КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: продовольче забезпечення, стратегія, державна політика, принципи, програма

Анотація

Аналіз проблем продовольчого забезпечення в Україні на початку XXI століття свідчить про те, що попит на продовольство в країні є недостатнім, а це в свою чергу перешкоджає нарощуванню виробництва продовольства комерційним сільським господарством та агроіндустрією. Право на їжу є одним з невід'ємних елементів всіх інших громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав. Його визнання означає, що держава повинна забезпечити доступ до якісного продовольства в достатніх обсягах для громадян на основі сталої політики продовольчої безпеки. У статті досліджено: 1) організаційно-економічні особливості (проблеми) недостатнього продовольчого забезпечення в Україні; 2) обґрунтовано структурні складові програми збалансованого виробництва харчових продуктів та продовольчої сировини (підвищення рівня доходів, забезпечення дешевим продовольством, зростання пропозиції харчових продуктів, застосування спеціальних інструментів); 3) визначено заходи державної політики щодо продовольчого забезпечення населення України (заходи структурної політики, спеціальні та локальні заходи); 4) розроблено методологічний підхід обґрунтування і реалізації державної політики щодо реалізації принципів гарантування безпечності та якості продуктів харчування в Україні, в основу якого покладено причинно-наслідкові зв’язки проблеми недостатнього продовольчого забезпечення в Україні, а механізм його побудови сформовано за принципом: проблеми-напрями-заходи; 5) обґрунтовано стратегію забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства – запропоновані стратегічні інструменти дозволяють вирішити поставлені завдання поліпшення харчування на місцевому рівні та отримати додатковий позитивний вплив на формування моделі сталого розвитку сільського господарства. Запропоновані стратегічні інструменти дозволяють вирішити поставлені завдання поліпшення харчування на місцевому рівні та отримати додатковий позитивний вплив на формування моделі сталого розвитку сільського господарства.

Посилання

Kopytko, V. I., Kopytko, O. V. (2013). “Regional aspects of food security of the state”. Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences, no. 7, рр. 31–38.

Morozyuk, N. S. (2015). “Food security of the region and its essence in the system of economic security of the state”. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic Sciences), vol. 10(1), рр. 100–103.

Orlenko, Ya. Yu. (2012). “The role of the state in ensuring the stability of regions in relation to the formation of food reserves”. Scientific works [Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex]. Ser. : Governance, vol. 181, no. 169, рр. 105–109.

Romanets, O. A. (2013). “Development of state regulation of the agricultural sector at the regional level as a condition for ensuring food security”. Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Series: Management, vol. 1, рр. 377–385.

Osipova, L. V. (2015). “State regulation of food prices”. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Economy, vol. 730–731, рр. 33–-36.

Sus, L. M. (2015). “State regulation of food prices”. Collection of scientific works of Podolsk State Agrarian Technical University. Economic sciences, vol. 23, рр. 304–316.

Yagodzinskaya, A. (2020). “Food price volatility in Ukraine”. Innovative economy, vol. (5–6), рр. 49–57.

Abdimomynova, A., Kolpak, E., Doskaliyeva, B., Stepanova, D., & Prasolov, V. (2019). “Agricultural diversification in low-and middle-income countries: Impact on food security”. Montenegrin Journal of Economics, no. 15(3), рр. 167–178.

Fenghe, Z. (2020). “Analysis of the current situation of agricultural trade development between China and Ukraine”. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, no. 6, рр. 23–36.

Shpak, N., Kulyniak, I., Gvozd, M., Vveinhardt, J., & Horbal, N. (2021). “Formulation of development strategies for regional agricultural resource potential: The ukrainian case”. Resources, no. 10(6), р. 57.

Vasilieva, L. M. (2019). “State support of the agricultural sector of the economy in terms of functioning within the WTO as a basis for food security”. Modern economics, no. 17, рр. 55–60.

Zalizniuk, V. P. (2019). “State support of the agricultural sector of the economy as a basis for food security”. Investments: practice and experience, no. 3, рр. 123–127.

Kubay, O. G., Kolomiets H. M. (2017). “Agricultural production in the food security of the state”. Problems of system approach in economy, vol. 5, рр. 63–69.

Skidan, O. V., Lysogor Y. I. (2013). “Investments in the agricultural sector of the economy as a basis for the formation of food security”. Investments: practice and experience, no. 18, рр. 6–8.

Yaremchuk, N. V. (2019). “Food security as a strategic priority of agricultural policy and the basis of national security”. Investments: practice and experience, no. 23, рр. 70–79.

Khodakivska, O. V., Pugachev, M. I., Patyka, N. I., Shpykulyak, O. G., Mohylny, O. M., Tulush L. D. (2020). “Impact of COVID-19 on the agricultural sector and food state security”. Economics of agro-industrial complex. no. 12, рр. 6–21.

Копитко В. І., Копитко О. В. Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки держави. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2013. № 7. С. 31–38.

Морозюк Н. С. Продовольча безпека регіону та її сутність в системі економічної безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2015. Вип. 10(1). С. 100–103.

Орленко Я. Ю. Роль держави у забезпеченні стабільності регіонів щодо формування продовольчих запасів. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. 2012. Т. 181, Вип. 169. С. 105–109.

Романець О. А. Розвиток державного регулювання аграрної сфери на регіональному рівні як умова гарантування продовольчої безпеки. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. 2013. Вип. 1. С. 377–385.

Осіпова Л. В. Державне регулювання цін на продовольчі товари. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2015. Вип. 730–731. С. 33–36.

Сус Л. М. Державне регулювання цін на продовольчі товари. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 23. С. 304–316.

Ягодзінська, А. Волатильність цін на продукти харчування в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 5–6, С. 49–57.

Abdimomynova, A., Kolpak, E., Doskaliyeva, B., Stepanova, D., & Prasolov, V. Agricultural diversification in low-and middle-income countries: Impact on food security. Montenegrin Journal of Economics. 2019. № 15(3), Р. 167–178.

Fenghe, Z. Analysis of the current situation of agricultural trade development between China and Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. 6(1868-2020-927). Р. 23–36.

Shpak, N., Kulyniak, I., Gvozd, M., Vveinhardt, J., & Horbal, N. Formulation of development strategies for regional agricultural resource potential: The ukrainian case. Resources. 2021. 10(6), Р. 57.

Васільєва Л. М. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни в умовах функціонування в складі СОТ як основа забезпечення продовольчої безпеки. Modern economics. 2019. № 17. С. 55–60.

Залізнюк В. П. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 123–127.

Кубай О. Г., Коломієць Х. М. Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 5. С. 63–69.

Скидан О. В., Лисогор Ю. І. Інвестиції в аграрний сектор економіки як основа формування продовольчої безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 18. С. 6–8.

Яремчук Н. В. Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 70–79.

Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Патика Н. І., Шпикуляк О. Г., Могильний О. М., Тулуш Л. Д. Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 6–21.

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Бабич, М. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-76
Розділ
ЕКОНОМІКА