СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Вікторія Голюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8050-4158
  • Ірина Луценко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4550-6403
  • Інна Нагорна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-3644-8440
Ключові слова: наука, знання, науково-дослідна діяльність, наукові дослідження, методологія, принципи методологічних досліджень

Анотація

У статті розглянуто cутність науково-дослідної діяльності, її специфіку та особливості, розкрито значення в розрізі сучасних тенденцій таких понять як: наука та наукове дослідження. Розглянуто етапи та рівні наукового дослідження. Визначено істинне значення та підкреслено фундаментальну сутність методології та методів наукових досліджень, виявлено структуру методів наукового дослідження. Розглянуто історичне підґрунтя науково-дослідної діяльності та визначено, що така діяльність негайно вимагає нових проривних ідей. Зазначені сучасні тренди до розвитку та покращення підходу до розробки наукових досліджень. Виокремлено специфіку сучасної науково-дослідної діяльності.

Посилання

Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Демидов В.К. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 c.

Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. Вінниц я: ВНТУ, 2014. 180 с.

Антонюк В.С., Полонський Л.Г., Аверченков В.І., Малахов Ю.А. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 276 c.

Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Дніпро : РВВ ДНУ, 2014. 48 с.

Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

Zatserkovnyi V.I., Tishaiev I.V., Demydov V.K. (2017) Metodolohiia naukovykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methodology of scientific research: teaching. manual]. Nizhyn: Nizhyn Mykola Gogol State University. (in Ukrainian)

Mokin B.I. (2014) Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methodology and organization of scientific research: tutorial]. Vinnytsia. VNTU. (in Ukrainian)

Antoniuk V.S., Polonskyi L.H., Averchenkov V.I., Malakhov Yu. A. (2015) Metodolohiia naukovykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methodology of scientific research: tutorial]. Kyiv. NTUU «KPI». (in Ukrainian)

Chmylenko F.O., Zhuk L.P. (2014) Posibnyk do vyvchennia dystsypliny «Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen» [A guide to studying the discipline Methodology and organization of scientific research]. Dnipro: RVV DNU. (in Ukrainian)

Yurynets V.Ye. (2011) Metodolohiia naukovykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methodology of scientific research: teaching. manual]. Lviv: Ivan Franko LNU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 424
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Голюк, В., Луценко, І., & Нагорна, І. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-32
Розділ
ЕКОНОМІКА