. Р. 161-164.

Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with additions and additions) / style. and heads. ed. W. T. Busel. K.; Irpen: VTF "Perun", 2005. 1728 p.

Hetman A.P., Shulga M.V. Ecological law of Ukraine: textbook. Kharkiv: Pravo, 2005. 328 p.

Hobbes T. Leviathan, or the essence, structure and powers of the church and civil state / T. Hobbes; lane. from English R. Dimerets and others. ; Science. ed. T. Polish. Kyiv: Spirit and Letter, 2000. 600 p.

Ecological and natural-technogenic safety of Ukraine in the regional dimension: monograph / ed. M.A. Hvesika. K. : State Institution "Institute of Economics of Nature Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", 2014. 340 p.

Ilyashenko O.V., Budryk O.I. Ecological and economic safety of the enterprise: theoretical aspects. Economic strategy and prospects for trade and services. 2017. No. 1 (25). P. 72-82.

History of the doctrine of state and law: a textbook / ed. G.G. Demidenko, O.V. Petrishina. Kharkiv: Pravo, 2009. 256 p.

Kozin V.V., Petrovsky V.A. Geoecology and nature management. Conceptual and terminological dictionary. Smolensk: Oikumena Publishing House, 2005. 576 p.

Commoner B. Closing circle. L.: Gidrometeoizdat, 1974. 280 р.

Kostetsky M.R. Management system of ecological and economic safety of the enterprise: author's ref. dis. … сand. econ. Science : 08.00.04. Kyiv: European University, 2010. 21 p.

Malyshko M.I. Ecological law of Ukraine: textbook. way. Kyiv: Publishing House "Law. book », 2001. 389 p.

Mahmud A.A. Ecological safety as a subject of policy of international cooperation: author's ref. dis. … cand. flight. science: 23.00.02. Kyiv, 2000. 24 p.

Nadezhdenko A.A. Theoretical approaches to the definition of "environmental policy". State and regions. 2011. № 1. Р. 84-87.

Pashnyuk L.O. Economic security of the enterprise: essence, components and factors of provision. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2012/12.pdf (access date: 20.04.2021).

Sudakova O.I., Sudakova D.A. Ensuring environmental safety of industrial enterprises. URL: http://www.confcontact.com/20110629/2_sudakova.php (access date: 22.04.2021).

Tendyuk A.A., Abramova I.O. Ensuring environmental safety as a goal of regional environmental management: theoretical and methodological aspects.

Fedotova I.V. Estimation of the level of ecological safety of the motor transport enterprise. Economics of the transport complex. 2017. Vip. 29. Р. 30-40.

Yurkevich Pamfil. History of philosophy of law. Philosophy of Law : Philosophical Diary. Kyiv: Magazine editorial office «Ukrainian World», 2000. 769 р.

Переглядів статті: 497
Завантажень PDF: 306
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Артюх-Пасюта, О., & Мілька, А. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-33
Розділ
ЕКОНОМІКА