ІНДЕКСИ ТА РЕЙТИНГИ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: система управління, маркетинг, третинний сектор економіки, конкурентоспроможність, рівень конкурентоспроможності, рейтинг, індекс, система освіти

Анотація

Стаття призначена актуальним питанням розгляду комплексу індексів та рейтингів країн світу як інструментів, які можуть бути використані при визначенні конкурентоспроможності систем управління. У статті визначено необхідність використання індексів та рейтингів як сучасних інструментів, які використовуються для визначення конкурентоспроможності на прикладі однієї з систем управління. Поглиблено дослідження вибору індексів для рейтингування оцінки конкурентоспроможності системи управління. Визначено основні завдання, які вирішуються за допомогою рейтингування. Запропоновано певну низку індексів для обґрунтування щодо визначення місця системи управління у відповідному рейтингу. Розглянуто індекси, які гуртуються на показниках, пов’язаних з рівнем освіти: Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс якості громадянств світу, Індекс ефективності національних систем освіти, , Індекс рівня освіти, Індекс людського розвитку, Індекс соціального прогресу. Проаналізовано рейтинги, які пов’язані з певною системою управління: рейтинг країн світу за рівнем ВВП, рейтинг країн світу за рівнем витрат на освіту, рейтинг національних систем вищої освіти. Проаналізовано зв'язок між показниками рівня ВВП країн Європи та показниками індексів. Доведено необхідність використання комплексу інтегральних індексів як інструментів маркетингу з визначення рівня конкурентоздатності системи управління освіти.

Посилання

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ : Основа, 1998. 390 с.

Верхоглядова Н. І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової національної конкурентоспроможності : монографія. Донецьк : Вид-во ДНУ, 2004. 196 с.

Мельник А. Г., Мельник О. І., Флюнт Ю. І. Секторальна структура економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 203–206. URL: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/2535-melnik-a-g-melnik-o-i-flyunt-yu-i-sektoralna-struktura-ekonomiki-ukrajini

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Киреєв С. І. Валовий національний доход (ВНД) / За ред. І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн]. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33002 (дата перегляду: 29.07.2022).

Education Statistics. URL: https://public.knoema.com/

Porter Maikl E. (1998) Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv [Competition Strategy: Methods for Analysis of Competitors]. Kyiv: Osnova.

Verkhogdadova N. I. (2004) Ekonomichnyy vymir yakosti vyshchoyi osvity yak skladovoyi natsionalnoyi konkurentospromozhnosti: monohrafiya [Economic dimension of higher education quality as a component of national competitiveness: monograph]. Donetsk: Vyd-vo DNU.

Melnyk A. H., Melnyk O. I., Fliunt Y. I. (2016) Sektoralna struktura ekonomiky Ukrainy [Sectoral structure of the economy of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 14, 203–206. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/2535-melnik-a-g-melnik-o-i-flyunt-yu-i-sektoralna-struktura-ekonomiki-ukrajini

The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2022). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Kyreiev S. I. (2005) Valovyi natsionalnyi dokhod (VND) [Gross national income (GNI)]. I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, & M. H. Zhelezniak (Red), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia – Encyclopedia of Modern Ukraine: Electronic version. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33002

Education Statistics. Retrieved from: https://public.knoema.com/

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Кіріліна, М. (2022). ІНДЕКСИ ТА РЕЙТИНГИ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-69
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ