ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

  • Марина Кравченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5405-0159
  • Вікторія Голюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8050-4158
Ключові слова: управлінське рішення, прийняття управлінських рішень, методи та техніки прийняття рішень, моделі прийняття рішень, управлінська діяльність

Анотація

У статті розкрито сутність поняття прийняття управлінського рішення. Вказано різні підходи науковців до визначення даної дефініції. Наведено типові кроки в прийнятті рішень менеджерами. Зазначено, за яких умов сучасним управлінцям доводиться робити вибір. Досліджено сучасні техніки прийняття рішень. Визначено їх особливості щодо використання формалізованих або інтуїтивних критеріїв при здійсненні вибору. Наведено конкретні сучасні методи прийняття рішень управлінцями. Деталізовано суть найпопулярніших моделей, за допомогою яких менеджери здійснюють вибір шляху вирішення завдань організації. Проаналізовано тенденції, які спостерігаються в сфері прийняття управлінських рішень. Представлено графічне відображення процесу прийняття рішення та варіанти альтернативних виборів менеджера. Зроблено висновки щодо необхідності подальшого дослідження даного аспекту управлінської діяльності.

Посилання

Управлінські рішення: сутність, класифікація, умови та процес прийняття. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/management/15389/ (дата звернення: 14.07.2022).

Жовковська Т.Т. Методологія прийняття управлінських рішень за рефлексивного підходу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 19. С. 146–150.

Олійниченко О.М. Аспектний підхід до визначення поняття «управлінське рішення». Наукові праці НУХТ. 2007. № 21. С. 79–83.

Decision-making process. Ed Burns Kate Brush. URL: https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/decision-making-process (дата звернення: 16.07.2022).

Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник. Київ : Атіка, 2008. С. 10.

Бутко М.П. Теорія прийняття рішень : підручник. / за ред. І.М. Бутко, В.П. Мащенко. Київ : Центр учбової літератури, 2015. С. 46–51.

Modern Techniques of Decision Making in Management. URL: https://www.googlesir.com/techniques-of-decision-making/ (дата звернення: 16.07.2022).

Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods, Second Edition by Craig S. F. SERVO Analysis. URL: https://www.oreilly.com/library/view/business-andcompetitive/9780133086416/ch23.html (дата звернення: 16.07.2022).

Decision Trees for Decision Making. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/1964/07/decision-trees-for-decision-making (дата звернення: 16.07.2022).

Decision-Making Techniques: Traditional and Modern Techniques. URL: https://www.yourarticlelibrary.com/management/decision-makingmanagement/decision-making-techniques-traditional-and-modern-techniques/53215 (дата звернення: 15.07.2022).

Тодосійчук В.Л. Класифікація методів обгрунтування управлінських рішень. Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Кам’янець-Подільський, 11–12 грудня 2012 р.). Кам’янець-Подільський, 2012. С. 100–103.

Як побудувати прибуткову бізнес-модель Канвас: шаблон і приклади 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/1/663610/ (дата звернення: 16.07.2022).

Ілляшенко С.М. Ключові чинник успіху управлінського консультування. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=969 (дата звернення: 18.07.2022).

Система для моделювання процесів у нотації BPMN. URL: https://www.terrasoft.ua/page/bpmn (дата звернення: 15.07.2022).

Activity Diagram Templates to Create Efficient Workflows. URL: https://creately.com/blog/examples/activity-diagram-templates/#project (дата звернення: 16.07.2022).

Upravlinski rishennia: sutnist, klasyfikatsiia, umovy ta protses pryiniattia [Management decisions: essence, classification, conditions and process of adoption]. Available at: https://osvita.ua/vnz/reports/management/15389/ (accessed July, 14, 2022). (in Ukrainian)

Zhovkovska T.T. (2018) Metodolohiia pryiniattia upravlinskykh rishen za refleksyvnoho pidkhodu. [Methodology of managerial decision-making with a reflexive approach]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytet, no 19, pp. 146–150. (in Ukrainian)

Oliinychenko O.M. (2007) Aspektnyi pidkhid do vyznachennia poniattia «upravlinske rishennia» [An aspect approach to the definition of the concept of "management decision]. Naukovi pratsi NUKhT, no 21, pp. 79–83. (in Ukrainian)

Decision-making process. Ed Burns Kate Brush. Available at: https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/decision-making-process (accessed July, 16, 2022).

Pryimak V.M. (2008) Pryiniattia upravlinskykh rishen [Making managerial decisions]: navch. posibnyk [an education. manual]. Kyiv: Atika, p. 10. (in Ukrainian)

Butko M.P. (2015) Teoriia pryiniattia rishen [Theory of decision-making]: pidruchnyk [a textbook] / za red. I.M. Butko, V.P. Mashchenko. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, pp. 46–51. (in Ukrainian)

Modern Techniques of Decision Making in Management. Available at: https://www.googlesir.com/techniques-of-decision-making/ (accessed July, 16, 2022).

Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods, Second Edition by Craig S.F. SERVO Analysis. Available at: https://www.oreilly.com/library/view/business-andcompetitive/9780133086416/ch23.html (accessed July, 16, 2022).

Decision Trees for Decision Making. Harvard Business Review. Available at: https://hbr.org/1964/07/decision-trees-for-decision-making (accessed July, 16, 2022).

Decision-Making Techniques: Traditional and Modern Techniques. Available at: https://www.yourarticlelibrary.com/management/decision-makingmanagement/decision-making-techniques-traditional-and-modern-techniques/53215 (accessed July, 15, 2022).

Todosiichuk V.L. (2012) Klasyfikatsiia metodiv obhruntuvannia upravlinskykh rishen [Classification of methods of justification of management decisions.]. Formuvannia systemy i mekhanizmiv oblikovo-audytorskoho ta analitychnoho zabezpechennia konkurentospromozhnoho rozvytku pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky Ukrainy: materialy mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. Kamianets-Podilskyi, pp. 100–103. (in Ukrainian)

Yak pobuduvaty prybutkovu biznes-model Kanvas: shablon i pryklady 2020 [How to Build a Profitable Canvas Business Model: Template and Examples 2020]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/1/663610/ (accessed July, 16, 2022). (in Ukrainian)

Illiashenko S.M. (2011) Kliuchovi chynnyk uspikhu upravlinskoho konsultuvannia [Key success factors of management consulting]. Efektyvna ekonomika, no 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=969 (accessed July, 18, 2022). (in Ukrainian)

Systema dlia modeliuvannia protsesiv u notatsii BPMN [System for process modeling in BPMN notation]. Available at: https://www.terrasoft.ua/page/bpmn (accessed July, 15, 2022). (in Ukrainian)

Activity Diagram Templates to Create Efficient Workflows. Available at: https://creately.com/blog/examples/activity-diagram-templates/#project (accessed July, 16, 2022).

Переглядів статті: 857
Завантажень PDF: 850
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Кравченко, М., & Голюк, В. (2022). ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-37
Розділ
ЕКОНОМІКА