УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РОЗБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ

  • Еліна Бойченко Міжрегіональна Академія управління персоналом https://orcid.org/0000-0003-1121-7160
  • Яна Нікітіна Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Ключові слова: територія пріоритетного розвитку, пільговий режим господарювання, типи спеціальних економічних зон, інвестиції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню вітчизняного досвіду розбудови територій пріоритетного розвитку, що в умовах військового стану в Україні може стати інструментом відновлення та розвитку її регіонів. Визначена сутність території пріоритетного розвитку відповідно до діючого законодавства. Доведено, що передумовою розбудови таких територій стало подолання наслідків економічних криз та зниження темпів розвитку економіки території. Наведені функціональні типи спеціальних економічних зон та обґрунтований термін їх застосування. На територіях пріоритетного розвитку України законодавством передбачаються наступні пільгові режими – митний, податковий та фінансовий. Доведено, що сучасний підхід до розбудови територій пріоритетного розвитку доцільно запроваджувати з урахуванням: військового стану та військових дій на території України; міграційних потоків населення; матеріальних збитків, завданих російською агресією проти України; ступеня руйнування інфраструктури тощо.

Посилання

The World Bank – Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Direction. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2341/638440P UB0Exto00Box0361527B0PUBLIC0.pdf (дата звернення: 20.01.2022).

Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області» від 31 березня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1276-14#Text (дата звернення: 19.10.2021).

Проект Закону України «О територіях пріоритетного розвитку» від 15 жовтня 2010 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5LJ00A.html (дата звернення: 20.10.2021).

Господарський кодекс України від 27 травня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 2.04.2022).

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 17 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text (дата звернення: 2.04.2022).

Території пріоритетного розвитку в Україні: проблеми та перспективи. Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/teritorii-prioritetnogo-rozvitku-v-ukraini-problemi-ta (дата звернення: 12.02.2022).

The World Bank – Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future Direction [Site World bank group]. openknowledge.worldbank.org. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 2341/638440PUB0Exto00Box0361527B0PUBLIC0.pdf.

Zakon Ukrainy «Pro specialnyj rezhym investycijnoi dijalnosti na terytorijah priorytetnogo rozvytku v Zhytomyrskij oblasti» [The Law of Ukraine «On the special regime of investment activity in the priority development territories in the Zhytomyr Region»]. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1276-14#Text (in Ukrainian)

Proekt Zakonu Ukrainy «O terytorijah priorytetnogo rozvytku» [Project Law of Ukraine «On Territories of Priority Development»]. search.ligazakon.ua. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5LJ00A.html (in Ukrainian)

Gospodarskyj kodeks Ukrainy [Commercial Code of Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy « Pro zagalni zasady stvorennja i funkcionuvannja specialnyh (vilnyh) ekonomichnyh zon» [The Law of Ukraine «On the general principles of the creation and functioning of special (free) economic zones»]. zakon.rada.gov.ua. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text (in Ukrainian)

Terytorii priorytetnogo rozvytku v Ukraini: problemy ta perspektyvy. Analitychna zapyska. [Analytical note. Territories of priority development in Ukraine: problems and prospects]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/teritorii-prioritetnogo-rozvitku-v-ukraini-problemi-ta (in Ukrainian)

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Бойченко, Е., & Нікітіна, Я. (2022). УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РОЗБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-14
Розділ
ЕКОНОМІКА