ВПЛИВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Оксана Витвицька Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-8722-5450
  • Світлана Суворова Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-7089-2524
  • Андрій Корюгін Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0003-3408-1905
Ключові слова: цифровий маркетинг, інтернет, соціальні мережі, війна, відновлення економіки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу цифрового маркетингу на розвиток підприємництва України в умовах війни. Мета дослідження – розглянути напрями розвитку підприємництва в умовах війни засобами цифрового маркетингу, використовуючи інноваційні інструменти та ринкові можливості. Для досягнення мети в процесі дослідження виконані такі завдання: визначено динаміку використання цифрових технологій в Україні; показано суть цифрового маркетингу та його основні види; розроблено основні принципи цифрового маркетингу під час війни; систематизовано переваги використання цифрового маркетингу для підприємництва в умовах війни; розглянуто можливості розвитку підприємництва в умовах війни з використанням цифрового маркетингу; показано практичний досвід застосування інноваційних маркетингових технологій для розвитку підприємництва. З метою проведення дослідження використовуються загальнонаукові методи пізнання. Зокрема, проводиться критичний аналіз наукової літератури з теми дослідження, систематизація даних щодо застосування цифрового маркетингу з метою розвитку підприємництва, а також індуктивні та дедуктивні методи, що дозволяють визначити особливості цифрового маркетингу в умовах війни. За результатами дослідження показано, що український ринок цифрового маркетингу має всі передумови для позитивного розвитку в умовах війни, оскільки в умовах різко змінного ринку населення вимагає оперативних пропозицій від бізнесу. Застосування цифрового маркетингу дозволяє швидше взаємодіяти із клієнтами та формувати ціленаправлені (більш ефективні продажі). Окрім цього, використання цифрового маркетингу дозволяє економити кошти підприємства, шукати нові ринки та клієнтів, побудувати досконалу взаємодію з клієнтом, що в результаті дозволить отримати постійних покупців. Розвиток цифрового маркетингу стимулюється і зі сторони міжнародних організацій та навіть корпоративного бізнесу, що створює додаткові можливості. Усе це в результаті створює комплекс можливостей, що дозволяє шляхом стимулювання підприємництва підтримувати економіку під час війни та відновити її в післявоєнний період. Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування основних положень у побудові маркетингових стратегій підприємств та стратегій післявоєнного відновлення держави.

Посилання

Як змінювався український digital впродовж 5 років. sostav.ua, 2021. URL: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nyuvavsya-ukra-nskij-digital-vprodovzh-5-rok-v-90702.html

Digital 2021: Global Internet Use Accelerates. wearesocial.com, 2021. URL: https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latestinsights-into-the-state-of-digital

Марчук О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент управління. Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 296–299. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-43

Артамонова О.В. Актуальность использования digital-инструментов при продвижении продукта на современном рынке. Молодой ученый. 2017. № 10. С. 184–187.

Уголькова О.З. Цифровий маркетинг і соціальні мережі. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf

Яцюк Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf

Бєлікова О.Ю, Фоміченко І.П., Шашко В.О. Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами. Вестник экономической науки Украины. 2020. № 2 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsiyi-rozvitku-tsifrovogo-marketingu-yak-innovatsiynogo-instrumentu-upravlinnya-pidpriemstvami

Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу. Економічний вісник НКТК КПІ. 2015. № 12. С. 362–371. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/47234185.pdf

Підтримка бізнесу під час війни: 5 рішень від Мінцифри. epravda.com.ua, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/10/688040/

Гранти для українських стартапів, малого та середнього бізнесу. the-village.com.ua, 2022. URL: https://www.the-village.com.ua/village/business/finance/327911-granti-dlya-biznesu

Global Chatbot Market worth over $1.34bn by 2024. gminsights.com, 2022. URL: https://www.gminsights.com/pressrelease/chatbot-market

Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. cisco.com, 2020. URL: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html

Yak zminyuvavsya ukrayinskyy digital vprodovzh 5 rokiv (2021) [How Ukrainian digital changed over the course of 5 years]. Available at: https://sostav.ua/publication/yak-zm-nyuvavsya-ukra-nskij-digital-vprodovzh-5-rok-v-90702.html (in Ukrainian)

Digital 2021: Global Internet Use Accelerates (2021). Available at: https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latestinsights-into-the-state-of-digital

Marchuk O.O. (2018) Tsyfrovyy marketynh yak innovatsiynyy instrument upravlinnya [Digital marketing as an innovative management tool]. Ekonomika i suspilʹstvo, no 17, pp. 296–299. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-43 (in Ukrainian)

Artamonova O.V. (2017).Aktualnost ispolzovaniya digital-instrumentov pri prodvizhenii produkta na sovremennom rynke [The relevance of using digital tools when promoting a product in the modern market]. Molodoy uchenyy, no 10, pp. 184–187. (in Russian)

Uholkova O.Z. (2021) Tsyfrovyy marketynh i sotsialʹni merezhi [Digital marketing and social networks]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, no 3 (1). Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23786/menedzhment121-148-154.pdf (in Ukrainian)

Yatsyuk D.V. (2015) Tsyfrovyy marketynh: maybutnye marketynhovykh komunikatsiy v brendynhu [Digital marketing: the future of marketing communications in branding]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no 7. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf (in Ukrainian)

Byelikova O.Y., Fomichenko I.P., Shashko V.O. (2020) Tendentsiyi rozvytku tsyfrovoho marketynhu yak innovatsiynoho instrumentu upravlinnya pidpryyemstvamy [Trends in the development of digital marketing as an innovative tool of enterprise management]. Vestnyk ékonomycheskoy nauky Ukrayny, no 2 (39). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsiyi-rozvitku-tsifrovogo-marketingu-yak-innovatsiynogo-instrumentu-upravlinnya-pidpriemstvami (in Ukrainian)

Oklander M.A., Romanenko O.O. (2015) Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid internet-marketynhu [Specific differences between digital marketing and Internet marketing]. Ekonomichnyy visnyk NKTK KPI, no 12, pp. 362–371. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/47234185.pdf (in Ukrainian)

Pidtrymka biznesu pid chas viyny: 5 rishen vid Mintsyfry (2022) [Business support during wartime: 5 solutions from the Ministry of Digital]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/10/688040/ (in Ukrainian)

Hranty dlya ukrayinskykh startapiv, maloho ta serednoho biznesu (2022) [Grants for Ukrainian startups, small and medium-sized businesses]. Available at: https://www.the-village.com.ua/village/business/finance/327911-granti-dlya-biznesu (in Ukrainian)

Global Chatbot Market worth over $1.34bn by 2024 (2022). Available at: https://www.gminsights.com/pressrelease/chatbot-market

Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper (2020). Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html

Переглядів статті: 927
Завантажень PDF: 1451
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Витвицька, О., Суворова, С., & Корюгін, А. (2022). ВПЛИВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-66
Розділ
МАРКЕТИНГ