РОБОТИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ І ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Ключові слова: роботизація економіки, зміни в трудове та цивільне законодавство, безробіття, інвестування, податки

Анотація

У статті проаналізовано економічні та правові наслідки впровадження промислових роботів, у виробничу сферу та особливості розвитку трудових відносин з урахуванням даних обставин. Автори розкривають причини посилення промислової роботизації даючи при цьому їй науково-економічну та юридичну оцінку. В роботі звернуто увагу на конкуренцію робочих місць і промислових роботів та шляхи можливої профорієнтації вивільнених працівників. У статті підкреслюється, що роботизація виробництва породить надвисокий рівень конкуренції підприємств як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках, що в перспективі безумовно призведе до великої кількості банкрутств у сфері малого і середнього бізнесу. У зв'язку з цим в роботі розглянуто кроки країн ЄС в напрямку оподаткування промислових роботів та обґрунтовано ступінь такої необхідності. У статті звернуто увагу на те, що ресурс інтелектуальних роботизованих систем має особливості до безкінечного накопичення технологічної інформації, що не є характерним для людини. Людський потенціал на фоні його природного скорочення з одного боку та старіння населення – з іншого, особливо у технологічно розвинених країнах з додаванням до цього довготривалості навчального процесу, для висококваліфікованих працівників створює серйозні проблеми у сфері економіки з великим відсотком ручної праці. Безумовним фактом є і те, що аналогічні процеси в подальшому торкнуться і інженерно-технічного персоналу, який сьогодні занятий в різних сферах виробництва, що навіть у короткостроковій перспективі, безумовно, приведе до соціальної напруги як в кожній країні так і світі в цілому. В цьому аспекті Україна стає інвестиційно-привабливою країною з наявністю висококваліфікованої робочої сили, яка в перспективі, безумовно, буде потребувати свого здорожчання, що позитивно буде впливати на рівень життя населення. Україна має сучасний рівень шляхово-залізничної інфраструктури, що є додатковим стимулом для інвестиційних програм у сфері економіки. Безумовно, що це є лише позитивними посилками, якими наша країна повинна скористатись у післявоєнний період, період відбудови нашої економіки.

Посилання

Мыльник В. В., Мыльник А. В. Роботизация промышленного производства на базе искусственного интеллекта. Организатор производства. 2014. № 3. С. 5–11.

Афанасьев В. С. Глава 2. Давид Рикардо. Всемирная история экономической мысли: в 6 т. Т. II. Гл. ред. Черковец В. Н. Москва : Мысль, 1988. 574 с. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/ric/ardo/index.htm (дата звернення: 25.05.2022).

Гайнанова Л. М., Вишневская Н. Г. Влияние роботизации на уровень безработицы. Вопросы студенческой науки. Баш ГУ Уфа РФ. 2017. Выпуск № 16, декабрь. С. 44.

Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (дата звернення: 25.05.2022).

Круглов Д. В., Воротынская А. М., Поздеева Е. А. Влияние роботизации на рынок труда. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6(108). С. 101–105.

Schrijver S. de The Future is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots. In: Whos Who Legal, 2018. URL: https://whoswholegal.com/features/the-future-is-now-legal-consequences-of-electronic-personality-for-autonomous-robots (дата звернення: 25.05.2022).

Artificial intelliqeunce for Europe. URL: https://eur-lex europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qib=1570942146384Suri=CELEX:52018DC0237 (дата звернення: 25.05.2022).

Option of the European Comunitte of rhe Regious on Artificial Intelligence for Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?gid=15709421463848Suri=CELEX:52018IR3953 (дата звернення: 25.05.2022).

Эволюция промышленных роботов: будущее за роботами (collaborative robot). URL: https://mcs.mail.ru/blog/bezlynduye-zavody-pochti-da-ne-sovsem) (дата звернення: 19.01.2022).

Проблема нехватки кадрів у Південній Кореї. URL: https://r-window.com/economics/v-yuzhnoj-koree-reshaetsya-problema-nehvatki-kadrov-v-malyh-kompanijah/ (дата звернення: 25.05.2022).

Незнамов А. В., Наумов В. Б. Вопросы развития законодательства о робототехнике в России и мире. Юридические исследования. 2017. № 8. С. 16.

Снижение безработицы в Германии оказалось лучше прогноза. URL: https://www.mr.ru/economics/2018/05/31/snizhenie-bezraboticy-v-germanii-okazalos-luchshe-prognoza.html (дата звернення: 25.05.2022).

Миллионы вакансий: в Германии рекордная нехватка персонала. URL: https://www.dw.com/ru/a-45056560 (дата звернення: 25.05.2022).

Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigelooh201801.htm (дата звернення: 25.05.2022).

Mylnyk V. V., Mylnyk A. V. (2014) Robotyzatsyia promyshlennoho proyzvodstva na baze iskusstvennoho intellekta. [Robotization of industrial production on the basis of artificial intelligence]. Orhanyzator proyzvodstva, no 3. pp. 5–11.

Afanasyev V. S. (1988) Hlava 2. Davyd Rykardo. Vsemyrnaia istoryia еkonomycheskoi mysly: v 6 t. T. II. Hl. red. Cherkovets V. N. [Chapter 2. David Ricardo. World history of economic thought: in 6 volumes, Volume II. See ed. V. N. Cherkovets] Moscow: Mysl, 574 p. Available at: https://www.booksite.ru/fulltext/ric/ardo/index.htm (accessed: 25.05.2022).

Hainanova L. M., Vyshnevskaia N. H. (2017) Vlyianye robotyzatsyy na uroven bezrabotytsy [The impact of robotization on unemployment]. Voprosy studencheskoi nauky. Bash HU Ufa RF. 16 December. P. 44.

Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (accessed: 25.05.2022)

Kruhlov D. V., Vorotynskaia A. M., Pozdeeva E. A. (2017) Vlyianye robotyzatsyy na rynok truda [The impact of robotization on the labor market]. Yzvestyia Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho ekonomycheskoho unyversyteta, no 6(108), pp. 101–105.

Schrijver S. de The Future is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots. In: Whos Who Legal, 2018. Avaliable at: https://whoswholegal.com/features/the-future-is-now-legal-consequences-of-electronic-personality-for-autonomous-robots (Accessed: 25.05.2022).

Artificial intelliqeunce for Europe. Available at: https://eur-lexeuropa.eu/legal-content/EN/TXT/?qib=1570942146384Suri=CELEX:52018DC0237 (accessed: 25.05.2022).

Option of the European Comunitte of rhe Regious on Artificial Intelligence for Europe. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?gid=15709421463848Suri=CELEX:52018IR3953 (accessed: 25.05.2022).

Evoliutsyia promyshlennykh robotov: budushchee za robotamy (collaborative robot) [The evolution of industrial robots: the future is with robots (collaborative robot)]. Available at: https://mcs.mail.ru/blog/bezlynduye-zavody-pochti-da-ne-sovsem) (accessed: 19.01.2022).

Problema nekhvatky kadriv u Pivdennii Korei [The problem of staff shortage in South Korea]. Available at: https://r-window.com/economics/v-yuzhnoj-koree-reshaetsya-problema-nehvatki-kadrov-v-malyh-kompanijah/ (accessed: 19.05.2022).

Neznamov A. V., Naumov V. B. (2017) Voprosy razvytyia zakonodatelstva o robototekhnyke v Rossii i mire [Issues of the development of legislation on robotics in Russia and the world]. Yuridicheskie issledovanyia, no 8, p. 16.

Snizhenie bezrabotitsyi v Germanii okazalos luchshe prognoza. Available at: https://www.mr.ru/economics/2018/05/31/snizhenie-bezraboticy-v-germanii-okazalos-luchshe-prognoza.html (accessed: 25.05.2022).

Milliony vakansyi: v Hermanii rekordnaia nekhvatka personala [Millions of vacancies: Germany has a record shortage of staff]. Available at: https://www.dw.com/ru/a-45056560 (accessed: 25.05.2022).

Board of Governors of the Federal Reserve System. Available at https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigelooh201801.htm (accessed: 25.05.2022).

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 237
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Ясинок, М., & Ясинок, Д. (2022). РОБОТИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ І ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-51
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ