СТАЛИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: сталий туризм, культурна спадщина, післявоєнне відновлення, меморіалізація

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням сталого туризму як інструменту збереження культурної спадщини та відновлення постраждалих територій. У ході дослідження: визначено оновлений зміст складових концепції сталого розвитку туризму; проаналізовано та систематизовано конкретні приклади постраждалої культурної спадщини на території України; досліджено світовий досвід та українську сучасну практику щодо способів зберігання культурних об’єктів під час бойових дій та організації відновлювальних робіт з метою подальшої меморіалізації. На реальних прикладах доведено, що концепція сталого туризму в оновленій інтерпретації має і надалі проваджуватися на території України, адже вже проявлена соціальна відповідальність всіх стейкхолдерів галузі та їх соціальний діалог на міжнародному рівні стануть запорукою збереження та відновлення національної культурної спадщини України.

Посилання

Бруч В., Галиш Н. Сталий розвиток туристичної індустрії: екологічний та статистичний вимір. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 23–30.

Роїк О., Лущик М. Стратегічні напрями сталого розвитку туризму у Львівській області з урахуванням сучасного стану. Економіка і суспільство. 2018. № 17. С. 158–164.

Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія [Електронний ресурс] / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2021. 189 с.

Гапоненко Г., Євтушенко О., Шамара І. Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку туризму України в умовах пандемії. Бізнес Інформ. 2021. № 5. C. 227–235.

Грицюк М., Грицюк Ю. Побудова стратегії сталого розвитку туризму в карпатському регіоні. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2017. Вип. 27, № 2. С. 130–136.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами і доповненнями) від 8.06.2000 № 1805-III. Відомості Верховної Ради України, 2000, № 39, ст. 333. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (дата звернення: 14.05.2022)

Закон України «Про курорти» (зі змінами і доповненнями) № 2026-III від 05.10.2000, Відомості Верховної Ради України 2000, № 50, ст. 435. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text (дата звернення: 14.05.2022)

Конвенція ООН про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 (дата звернення: 14.05.2022)

Рамочная конвенция Совета Европы ETS № 199 от 27 октября 2005 о значении культурного наследия для общества. URL: https://rm.coe.int/1680083829 (дата звернення: 14.05.2022)

Власенко Н. (2022). Як живе туристична галузь України в період війни. Made for minds. 22 травня. URL: https://www.dw.com/uk/yak-zhyve-turystychna-haluz-ukrainy-v-period-viiny/a-61838301 (дата звернення: 20.06.2022)

Кржиковська К. Створено реєстр пошкоджень культурних цінностей в Україні. Polska Agencja Prasowa. 02.05.2022. URL: https://www.pap.pl/ua/news%2C1196104%2Cstvoreno-reestr-poshkodzhen-kulturnikh-cinnostey-v-ukraini-narazi-u-spisku-277 (дата звернення: 20.06.2022)

Мапа культурних втрат (2022). Український культурний фонд. URL: https://uaculture.org/culture-loss/ (дата звернення: 11.06.2022)

Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни? 20 хвилин. 9 травня 2022. URL: https://zt.20minut.ua/kul-tura/pamyatki-pid-obstrilami-yak-zahistiti-kulturu-vid-viyni-11603231.html (дата звернення: 11.06.2022)

Пошкоджені ворогом історичні пам’ятки оцифровують за допомогою сучасних технологій. BuildPortal. 31.05.2022. URL: https://budport.com.ua/news/24308-poshkodzheni-vorogom-istorichni-pamyatki-ocifrovuyut-za-dopomogoyu-suchasnih-tehnologiy-foto-video (дата звернення: 11.06.2022)

Теличук Б. Як відбудувати Україну після війни. Ukraїner. 11.05. 2022. URL: https://ukrainer.net/vidbudova/ (дата звернення: 20.06.2022)

Bruch, V., Halysh, N. (2020). Stalyy rozvytok turystychnoyi industriyi: ekolohichnyy ta statystychnyy vymir [Sustainable development of the tourist industry: ecological and statistical dimension]. Economic analysis. Volume 30. No. 4, 23–30. (in Ukrainian)

Roik, O., Luschyk, M. (2018). Stratehichni napryamy staloho rozvytku turyzmu u Lvivskiy oblasti z urakhuvannyam suchasnoho stanu [Strategic directions of sustainable development of tourism in the Lviv region taking into account the current situation]. Ekonomika i suspilstvo, 17, 158–164. (in Ukrainian)

Stratehiyi staloho rozvytku v turyzmi ta hotelno-restorannomu biznesi: mozhlyvosti i problemy zaprovadzhennya v Ukrayini [Strategies of sustainable development in tourism and the hotel and restaurant business: opportunities and problems of implementation in Ukraine]: col. monograph [Electronic resource] (2021). Edited by Dr. ist. Sciences, Prof. Chepurdy G. M.; Cherkasy state technology Univ. Cherkasy: ChDTU, 189. (in Ukrainian)

Gaponenko, G., Yevtushenko, O., Shamara, I. (2021). Priorytetni napryamy zabezpechennya staloho rozvytku turyzmu Ukrayiny v umovakh pandemiyi [Priority directions for ensuring the sustainable development of tourism in Ukraine in the conditions of the pandemic]. Biznes Inform, 5, 227–235. (in Ukrainian)

Hrytsyuk, M., Hrytsyuk, Y. (2017). obudova stratehiyi staloho rozvytku turyzmu v karpat·skomu rehioni [Building a strategy for the sustainable development of tourism in the Carpathian region]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. Seriya ekonomichna, vol. 27, No. 2, 130–136. (in Ukrainian)

Law of Ukraine "Pro okhoronu kulturnoyi spadshchyny [On Protection of Cultural Heritage]" with amendments and additions (2000). No. 1805-III. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, No. 39, Article 333. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (in Ukrainian, date of application: 14.05.2022)

Law of Ukraine "Pro kurorty [On Resorts]" with amendments and additions (2000) No. 2026-III. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, No. 50, Article 435. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text (in Ukrainian, date of application: 14.05.2022)

Konventsiya OON pro okhoronu Vsesvitnoyi kulturnoyi i pryrodnoyi spadshchyny [UN Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage]. 16th of November, 1972. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 (in Ukrainian, date of application: 14.05.2022)

Ramochnaya konventsiya Soveta Yevropy ETS o znachenii kul'turnogo naslediya dlya obshchestva [Framework Convention of the Council of Europe ETS on the importance of cultural heritage for society] No. 199, 27th of October, 2005. Available at: https://rm.coe.int/1680083829 (in Russian, date of application: 14.05.2022)

Vlasenko, N. (2022). Yak zhyve turystychna haluz Ukrayiny v period viyny [How the tourism industry of Ukraine lives during the war]. Made for minds. 22nd of May. Available at: https://www.dw.com/uk/yak-zhyve-turystychna-haluz-ukrainy-v-period-viiny/a-61838301 (in Ukrainian, date of application: 20.06.2022)

Krzykowska, K. (2022). Stvoreno reyestr poshkodzhen kulturnykh tsinnostey v Ukrayini [A register of damage to cultural values in Ukraine has been created]. Polska Agencja Prasowa. 2nd of May. Available at: https://www.pap.pl/ua/news%2C1196104%2Cstvoreno-reestr-poshkodzhen-kulturnikh-cinnostey-v-ukraini-narazi-u-spisku-277 (in Ukrainian, date of application: 20.06.2022)

Mapa kulturnykh vtrat [Map of cultural losses] (2022). Ukrayinskyy kulturnyy fond. UAvailable atRL: https://uaculture.org/culture-loss/ (in Ukrainian, date of application: 11.06.2022)

Pamʺyatky pid obstrilamy: yak zakhystyty kulturu vid viyny? [Sights under fire: how to protect culture from war?] (2022). 20 khvylyn. 9th of May. Available at: https://zt.20minut.ua/kul-tura/pamyatki-pid-obstrilami-yak-zahistiti-kulturu-vid-viyni-11603231.html (in Ukrainian, date of application: 11.06.2022)

Poshkodzheni vorohom istorychni pamyatky otsyfrovuyut za dopomohoyu suchasnykh tekhnolohiy [Historical monuments damaged by the enemy are digitized using modern technologies] (2022). BuildPortal. 31st of May. Available at: https://budport.com.ua/news/24308-poshkodzheni-vorogom-istorichni-pamyatki-ocifrovuyut-za-dopomogoyu-suchasnih-tehnologiy-foto-video (in Ukrainian, date of application: 11.06.2022)

Telychuk, B. (2022). Yak vidbuduvaty Ukrayinu pislya viyny [How to rebuild Ukraine after the war]. Ukraїner. 11th of May. Available at: https://ukrainer.net/vidbudova/ (in Ukrainian, date of application: 11.06.2022)

Переглядів статті: 331
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Заваріка, Г., & Зеленко, О. (2022). СТАЛИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-78