ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРИВАТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Ангеліна Левченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5181-0295
Ключові слова: інститути громадянського суспільства, благодійна діяльність, міжнародні приватні фонди, приватні донори, гранти, портфель грантів, демократія, філантропія

Анотація

Статтю присвячено комплексному дослідженню досвіду приватного фінансування соціальних проектів інститутів громадянського суспільства на прикладі найбільших приватних фондів Європи. Приватний фонд являє собою організацію, котра зазвичай створюється з метою фінансування благодійних цілей чи проектів за допомогою грантів. Дослідження присвячене детальному аналізу благодійної діяльності європейських приватних фондів, а саме: Фонду Роберта Боша (Німеччина), Wellcome Trust (Великобританія) та Фонду Гарфілда Вестона (Великобританія). Автором значну увагу приділено аналізу галузевої та регіональної структури грантового фінансування досліджуваних приватних фондів Європи. Висвітлено основні напрямки та виокремлено характерні особливості благодійної діяльності Фонду Роберта Боша, Wellcome Trust та Фонду Гарфілда Вестона. Узагальнено практичний досвід грантового фінансування соціальних проектів інститутів громадянського суспільства приватними донорами Європи, виявлено основні тенденції та закономірності.

Посилання

Врадій О. Проблеми взаємодії міжнародних структур і неурядових організацій в Україні. Віче. 2015. № 6. С. 7–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_6_3 (дата звернення: 20.07.2022).

Звіт «Глобальний ландшафт філантропії» Всесвітньої ініціативи підтримки грантодавців (WINGS). URL: https://wings.issuelab.org/resources/29534/29534.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Котенко Н.В., Карпенко С.Г. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2014. № 3. С. 71–81.

Мартиненко О. Міжнародна донорська допомога: хто є насправді «грантожерами» в Україні? Дзеркало тижня. 2011. № 30. URL: https://zn.ua/ukr/LAW/mizhnarodna_donorska_dopomoga_hto_e_naspravdi_grantozherami_v_ukrayini.html (дата звернення: 20.07.2022).

Офіційний сайт Wellcome Trust. URL: https://www.fundsforngos.org/foundation-funds-for-ngos/wellcome-trust/ (дата звернення: 20.07.2022).

Офіційний сайт Фонду Гарфілда Вестона. URL: https://garfieldweston.org/ (дата звернення: 20.07.2022).

Офіційний сайт Фонду Роберта Боша. URL: https://www.fundsforngos.org/foundation-funds-for-ngos/robert-bosch-stiftung/ (дата звернення: 20.07.2022).

Хар О.Ю. Класифікація міжнародних неурядових організацій: ключові функціональні особливості. Науковий журнал ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Регіональні студії. 2019. № 18. С. 94–99. URL: http://www.regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/18/17.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Foster, W. Landes, Kim, P., Christiansen, B. Ten Nonprofit Funding Models. 2009. Stanford Social Innovation Review. URL: https://ssir.org/articles/entry/ten_nonprofit_funding_models (дата звернення: 20.07.2022).

Pinter, F. Funding Global Civil Society Organizations in Global Civil Society. 2001. ed. Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, Oxford. UK: Oxford University Press, pp. 197–210.

Vradii O. (2015) Problemy vzaiemodii mizhnarodnykh struktur i neuriadovykh orhanizatsii v Ukraini [Problems of interaction between international structures and non-governmental organizations in Ukraine]. Viche [Viche] (electronic journal), no 6, pp. 7–11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_6_3 (accessed 20 July 2022).

Report «The Global Landscape of Philanthropy» (2018). Worldwide initiatives for Grantmaker Support (WINGS). Available at: https://wings.issuelab.org/resources/29534/29534.pdf (accessed 20 July 2022).

Kotenko N.V., Karpenko S.H. (2014) Neuriadovi orhanizatsii: poniattia, vydy ta dzherela finansuvannia v umovakh staloho rozvytku [Non-governmental organizations: concepts, types and financing sources in the context of sustainable development]. Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika» [Bulletin of Sumy State University. «Economy» series], No 3, pp. 71–81.

Martynenko O. (2011) Mizhnarodna donorska dopomoha: khto ye naspravdi «hrantozheramy» v Ukraini? [International donor aid: who are really the «grant-eaters» in Ukraine?]. Dzerkalo tyzhnia [The Week Mirror] (electronic journal), No 30. Available at: https://zn.ua/ukr/LAW/mizhnarodna_donorska_dopomoga_hto_e_naspravdi_grantozherami_v_ukrayini.html (accessed 20 July 2022).

Official website of the Wellcome Trust. Available at: https://www.fundsforngos.org/foundation-funds-for-ngos/wellcome-trust/ (accessed 20 July 2022).

Official website of the Garfield Weston Foundation. Available at: https://garfieldweston.org/ (accessed 20 July 2022).

Official website of the Robert Bosch Stiftung. Available at: https://www.fundsforngos.org/foundation-funds-for-ngos/robert-bosch-stiftung/ (accessed 20 July 2022).

Khar O. Iu. (2019) Klasyfikatsiia mizhnarodnykh neuriadovykh orhanizatsii: kliuchovi funktsionalni osoblyvosti [Classification of international non-governmental organizations: key functional features]. Naukovyi zhurnal DVNZ «Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet». Rehionalni studii [Scientific journal of the Uzhhorod National University. Regional studios] (electronic journal), No 18, pp. 94–99. Available at: http://www.regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/18/17.pdf (accessed 20 July 2022).

Foster, W. Landes, Kim, P., Christiansen, B. (2009) Ten Nonprofit Funding Models. Stanford Social Innovation Review. Available at: https://ssir.org/articles/entry/ten_nonprofit_funding_models (accessed 20 July 2022).

Pinter F. (2001) Funding Global Civil Society Organizations in Global Civil Society. ed. Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, Oxford. UK: Oxford University Press, pp. 197–210.

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Левченко, А. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРИВАТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-58
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ