ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФАХОВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ДО ЄС

Ключові слова: ринок праці ЄС, міжнародна інтелектуальна міграція, блакитна карта, висококваліфіковані іммігранти, цифрова трансформація економіки, інновації

Анотація

У статті досліджено особливості міжнародної інтелектуальної міграції висококваліфікованих працівників. Проаналізовано основні напрями та центри тяжіння мігрантів у ЄС. Охарактеризовано фактори впливу на міжнародну міграцію висококваліфікованих кадрів, оскільки все більше усвідомлюється важливість міжнародного набору та їх переміщення у світовому масштабі. Це відбувається в контексті двох фундаментальних і взаємопов’язаних процесів: розвиток внутрішніх ринків праці роботодавцями, з одного боку, і інституційної бази урядами для сприяння глобальному обміну навичками, з іншого боку. Основні потоки висококваліфікованих працівників відображають глобальне розширення світової торгівлі, міжнародну експансію транснаціональних корпорацій та діяльність таких установ, як уряди та кадрові агентства. Емпіричні дослідження підтверджують позитивний зв'язок між потоками кваліфікованої робочої сили та потоками інвестицій. Аналізуються інструменти спрощення системи дозволів в різних країнах забезпечує більш вільну інтелектуальну міграцію, зокрема специфіка дії блакитної картки для іноземних фахівців у ЄС.

Посилання

Грудзинский А.О. Европейский трансфер технологий: кооперация без «утечки мозгов». Социологические исследования. 2004. № 11. С. 123–131. DOI: https://doi.org/10.11603/ми.1996-1960.2013.1.410

Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці. Україна: аспекти праці. 2009. № 5. С. 34–38.

Семикіна М. Людський капітал та інвестиційне регулювання його мобільності в конкурентних умовах. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 2004. № 5. С. 107–114.

Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / за ред. кер. авт. колективу і наук. О.Г. Білорус. Київ : КНЕУ, 2001/2002. 733 с.

Гайдуцький А. Міграційний капітал в Україні: прихована реальність. Дзеркало тижня. 2007. № 15. С. 1–8.

Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Колот А.М. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка та д-ра екон. наук, проф. А.М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2008. 420 с.

Стаканов Р.Д. Регулювання міжнародної трудової міграції на регіональному та глобальному рівнях. Економіка і суспільство. 2016. № 5. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/5_ukr/13.pdf

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія, теорія, політика: підручник. Київ : Либідь, 2019. 958 с.

Солт Дж., Кларк Дж. Региональные и локальные перспективы. Международная миграция в регионе европейской экономической комиссии ООН: формы, тенденции, политика. Междунар. журн. соц. наук. 2001. № 032. С. 81–99. URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/327/59327/29395 (дата звернення: 20.07.2022).

McKenzie, David and Hillel Rapoport. 2005. “Network Effects and the Dynamics of Migration and Inequality: Theory and Evidence from Mexico.” Bureau for Research in Economic Analysis of Development (BREAD). Working Paper № 063, April. URL: http://www.cid.harvard.edu/bread/papers/working/063.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Mora, J. and Taylor J.E. 2005. Determinants of Migration, Destination and Sector Choice: Disentangling Individual, Household and Community Effects. In Ça–glar Özden and Maurice Schiff, Eds., International Migration, Remittances, and the Brain Drain. New York: Palgrave Macmillan. URL: http://borbelytiborbors.extra.hu/SZTEAJK/WB%20Migration%202005.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Strategy_Executive_Summary. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

World Intellectual Property Organization, WIPO. Intellectual Property Statistics. URL: https://www.wipo.int/ipstats/en/ (дата звернення: 20.07.2022).

Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0050 (дата звернення: 20.07.2022).

Labour migration from China to Europe: scope and potential. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_573470.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

International Migration Outlook 2021. URL: https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm (дата звернення: 20.07.2022).

Statistics on migration to Europe. URL:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en#employment-of-immigrants (дата звернення: 20.07.2022).

Migrant integration statistics – employment conditions. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_employment_conditions (дата звернення: 20.07.2022).

EU Blue Cards by type of decision, occupation and citizenship. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_resbc1/settings_1/table?lang=en (дата звернення: 20.07.2022).

Residence permits – statistics on authorisations to reside and work. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_–_statistics_on_authorisations_to_reside_and_work (дата звернення: 20.07.2022).

Survey Shows 31% of Working-Age Immigrants Are Key Workers in EU. URL: https://www.schengenvisainfo.com/news/survey-shows-31-of-working-age immigrants-are-key-workers-in-eu/ (дата звернення: 20.07.2022).

EU blue card. URL: https://www.eubluecard.nl/new-eu-blue-card/ (дата звернення: 20.07.2022).

Hrudzynskyi, A. (2004). Evropeiskyi transfer tekhnolohyi: kooperatsyia bez «utechky mozghov» [European technology transfer: cooperation without brain drain]. Sotsyolohycheskye yssledovanyi, 11, 123–131. DOI: https://doi.org/10.11603/ми.1996-1960.2013.1.410 (in Russian)

Maidanik, I. (2009). Intelektualna mihratsiia v Ukraini u konteksti mizhnarodnoi naukovoi spivpratsi [Intellectual migration in Ukraine in the context of international scientific cooperation]. Ukraina: aspekty pratsi, 5, 34–38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2009_5_9 (in Ukrainian)

Semykina, M. (2004). Liudskyi kapital ta investytsiine rehuliuvannia yoho mobilnosti v konkurentnykh umovakh [Human capital and investment regulation of its mobility in competitive conditions]. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva, 5, 107–114. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/141.pdf (in Ukrainian)

Bilorus O., Lukianenko D., (2007). Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku [Globalization and development security]. Kyiv : KNEU (in Ukrainian)

Haidutskyi, A. (2007). Mihratsiinyi kapital v Ukraini: prykhovana realnist [Migration capital in Ukraine: hidden reality]. Dzerkalo tyzhnia, 15, 1–8. Available at: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=qVUEg9AAAAAJ&citation_for_view=qVUEg9AAAAAJ:2osOgNQ5qMEC (in Ukrainian)

Lukianenko, D., Poruchnyk, A., Kolot,A. (2008). Hlobalna ekonomika ХХІ stolittia: liudskyi vymir [The global economy of the 21st century: the human dimension]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Stakanov, R. (2016). Rehuliuvannia mizhnarodnoi trudovoi mihratsii na rehionalnomu ta hlobalnomu rivniakh [Regulation of international labor migration at the regional and global levels]. Kyiv: Ekonomika i suspilstvo. (in Ukrainian)

Filipenko, S. (2019). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny: istoriia, teoriia, polityka [International economic relations: history, theory, politics]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Solt Dzh., Klark Dzh. (2001). Regionalnyie i lokalnyie perspektivyi. Mezhdunarodnaya migratsiya v regione evropeyskoy ekonomicheskoy komisii OON: formyi, tendentsii, politika [International migration in the region of the European Economic Commission of the United Nations: forms, trends, polic]. Mezhdunar. zhurn. sots. nauk, 032, 81-99. Available at: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/327/59327/29395 (in Russian)

McKenzie, D., Rapoport, Н. (2005). Network Effects and the Dynamics of Migration and Inequality: Theory and Evidence from Mexico.” Bureau for Research in Economic Analysis of Development (BREAD). Working Paper. №063, April. Available at: http://www.cid.harvard.edu/bread/papers/working/063.pdf

Mora, J., Taylor, J.E., (2005). Determinants of Migration, Destination and Sector Choice: Disentangling Individual, Household and Community Effects. In Ça–glar Özden and Maurice Schiff, Eds., International Migration, Remittances, and the Brain Drain. New York: Palgrave Macmillan. Available at: http://borbelytiborbors.extra.hu/SZTEAJK/WB%20Migration%202005.pdf

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Strategy_Executive_Summary. Available at: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

World Intellectual Property Organization, WIPO. Intellectual Property Statistics. Available at: https://www.wipo.int/ipstats/en/

Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment. Available at: https://eur-ex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0050

Labour migration from China to Europe: scope and potential. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-eijing/documents/publication/wcms_573470.pdf

International Migration Outlook 2021. Available at: https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm

Statistics on migration to Europe. Available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en#employment-of-immigrants

Migrant integration statistics – employment conditions. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_employment_conditions

EU Blue Cards by type of decision, occupation and citizenship. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_resbc1/settings_1/table?lang=en

Residence permits – statistics on authorisations to reside and work. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Residence_permits_–_statistics_on_authorisations_to_reside_and_work

Survey Shows 31% of Working-Age Immigrants Are Key Workers in EU. Available at: https://www.schengenvisainfo.com/news/survey-shows-31-of-working-age-immigrants-are-key-workers-in-eu/

EU blue card. Available at: https://www.eubluecard.nl/new-eu-blue-card/

Переглядів статті: 138
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Ковбич, Т. (2022). ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФАХОВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ДО ЄС. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-15
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ