ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

  • Оксана Шпатакова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» https://orcid.org/0000-0002-3059-9478
  • Руслан Іваненко Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України https://orcid.org/0000-0002-1447-6275
  • Микола Погребицький Національна Академія Служби безпеки України https://orcid.org/0000-0003-0779-6577
Ключові слова: деокупація територій, повоєнна відбудова, відновлення і захист критичної інфраструктури, відновлення цілісності України, відновлення економіки

Анотація

Розробка стратегії повоєнної відбудови України є основною задачею для органів державної влади; завчасно сформований план дій здатен підтримати стійкість держави та усунути загрози для її цілісності, джерелом яких є дестабілізований стан кожної із сфер життєдіяльності. Визначено, що процеси відновлення критичної інфраструктури на територіях, які перебували в умовах довготривалої окупації, мають буди пріоритетом, адже обрана тактика відбудови безпосередньо впливає на якість життєдіяльності громадян, ефективність використання місцевого потенціалу, а також загальні можливості виконання місцевими та регіональними органами влади своїх функцій в частині підтримки місцевого економічного розвитку, забезпечення громадян і бізнесу необхідним ресурсно-інституційним базисом. Таким чином, роль процесів відбудови деокупованих територій не може бути знеціненою, оскільки відсутність стратегічного курсу лише унеможливить відновлення цілісності України як держави, а також як багатокомпонентної соціально-економічної системи; зазначені аспекти, власне, актуалізують потребу у всебічних дослідженнях проблематики. Відповідно, наукова стаття являє собою оригінальне дослідження процесів відбудови критичної інфраструктури на деокупованих територіях України як ключового етапу стратегії відновлення цілісності держави, створення належних умов для життєдіяльності громадян, а також підтримки ефективної роботи економічної системи загалом. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу, узагальнення. Під час дослідження було визначено роль критичної інфраструктури як об’єктів, що забезпечують життєдіяльність територій та впливають на ефективність використання їх потенціалу. Авторами була реалізована спроба знайти оптимальний із сукупності альтернативних вектор повоєнної відбудови деокупованих територій, а також були внесені пропозиції стосовно відновлення роботи як об’єктів критичної інфраструктури, так і цілих галузей, функціонування яких безпосередньо залежить від швидкості відновлення інфраструктурного забезпечення територій.

Посилання

Бірюков Д.С., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Суходоля О.М. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2015. 35 с.

Яременко О.І., Страхніцький Я.О. Теоретико-методичні основи забезпечення системи захисту критичної інфраструктури держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2610 (дата звернення: 28.06.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2022.1.38

Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографія. Львів : Сполом, 2020. 418 с.

Експертна дискусія «Стратегія повоєнного відновлення України» / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiya-stratehiya-povoyennoho-vidnovlennya-ukrayiny (дата звернення: 28.06.2022).

Беззубко Л., Беззубко Б. Основні державні механізми відновлення Донбасу. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 2 (33). С. 42–47.

Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю., Буравченко С.Г., Стеценко О.В. Формування наукових парків: світовий досвід та можливі орієнтири для інноваційного відновлення економіки Донбасу. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 2 (64). С. 4–26.

Про критичну інфраструктуру: Закон України №1882-IX від 16.11.2021. Офіційний вісник України. 2021. №98. С. 23. Ст. 6341.

Концепція стратегії повоєнного відновлення та розвитку України / Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-05/stratvidnovlennya-koncept-v2.pdf (дата звернення: 28.06.2022).

Війна РФ проти України: енергетичний вимір. URL: https://dixigroup.org/analytic/russian-war-against-ukraine-energy-dimension-daily-updating-dixi-group-alert-2/ (дата звернення: 28.06.2022).

Україна 2022. Як не втратити свій шанс стати сильною державою. Київ : Український інститут майбутнього, 2022. 109 с.

Birjukov, D.S., Kondratov, S.I., Nasvit, O.I., Suhodolja, O.M. (2015) Zelena knyga z pytan zahystu krytychnoi infrastruktury v Ukraini [Green Paper on Critical Infrastructure Protection in Ukraine]. Kyiv: Nacionalnyj instytut strategichnyh doslidzhen, 35 p. [in Ukrainian]

Yaremenko, O.I. and Strakhnitskyi, Y.О. (2022) Teoretyko-metodychni osnovy zabezpechennja systemy zahystu krytychnoi infrastruktury derzhavy [Theoretical and methodological bases of ensuring the system of protection of critical infrastructure of the state]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2610 (accessed 28 June 2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2022.1.38 [in Ukrainian]

Kryshtanovych, M.F., Pushak, Ja.Ja., Flejchuk, M.I., Franchuk, V.I. (2020) Derzhavna polityka zabezpechennja nacionalnoi bezpeky Ukrainy: osnovni naprjamky ta osoblyvosti zdijsnennja [State policy of national security of Ukraine: main directions and features of implementation] monohrafiya [a monograph]. Lviv: Spolom. 418 p. [in Ukrainian]

The National Institute for Strategic Studies (2022) Ekspertna dyskusija “Strategija povojennogo vidnovlennja Ukrainy” [Expert discussion “Strategy for post-war reconstruction of Ukraine”], available at: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiya-stratehiya-povoyennoho-vidnovlennya-ukrayiny (accessed 28 June 2022) [in Ukrainian]

Bezzubko, L., Bezzubko, B. (2017) Osnovni derzhavni mehanizmy vidnovlennja Donbasu [The main state mechanisms for the restoration of Donbass]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja, №2 (33), pp. 42–47. [in Ukrainian]

Ljashenko, V.I., Pidorycheva, I.Ju., Buravchenko, S.G., Stecenko, O.V. (2021) Formuvannja naukovyh parkiv: svitovyj dosvid ta mozhlyvi orijentyry dlja innovacijnogo vidnovlennja ekonomiky Donbasu [Formation of science parks: world experience and possible guidelines for innovative economic recovery of Donbass]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, №2 (64), pp. 4–26. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy Pro krytychnu infrastrukturu: pryiniatyi 16.11.2021 roku №1882-IX [Law of Ukraine on critical infrastructure from November 16 2021, №1882-IX]. Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 98, p. 23, art. 6341. [in Ukrainian]

The National Institute for Strategic Studies (2022). Koncepcija strategii povojennogo vidnovlennja ta rozvytku Ukrainy [Concept of the strategy of post-war recovery and development of Ukraine], available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-05/stratvidnovlennya-koncept-v2.pdf (accessed 28 June 2022) [in Ukrainian]

Vijna RF proty Ukrainy: energetychnyj vymir [The war of the Russian Federation against Ukraine: the energy dimension], available at: https://dixigroup.org/analytic/russian-war-against-ukraine-energy-dimension-daily-updating-dixi-group-alert-2/ (accessed 28 June 2022) [in Ukrainian]

Ukrainian Institute of the Future (2022). Ukraina 2022. Jak ne vtratyty svij shans staty sylnoju derzhavoju [Ukraine 2022. How not to lose your chance to become a strong state]. Kyiv: Ukrainian Institute of the Future. 109 р. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 346
Завантажень PDF: 446
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Шпатакова, О., Іваненко, Р., & Погребицький, М. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-5
Розділ
ЕКОНОМІКА