МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИЗИ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЯСІНЬ

Ключові слова: міжнародний туризм, туристична галузь, внутрішній туризм, COVID-19, туристичні потоки, військові дії

Анотація

Важливою складовою зовнішньоекономічної діяльності багатьох країн у світі являється саме туристична галузь. Події останніх трьох років показали, що туризм є одним із найвразливіших видів бізнесу, який залежить від багатьох галузей економіки і водночас впливає на них. В Україні туристична галузь є перспективним, але зараз і досить ризикованим видом діяльності. В статті досліджено вплив пандемії на міжнародний туризм у світі та в Україні, проведений аналіз кількості обслуговуваних туристів туроператорами та турагентами за останні роки, в тому числі міжнародних, виїзних (іноземних), в’їзних та внутрішніх. Досліджено країни, громадяни яких найбільше відвідують Україну та які види послуг користуються найбільшим попитом серед міжнародних туристів. Встановлено основні фактори, що найбільше вплинуть на подальший розвиток туристичної індустрії в Україні.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 1.07.2022)

«International tourism and COVID-19». UNWTO. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (дата звернення: 5.07.2022)

Кирилюк І.М., Чвертко Л.А. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип 17. Т.2. С. 178–189. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.17.178-189

Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. Tourism during pandemic of Covid-19: analysis of the situation and ways out of the crisis. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. P.8888-8897. https://ibima.org/accepted-paper/tourismduring-pandemic-of-covid-19-analysis-of-the-situation-and-ways-out-of-the-crisis/

Пандемія COVID-19 та її наслідки в сфері туризму в Україні. (Оновлення до документа «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні»). URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRDCOVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 1.07.2022)

Статистичні дані щодо перетину українського кордону громадянами інших держав. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/statistichni-dani-shchodo-peretinu-ukrayinskogo-kordonu-inozemcyami (дата звернення: 5.07.2022)

Туристична статистика України. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/u-2021-roci-v-ukrayini-naybilshe-vitrachali-groshey-turisti-z-oae (дата звернення: 5.07.2022)

Щербакова Н. О. Стан туристичної галузі України та процес її відтворення в післявоєнний період. Економіка та суспільство. № 39 (2022). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/39

Якименко-Терещенко Н., Корюгін А., Бикова М. Перспективи відновлення економічного потенціалу суб’єктів індустрії туризму і гостинності в Україні. Економіка та суспільство. № 35 (2022). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-40

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, July 2021. UNWTO. URL: https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.4 (дата звернення: 03.07.2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

«International tourism and COVID-19». UNWTO. Available at: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19

Kyryliuk I.M., Chvertko L.A. (2021) Bezpekovi aspekty rozvytku turyzmu v umovakh pandemii COVID-19 [Security aspects of tourism development in the conditions of the COVID-19 pandemic]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of the development of the economy of the region, 17(2), 178–189. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.17.178-189 (in Ukrainian)

Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. (2020). Tourism during pandemic of Covid-19: analysis of the situation and ways out of the crisis. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. (36th IBIMA), 8888–8897. Available at: https://ibima.org/accepted-paper/tourismduring-pandemic-of-covid-19-analysis-of-the-situation-and-ways-out-of-the-crisis/

Pandemiia COVID-19 ta yii naslidky v sferi turyzmu v Ukraini. (Onovlennia do dokumenta «Dorozhnia karta konkurentospromozhnoho rozvytku sfery turyzmu v Ukraini») [COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine (Update to the document «Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine»)]. Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRDCOVID19-Report-UKR.pdf

Statystychni dani shchodo peretynu ukrainskoho kordonu hromadianamy inshykh derzhav [Statistical data on the crossing of the Ukrainian border by citizens of other countries]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/statistichni-dani-shchodo-peretinu-ukrayinskogo-kordonu-inozemcyami

Turystychna statystyka Ukrainy [Tourist statistics of Ukraine]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/u-2021-roci-v-ukrayini-naybilshe-vitrachali-groshey-turisti-z-oae

Shcherbakova N. O. (2022) Stan turystychnoi haluzi Ukrainy ta protses yii vidtvorennia v pisliavoiennyi period [The state of the tourist industry of Ukraine and the process of its reproduction in the post-war period]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 39. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/39 [in Ukrainian].

Yakymenko-Tereshchenko N., Koriuhin A. & Bykova M. (2022) Perspektyvy vidnovlennia ekonomichnoho potentsialu sub’iektiv industrii turyzmu i hostynnosti v Ukraini [Prospects for restoring the economic potential of tourism and hospitality industry entities in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-40 [in Ukrainian].

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, July 2021. UNWTO. Available at: https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.4

Переглядів статті: 503
Завантажень PDF: 395
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Литвин, О. (2022). МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КРИЗИ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЯСІНЬ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-17