СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОСТИННОЇ ІНДУСТРІЇ: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: готель, готельна індустрія, гості, проектування, проектний підхід, колективне розміщення, технології, новації

Анотація

У сучасних реаліях, готельна індустрія, як і більшість галузей економіки, опинилась у скрутному становищі, що вплинуло на кількість гостей, готелів, якість та обсяги послуг та персонал. Вітчизняний ринок готельних послуг характеризується певною нестабільністю та обмеженістю, значною невідповідністю вартості послуг їхній якості тощо. У статті досліджено сучасний ринок готельної індустрії, визначено особливості функціонування та розвитку підприємств готельного комплексу з позиції організації та управління. Проаналізовано фактори стратегічного розвитку готельного бізнесу в Україні. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність розробки певних механізмів відновлення та розвитку готельної індустрії на основі проектного підходу. Здійснене дослідження дозволило сформулювати основні напрями стратегічного розвитку готельного господарства з використанням сучасних технологій та попиту гостей.

Посилання

Шиманська К., Остапенко Я. Стан діяльності підприємств готельного господарства в Україні та особливості: обліково-контрольний аспект. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. 2014. Вип. 1(67). С. 59–67.

Новак У., Падюка М. Формування та облік доходів суб’єктів готельного бізнесу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ 2018. № 1. С. 209–2019.

Мальська М., Худо В., Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 424 с.

Мазур B. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу. Журнал європейської економіки. 2015. Т. 14. № 3. С. 273–286.

Мартієнко А., Дишкантюк О. Сутність гостинності як економічної категорії. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 2 (30). С. 72–78. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/72.pdf. (дата звернення: 01.07.2022)

Морозова О., Морозов О. Індустрія гостинності: перспективи її розвитку в Україні. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2(19). С. 50–58. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/2_19_ukr/12.pdf (дата звернення: 05.07.2022)

Aladag O., Koseoglu M., King B., Mehraliyev F. Strategy implementation research in hospitality and tourism: Current status and future potential. Int. J. Hosp. Manage. 2020.

Bouncken R., Fredrich V., Pesch R. Configurational answer to the ongoing riddle of formal and/or emergent planning practices. J. Bus. Res. 2016; 69 (9): 3609–3615.

Нагребельна А. Готельна нерухомість в Україні: підсумки 2021 року. URL: https://propertytimes.com.ua/itogi_goda/gotelna_neruhomist_v_ukrayini_pidsumki_2021_roku (дата звернення: 25.06.2022)

First results for the entire year 2021: Up by 28 % compared with 2020: Tourism statistics – nights spent at tourist accommodation establishments. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments#First_results_for_the_entire_year_2021:_Up_by_28_.25_compared_with_2020. (дата звернення: 25.06.2022)

Hotel Industry: Everything You Need to Know About Hotels! URL: https://www.revfine.com/hotel-industry/ (дата звернення: 25.06.2022)

Sukach, O., Kozlovska, S., & Sushko, N. Modern management technologies in the hospitality industry. Baltic Journal of Economic Studies, 2021. 7(3), 168–176. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-168-176

Shymanska, K. & Ostapenko, Ya. (2014) The state of operation of hotel enterprises in Ukraine and features: accounting and control aspect. Bulletin of ZHTU: Economics, management and administration, 1(67), 59–67. (in Ukrainian)

Novak, U. & Padyuka, M. (2018) Formation and accounting of the income of subjects of the hotel business. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 209–2019. (in Ukrainian)

Malska, M. & Hudo V. (2007) Tourist business: theory and practice. Education my. Kyiv: Center of Educational Literature. (in Ukrainian)

Mazur, V. (2015) The hospitality industry is an effective tool for tourism business development. Journal of European Economy, 14(#3), 273–286. (in Ukrainian)

Martiienko, A. & Dyshkantiuk, O. (2017) Sutnist hostynnosti yak ekonomichnoi katehorii. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, 2 (30), 72–78. Retrieved from: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/72.pdf. (in Ukrainian)

Morozova, O. & Morozov, O. (2020) Hospitality industry: prospects for its development in Ukraine. Priazov Economic Herald, 2(19), 50–58. Retrieved from:http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/2_19_ukr/12.pdf (in Ukrainian)

Aladag, O. and et (2020). Strategy implementation research in hospitality and tourism: Current status and future potential. Int. J. Hosp. Manage.

Bouncken, R., Fredrich, V. & Pesch, R. (2016) Configurational answer to the ongoing riddle of formal and/or emergent planning practices. J. Bus. Res.; 69 (9), 3609–3615.

Nagrebelna, A. (2022) Hotel real estate in Ukraine: results of 2021 Retrieved from: https://propertytimes.com.ua/itogi_goda/ gotelna_neruhomist_v_ukrayini_pidsumki_2021_roku (in Ukrainian)

First results for the entire year 2021: Up by 28 % compared with 2020: Tourism statistics – nights spent at tourist accommodation establishments. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_nights_spent_at_tourist_accommodation_establishments#First_results_for_the_entire_year_2021:_Up_by_28_.25_compared_with_2020

Hotel Industry: Everything You Need to Know About Hotels! Retrieved from: https://www.revfine.com/hotel-industry/

Sukach, O., Kozlovska, S., & Sushko, N. (2021). Modern management technologies in the hospitality industry. Baltic Journal of Economic Studies, 7(3), 168–176. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-168-176

Переглядів статті: 446
Завантажень PDF: 954
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Сушко, Н. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОСТИННОЇ ІНДУСТРІЇ: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-27
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА