МОТИВИ, ІНТЕРЕСИ, СТИМУЛИ, СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬ СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Ключові слова: мотивація праці, мотиви, інтереси, стимули, стимулювання

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню засобів мотивації праці з використаням категорій, які її розкривають. Актуальність проведеного дослідження зумовлена важливістю мотивації праці для розвитку та реалізації людського капіталу, який є найважливішим ресурсом будь-якої організації. Мета статті – розробити рекомендації підвищення мотивації праці персоналу, які сприятимуть успішній діяльності та розвитку організації. Для досягнення мети в ході дослідження було визначено суть таких понять як «мотиви», «інтереси», «стимули» та «стимулювання». За результатами розкриття суті основних категорій мотивації визначено основну її мету. За результатами зарубіжного та вітчизняного досвіду запропоновано рекомендації щодо підвищення мотивації праці у вітчизняних організаціях. В ході проведення дослідження використані методи аналізу, синтезу, індукції, аналогії та дедукції. В статті вперше показані практичні рекомендації, дотримання яких сприятиме підвищенню мотивації праці на вітчизняних підприємствах. За результатами вивчення наукової літератури встановлено, що мотивація праці – це процес стимулювання до різних видів діяльності, необхідних для досягнення певних цілей організації. Основна мета мотивації праці – отримання максимального ефекту від трудових ресурсів. Для її підвищення система стимулювання праці будується з урахуванням інтересів працівників, їх мотивів і стимулів та передбачає: креативний підхід до матеріального стимулювання, надання соціальних гарантій, організацію комфортного робочого місця, задоволення фізіологічних та естетичних потреб, можливість навчатися та вдосконалювати навички, забезпечення рівності незалежно від посад, заохочення у вигляді бонусів, похвали з боку керівника, введення 4-денного робочого тижня. Практичне значення дослідження полягає в можливості використовувати отримані результати вітчизняними організаціями незалежно від їх діяльності та форми власності з метою підвищення мотивації праці.

Посилання

Волгина Н. А., Одегова Ю. Г. Экономика труда (социально-трудовые отношения). Москва : Экзамен. 2003. 736 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва : Русский язык. 1983.

Кваша О. С. Світові моделі мотивації праці на підприємствах: уроки для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Випуск 1. С. 88–89.

Терешков Д. А. Оплата труда в системе мотивации. Вестник ТГАСУ. 2005. № 2. С. 35–42.

Українці задоволені роботою, але не зарплатою. Eba.com.ua. 2022. URL: https://eba.com.ua/ukrayintsi-zadovoleni-robotoyu-ale-ne-zarplatoyu/

Як хочуть навчатися українські пошукачі? Grc.ua. 2019. URL: https://grc.ua/article/25846?hhtmFrom=article_27124

Чим приваблюють керівні посади пошукачів? Grc.ua. 2019. URL: https://grc.ua/article/24606?hhtmFrom=article_27124

Що мотивує працювати більше: результати дослідження. Grc.ua. 2020. URL: https://grc.ua/article/27124

50 найкращих роботодавців 2022. Forbes.ua. 2022. URL: https://forbes.ua/ratings/50-naykrashchikh-robotodavtsiv-2022-13012022-3179

Толуб Н. Курси, турбота про ментальне здоров’я та накопичення балів. Thepage.ua. 2021. URL: https://thepage.ua/ua/business/socialni-paketi-dlya-spivrobitnikiv-v-ukrayinskih-ta-zakordonnih-kompaniyah

Носарєв М. Операція мотивація: як оформити опціони для співробітника. Mind.ua. 2021. URL: https://mind.ua/openmind/20232728-operaciya-motivaciya-yak-oformiti-opcioni-dlya-spivrobitnika

Хожаінова В. Чотириденний робочий тиждень: як на нього переходить світ і чи можливо таке в Україні. Suspilne.media. 2021. URL: https://suspilne.media/146221-cotiridennij-robocij-tizden-ak-na-nogo-perehodit-svit-i-ci-mozlivo-take-v-ukraini/

Volgina, N. A, Odegova, Y. G. (2003). Ekonomika truda (sotsialno-trudovyye otnosheniya) [Labor economy (social labor relations]. Moscow, 736. (in Russian)

Ozhegov, S. I. (1983). Slovar russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]. Moscow. (in Russian)

Kvasha, O. S. (2014). Svitovi modeli motyvatsiyi pratsi na pidpryyemstvakh: uroky dlya Ukrayiny [World models of labor motivation at enterprises: lessons for Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 88–89. (in Ukrainian)

Tereshkov, D. A. (2005). Oplata truda v systeme motyvatsyy [Labor compensation in the motivation system]. Vestnyk THASU, 2, 35–42. (in Russian)

Ukrayintsi zadovoleni robotoyu, ale ne zarplatoyu. (2022). [Ukrainians are satisfied with work, but not with salary]. Retrieved from: https://eba.com.ua/ukrayintsi-zadovoleni-robotoyu-ale-ne-zarplatoyu/ (in Ukrainian)

Yak khochut navchatysya ukrayinsʹki poshukachi? (2019). [How do Ukrainian searchers want to learn?]. Retrieved from: https://grc.ua/article/25846?hhtmFrom=article_27124 (in Ukrainian)

Chym pryvablyuyut kerivni posady poshukachiv? (2019). [What attracts searchers to management positions?]. Retrieved from: https://grc.ua/article/24606?hhtmFrom=article_27124 (in Ukrainian)

Shcho motyvuye pratsyuvaty bilshe: rezultaty doslidzhennya. (2020). [What motivates to work more: research results]. Retrieved from: https://grc.ua/article/27124 (in Ukrainian)

50 naykrashchykh robotodavtsiv 2022. (2022). [Top 50 employers 2022]. Retrieved from: https://forbes.ua/ratings/50-naykrashchikh-robotodavtsiv-2022-13012022-3179 (in Ukrainian)

Tolub, N. (2021). Kursy, turbota pro mentalne zdorovya ta nakopychennya baliv. (2021). [Courses, care for mental health and accumulation of points]. Retrieved from: https://thepage.ua/ua/business/socialni-paketi-dlya-spivrobitnikiv-v-ukrayinskih-ta-zakordonnih-kompaniyah (in Ukrainian)

Nosaryev, M. Operatsiya motyvatsiya: yak oformyty optsiony dlya spivrobitnyka. (2021). [Operation motivation: how to issue options for an employee]. Retrieved from: https://mind.ua/openmind/20232728-operaciya-motivaciya-yak-oformiti-opcioni-dlya-spivrobitnika (in Ukrainian)

Khozhainova, V. (2021). Chotyrydennyy robochyy tyzhden: yak na noho perekhodyt svit i chy mozhlyvo take v Ukrayini [Four-day work week: how the world is transitioning to it and whether it is possible in Ukraine]. Retrieved from: https://suspilne.media/146221-cotiridennij-robocij-tizden-ak-na-nogo-perehodit-svit-i-ci-mozlivo-take-v-ukraini/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 543
Завантажень PDF: 501
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Герасименко, А. (2022). МОТИВИ, ІНТЕРЕСИ, СТИМУЛИ, СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬ СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-30
Розділ
ЕКОНОМІКА