ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЙ ЯК УМОВИ ДІЄВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: підприємство, комунікації, управління, комунікаційна політика, управління підприємством

Анотація

У статті розглянуто концепцію комунікації як умови дієвого управління підприємством. Доведено, що комунікації відіграють важливу роль в управління підприємством. Розглянуто підходи до трактування комунікацій для господарських підприємств та державного сектору економіки. Доведено, що в нормативних документах є конкретно визначено поняття комунікацій для установ та організацій державного сектора та місцевого самоврядування, в яких викладені напрямки державної політики щодо комунікацій в цій сфері. Визначено, що питання теорії комунікації та її класифікації потребують уточнення відповідно до інформаційного і глобального розвитку, управління процесами та міжособистісної взаємодії на підприємствах. В умовах сучасного розвитку економіки доведено першочергову роль електронних комунікацій для пришвидшення обміну інформації та прийнятті управлінських рішень. Доведено, що внутрішні та зовнішні комунікації різняться за способом застосування організація зовнішніх комунікацій, міжособистісних комунікацій та внутрішньо організаційних комунікацій.

Посилання

Бегерська О.В. Особливості інтернет-комунікації. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/257026.pdf (дата звернення: 13.06.2022).

Бурцева Т.А. Управление маркетингом. Москва : «Экономистъ», 2005. 271 с.

Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність. Київ : Університет «Україна», 2013. 416 c.

Зленко А.М., Ісайкіна О.Д. Проблеми комунікацій в управлінні організацією. Економічний вісник університету. 2016. Випуск № 31/1. C. 56–63.

Кіслов В. Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=551 (дата звернення: 13.06.2022).

Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 # Text (дата звернення: 13.06.2022).

Концепція проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. N 85-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80#Text (дата звернення: 13.06.2022).

Петрук Н.К. Організація як суспільний феномен: засади соціально-філософського аналізу. Київ : Центр духовної культури, 2004. № 43. URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_43/Petruk.htm (дата звернення: 13.06.2022).

Плoтникoв М.В. Эффективные коммуникации в организации. URL: https://psycho.ru/library/3134 (дата звернення: 13.06.2022).

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации Москва : «Рефл-бук», Киев : «Ваклер» 2001. 656 с.

Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент. Пенза : Изд. ПГУ, 2003. 161 с.

Різун В.В. Теорія масової комунікації. Видавничий центр “Просвіта”, 2008. 260 с. URL: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/jurnalistika/Teoriya_mas_com.pdf (дата звернення: 13.06.2022).

Романчук С.М. Формальна та неформальна наукова комунікація: соціологічний аспект. URL: https://pgk.ffs.npu.edu.ua/--1/34-2010-11-23-19-02-49 (дата звернення: 13.06.2022).

Славкова О.П., Коваленко О.М. Концептуальні засади дослідження комунікативної політики в ОТГ. The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», October 05 – 08, 2021, London, England. С. 104-107. URL: https://isg-konf.com. (дата звернення: 13.06.2022).

Туріянська М.М. Комунікації в системі управління знаннями. Вісник економічної науки України. 2011. № 2. С. 194–196.

Фісенко Т.В. Зміна парадигми кризових комунікацій у період пандемії COVID-19 (на прикладі України). Обрії друкарства. 2021. № 1-2(9-10). C. 106–120.

Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях. Київ : КНЕУ, 2002. 142 с.

Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 312 с.

Behers'ka O.V. Osoblyvosti internet-komunikatsii [Features of Internet communication]. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/257026.pdf (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian]

Burtseva T.A. (2005) Upravlenye marketynhom [Marketing management]. «Ekonomyst'», 271 p. [in Russian].

Varenko V.M. (2013) Informatsijno-analitychna diial'nist' [Information and analytical activities]. Kyiv: Universytet «Ukraina», 416 p. [in Ukrainian]

Zlenko A.M., Isajkina O.D. (2016) Problemy komunikatsij v upravlinni orhanizatsiieiu [Problems of communications in the management of the organization]. Ekonomichnyj visnyk universytetu. № 31/1, pp. 56–63. [in Ukrainian]

Kislov V. (2013) Terminolohiia komunikatsij: teoretychnyj dyskurs ta joho praktychne vykorystannia [Terminology of communications: theoretical discourse and its practical use]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. № 3. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=551 (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. [The Constitution of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 #Text (accessed 13 june 2022). [in Ukrainian].

Kontseptsiia proektu Zakonu Ukrainy «Pro osnovni zasady derzhavnoi komunikatyvnoi polityky» Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 sichnia 2010 r. N 85-r. [The concept of the draft Law of Ukraine "On the basic principles of state communication policy"]. Available at:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80#Text (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian].

Petruk N.K. (2004) Orhanizatsiia iak suspil'nyj fenomen: zasady sotsial'no-filosofs'koho analizu. [Organization as a social phenomenon: the principles of socio-philosophical analysis] Kyiv: Tsentr dukhovnoi kul'tury. № 43. Available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_43/Petruk.htm (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian]

Plotnykov M.V. Effektyvnye kommunykatsyy v orhanyzatsyy. [Effective communications in the organization]. Available at: https://psycho.ru/library/3134 (accessed 13 June 2022). [in Russian].

Pocheptsov H.H. (2001) Teoryia kommunykatsyy [Communication Theory] M.: «Refl-buk», K.: «Vakler» 656 p. [in Russian]. [in Ukrainian]

Reva V.E. (2003) Kommunykatsyonnyj menedzhment [Communication management]. Penza : Yzd. PHU, 161 p. [in Russian].

Rizun V.V. (2008) Teoriia masovoi komunikatsii [Theory of mass communication]. Vydavnychyj tsentr “Prosvita”, 260 p. Available at: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/jurnalistika/Teoriya_mas_com.pdf (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian]

Romanchuk S.M. Formal'na ta neformal'na naukova komunikatsiia: sotsiolohichnyj aspekt [Formal and informal scientific communication: sociological aspect]. Available at: https://pgk.ffs.npu.edu.ua/--1/34-2010-11-23-19-02-49 (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian]

Slavkova O.P., Kovalenko O.M. (2021) Kontseptual'ni zasady doslidzhennia komunikatyvnoi polityky v OTH [Conceptual principles of communication policy research in OTG]. The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», October 05–08, London, England, pp. 104–107. Available at: https://isg-konf.com. (accessed 13 June 2022). [in Ukrainian]

Turiians'ka M.M. (2011) Komunikatsii v systemi upravlinnia znanniamy [Communications in the knowledge management system]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. № 2, pp. 194–196. [in Ukrainian]

Fisenko, T.V. (2021) Zmina paradyhmy kryzovykh komunikatsij u period pandemii COVID-19 (na prykladi Ukrainy) [Changing the paradigm of crisis communications during the pandemic COVID-19 (on the example of Ukraine)]. Obrii drukarstva. № 1-2(9-10), pp. 106–120. [in Ukrainian]

Tsurul' O.A. (2002) Menedzhment u derzhavnykh orhanizatsiiakh. [Management in government organizations] Kyiv: KNEU, 142 p. [in Ukrainian]

Yashenkova O.V. (2010) Osnovy teorii movnoi komunikatsii. [Fundamentals of the theory of language communication]. Kyiv: VTs «Akademiia», 312 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 358
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Власюк, Є. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЙ ЯК УМОВИ ДІЄВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-23
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ