ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ: ПОСЕЛЕНСЬКИЙ АСПЕКТ

  • Юрій Когатько Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-3392-9783
  • Світлана Полякова Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-4630-642X
Ключові слова: якість життя, особи пенсійного віку, доходи, витрати, житлові умови, соціальна інфраструктура

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження якості життя осіб пенсійного віку в Україні в розрізі типів поселень. Проаналізовано відмінності і спільні риси в якості життя осіб пенсійного віку в містах і сільській місцевості. Досліджено особливості структури доходів і витрат українських пенсіонерів, їх споживання, майнові характеристики і житлові умови. Особливу увагу приділено відмінним рисам в якості життя населення. Окреслено проблему надходження пенсій, як основного доходу, в часи військових дій. Окремо виділено проблеми з соціальною інфраструктурою та зв’язком, показано низьке забезпечення послугами інтернету і загалом рівень користування ними. Відмічено, що для міських осіб пенсійного віку більшою проблемою є забруднення повітря, сільські ж особи пенсійного віку страждають частіше за міських від забруднення питної води.

Посилання

Пенсійний фонд України інформує. Офіційна сторінка Пенсійного фонду України в facebook. 2022. URL: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua (дата звернення: 7.06.2022).

Івченко В. Реалії сільських пенсіонерів. Лівий берег. 2018. URL: https://rus.lb.ua/blog/vadym_ivchenko/395173_realii_silskih_pensioneriv.html (дата звернення: 19.06.2022).

Індекс інфляції в Україні 2022. index.minfin.com.ua. 2022. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 11.06.2022).

Рівень життя населення України. НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України. За ред. Л. М. Черенько. Київ : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. 428 с.

Осипова І. І. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Державна служба статистики України. 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/vrd_20_ue.pdf (дата звернення: 24.06.2022).

Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Заяць В.С., Когатько Ю.Л., Васильєв О.А., Реут А.Г., Клименко Ю.А., Новосільська Т.В. Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання. Київ : Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. 2020. URL: https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf (дата звернення: 17.06.2022).

Тілікіна Н., Аксьонова С., Андріученко Т. та ін. Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні. Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2019 року. ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики». 2020. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20116/Zakhyst_prav_ditei_v_umovakh_detsentralizatsii_vlady_v_Ukraini.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 30.06.2022).

Дуляба Н. У криницях на Львівщині виявили перевищення нітратів. Перелік сіл із забрудненою водою. Львівський портал. 2019. URL: https://portal.lviv.ua/news/2019/10/21/u-krynytsyah-na-lvivshhyni-vyyavyly-perevyshhennya-nitrativ-perelik-sil-iz-zabrudnenoyu-vodoyu (дата звернення: 25.06.2022).

Когатько Ю.Л. Поліпшення житлових умов населення України: оцінка, потреби. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 4. C. 86–102.

Шишкін В.С. Демографічні фактори житлових умов населення. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1. С. 152–165.

Полякова С.В., Когатько Ю.Л. Житлові умови в ієрархії потреб населення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 742–746.

Pensiinyi fond Ukrainy informuie (2022) [The Pension Fund of Ukraine informs]. Ofitsiina storinka Pensiinoho fondu Ukrainy v facebook. Available at: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua (accessed June 7, 2022).

Ivchenko V. (2018) Realii silskykh pensioneriv [The realities of rural pensioners]. Livyi bereh. Available at: https://rus.lb.ua/blog/vadym_ivchenko/395173_realii_silskih_pensioneriv.html (accessed June 19, 2022).

Indeks infliatsii v Ukraini 2022 (2022) [Inflation Index in Ukraine 2022]. index.minfin.com.ua. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (accessed June 11, 2022).

Riven zhyttia naselennia Ukrainy (2006) [Level of life of the population of Ukraine]. Za red. L.M. Cherenko. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Konsultant». р. 428 (in Ukrainian).

Osypova I.I. (2021) Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2020 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennia umov zhyttia domohospodarstv Ukrainy) [Expenses and resources of households of Ukraine in 2020 (according to a selective survey of living conditions of households of Ukraine)]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/vrd_20_ue.pdf (accessed June 24, 2022).

Cherenko L.M., Poliakova S.V., Shyshkin V.S., Zaiats V.S., Kohatko Yu.L., Vasyliev O.A., Reut A.H., Klymenko Yu.A., Novosilska T.V. (2020) Zhytlovi umovy naselennia: chynnyky, suchasnyi stan i polityka rehuliuvannia [Housing conditions: factors, current state and regulation policy]. Kyiv: In-t demohr. ta sots. doslidzh. im. M.V. Ptukhy. Available at: https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf (accessed June 17, 2022).

Tilikina N., Aksonova S., Andriuchenko T. ta in. (2020) Zakhyst prav ditei v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini. Shchorichna derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2019 roku [Protection of children's rights in the face of decentralization of power in Ukraine. Annual state report on the situation of children in Ukraine as a result of 2019]. DU «Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky». Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20116/Zakhyst_prav_ditei_v_umovakh_detsentralizatsii_vlady_v_Ukraini.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed June 30, 2022).

Duliaba N.(2019) U krynytsiakh na Lvivshchyni vyiavyly perevyshchennia nitrativ. Perelik sil iz zabrudnenoiu vodoiu [Nitrates were found in wells in Lviv region. List of villages with contaminated water]. Lvivskyi portal. Available at: https://portal.lviv.ua/news/2019/10/21/u-krynytsyah-na-lvivshhyni-vyyavyly-perevyshhennya-nitrativ-perelik-sil-iz-zabrudnenoyu-vodoyu (accessed June 25, 2022).

Kohatko Yu.L. (2019) Polipshennia zhytlovykh umov naselennia Ukrainy: otsinka, potreby [Improvement of housing conditions of Ukraine: assessment, needs]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no 4, pp. 86–102.

Shyshkin V.S. (2019) Demohrafichni faktory zhytlovykh umov naselennia [Demographic factors of housing conditions of the population]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no 1, рр. 152–165.

Poliakova S.V., Kogatko Yu.L. (2017) Zhytlovi umovy v iierarkhii potreb naselennia [Housing conditions in the hierarchy of the needs of the population]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 20, рр. 742–746.

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Когатько, Ю., & Полякова, С. (2022). ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ: ПОСЕЛЕНСЬКИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-10
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають