ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ

  • Юрій Маршавін Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0144-1441
  • Тарас Кицак Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-0525-7556
  • Володимир Кирилюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-4840-1690
Ключові слова: конкурентоспроможність національного ринку праці, капітальні інвестиції, основний капітал, професійні компетентності робочої сили, російська воєнна агресія, коронавірусна пандемія

Анотація

У статті проаналізовано проблему посилення конкурентоспроможності національного ринку праці, який має стати більш привабливим для кваліфікованої робочої сили та інвесторів. З’ясовано, що основними факторами втрати ринком праці України конкурентних переваг у передвоєнні десятиліття є низька оплата праці, недостатня якість робочих місць, малі розміри фінансування науково-дослідних робіт, скорочення обсягів капітальних інвестицій, особливо у виробничий сектор економіки. Окреслено роль ринку праці у подоланні руйнівних наслідків російської воєнної агресії та пандемії Covid-19. Основними напрямами посилення його конкурентоспроможності є модернізація державної політики зайнятості, зокрема поліпшення координації з інвестиційною, грошово-кредитною, податковою політиками, політикою доходів; посилення захисту соціально-економічних прав найманих працівників; професійна і соціально-гуманітарна підготовка робочої сили.

Посилання

Богиня Д.П. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці. Україна: аспекти праці. 1999. № 6. С. 3–8.

Грішнова О.А. Формування якості робочої сили та конкурентоспроможності працівника в процесі інвестування в людський капітал. Конкурентоспроможність у сфері праці : зб. наук. пр. Київ : Ін-т економіки НАН України. 2001. С. 117–126.

Лісогор Л.С. Формування конкурентоспроможної робочої сили на ринку праці України. Конкурентоспроможність у сфері праці : зб. наук. праць. Київ : Ін-т економіки НАНУ, 2001. С. 30–40.

Семикіна М.В. Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. Випуск 15. С. 11–20.

Шевченко Л.С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці. Демографія та соціальна економіка. 2007. № 1. С. 97–106.

Петрова І.Л. Конкурентоспроможність робочої сили в умовах гнучкості ринку праці. Науковий вісник УМО. Серія Економіка та управління. 2017. № 4. С. 1–10.

Шиловцева Н.В. Модернізація зайнятості як умова підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці. Modern Economics. № 15 (2019). С. 211–217.

Статистичний щорічник України за 2019 р. / За ред. І.Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики, 2020. 465 с.

Про утворення акціонерного публічного товариства «Українська залізниця» у частини передачі/надходження та оцінки основних засобів»: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. №200. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.06.2022)

Global Innovation Index 2019. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6151. (дата звернення: 16.06.2022)

Валовой внутренний продукт Украины с 2012 по 2021 гг. (млн грн). URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ (дата звернення: 16.06.2022)

Лібанова Е. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань : Видавець "Сочінський М.М.", 2021. 456 с.

International Labour Organization (1999). Decent work for all in a global economy. URL: https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma994437873402676/41ILO_INST:41ILO_V2 (дата звернення: 20.06.2022)

Колот А.М. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія / А.М. Колот, В.М. Данюк, О.О. Герасименко та ін. Київ : КНЕУ, 2017. 500 с.

Любченко О.М. Бізнес шанованих людей. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/19/666405/ (дата звернення: 25.06.2022)

Deming, J. D. The growing importance of social skills in the labor market. The Quarterly Journal of Economics. 2017, р. 1593–1640.

Виступ Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час представлення Програми діяльності Кабінету Міністрів України на засіданні Верховної Ради України 14.04.2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/248960727 (дата звернення: 25.06.2022)

Виступ Голови НБУ на Щорічній дослідницькій конференції Національного банку України та Національного банку Польщі «Ринок праці та монетарна політика». URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-nbu-na-schorichniy-doslidnitskiy-konferentsiyi-natsionalnogo-banku-ukrayini-ta-natsionalnogo-banku-polschi-rinok-pratsi-ta-monetarna-politika (дата звернення: 25.06.2022)

Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості : Навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 252 с.

Keyns, J. M. (2008). The General Theory of Employment, Interest and Money. URL: www.bnpublishing.com (дата звернення: 19.06.2022)

Bohynia, D.P. (1999) Kontseptualni pidkhody do vyznachennia konkurentospromozhnosti robochoi syly na rynku pratsi [Conceptual approaches to determining the competitiveness of the labor force in the labor market]. Ukraina: aspekty pratsi, 6, 3–8. (in Ukrainian)

Hrishnova, O.A. (2001) Formuvannia yakosti robochoi syly ta konkurentospromozhnosti pratsivnyka v protsesi investuvannia v liudskyi kapital [Formation of the quality of the workforce and the competitiveness of the employee in the process of investing in human capital]. Konkurentospromozhnist u sferi pratsi : zb. nauk. pr. Kyiv : In-t ekonomiky NAN Ukrainy, 117–126. (in Ukrainian)

Lisohor L. S. (2001) Formuvannia konkurentospromozhnoi robochoi syly na rynku pratsi Ukrainy [Formation of a competitive workforce in the labor market of Ukraine]. Konkurentospromozhnist u sferi pratsi : zb. nauk. pr. Kyiv : In-t ekonomiky NAN Ukrainy, 30–40. (in Ukrainian)

Semykina, M.V. (2009) Konkurentospromozhnist u sferi pratsi: sutnist ta metodolohiia vyznachennia [Competitiveness in the field of labor: the essence and methodology of definition]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, 15, 11–20. (in Ukrainian)

Shevchenko, L.S. (2007) Konkurentospromozhnist firmy na rynku pratsi [Competitiveness of the firm in the labor market]. Demohrafiia ta Sotsialna Ekonomika, 1, 97–106. (in Ukrainian)

Petrova, I.L. (2017) Konkurentospromozhnist robochoi syly v umovakh hnuchkosti rynku pratsi [Competitiveness of the labor force in the conditions of labor market flexibility]. Naukovyi visnyk UMO. Seriia. Ekonomika ta upravlinnia, 4, 1–10. (in Ukrainian)

Shylovtseva, N.V. (2019) Modernizatsiia zainiatosti yak umova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti natsionalnoho rynku pratsi [Modernization of employment as a condition for increasing the competitiveness of the national labor market]. Modern Economics, 15, 211–217. (in Ukrainian)

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2019 rik (2020). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky. (in Ukrainian)

Pro utvorennia aktsionernoho publichnoho tovarystva «Ukrainska zaliznytsia» u chastyny peredachi/nadkhodzhennia ta otsinky osnovnykh zasobiv»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.06.2014 r. №200. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2014-%D0%BF#Text (accessed 2022.06.20)

Global Innovation Index 2019 (2019). Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (accessed 2022.06.16)

Valovoi vnutrennyi produkt Ukrainy s 2012 po 2021 hh. (mln. hrn.). Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ (accessed 2022.06.16)

Libanova E. (2021) Bidnist naselennia Ukrainy: metodolohiia, metodyka ta praktyka analizu. Uman: Vydavets "Sochinskyi M.M.", 456 s.

International Labour Organization (1999) Decent work for all in a global economy. Retrieved from: https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma994437873402676/41ILO_INST:41ILO_V2 (accessed 2022.06.20)

Kolot, A.M. & Herasymenko, O.O. (2017) Imperatyvy novoi ekonomiky ta instytut hidnoi pratsi. Hidna pratsi ; imperatyvy, ukrainsky realii, mekhanizmy zabezpechennia : monohrafiia [Imperatives of the new economy and the institution of decent work. Worthy of work; imperatives, Ukrainian realities, support mechanisms: monography]. Kyiv: KNEU.

Liubchenko O.M (2020) Biznes shanovanykh liudei. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/19/666405/ (accessed 2022.06.25)

Deming, J.D. (2017) The growing importance of social skills in the labor market. The Quarterly Journal of Economics, 1593–1640.

Vystup Premier-ministra Ukrainy Volodymyra Hroismana pid chas predstavlennia Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy na zasidanni Verkhovnoi Rady Ukrainy 14.04.2016. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/248960727 (accessed 2022.06.25)

Vystup Holovy NBU na Shchorichnii doslidnytskii konferentsii Natsionalnoho banku Ukrainy ta Natsionalnoho banku Polshchi "Rynok pratsi ta monetarna polityka" 28 travnia 2020 rotsi (2020). Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-nbu-na-schorichniy-doslidnitskiy-konferentsiyi-natsionalnogo-banku-ukrayini-ta-natsionalnogo-banku-polschi-rinok-pratsi-ta-monetarna-politika (accessed 2022.06.25)

Vasylchenko, V.S. (2003) Derzhavne rehuliuvannia zainiatosti [State regulation of employment]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Keyns, J.M. (2008) The General Theory of Employment, Interest and Money. Retrieved from: www.bnpublishing.com (accessed 2022.06.19)

Переглядів статті: 362
Завантажень PDF: 321
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Маршавін, Ю., Кицак, Т., & Кирилюк, В. (2022). ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-2
Розділ
ЕКОНОМІКА