АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ПРИБУТКОВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: прибуток, рівень рентабельності, дохід від реалізації, собівартість фармацевтичної продукції, динаміка

Анотація

В сучасних умовах існування України, коли світ похитнула пандемія викликана COVID-19 та війна розпочата російським агресором, в Україні постає багато викликів бізнесу як в нашій країні так і в світі в цілому. На передовій вищеназваних фронтів стоять підприємства фармацевтичної промисловості, для яких названі форс-мажорні обставини створили непередбачені ризики і в той же час стали рушійною силою для пошуку інноваційних шляхів саморозвитку. Автори статті ставили за мету проаналізувати ефективність діяльності підприємств фармацевтичної промисловості за останній десятирічний відрізок. Результати такого дослідження ляжуть в основу подальшої розробки методології впровадження системи управління прибутком на підприємствах фармацевтичної галузі. Як результат дослідження ми спостерігаємо чітку тенденцію до підвищення рівня прибутковості та рівня рентабельності підприємств фармацевтичної промисловості протягом останнього десятиріччя.

Посилання

Гарькава В.Ф. Менеджмент та маркетинг у фармації : монографія. Warsaw : RS Global Sp. Z O.O., 2021. 72 с.

Байгуш Ю.В., Семенів Д.В., Слободянюк М.М. Обґрунтування маркетингового підходу до визначення ціни лікарського засобу карведилолу на основі соціально орієнтованої політики підприємства. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2019. Т. 5, № 2. С. 63–74. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20456

Запорожська С.М., Панфілова Г.Л., Криклива І.О., Шостак Л.Г. Маркетинговий аналіз асортименту лікувальних бальзамів для губ, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2020. Том 6. № 2. С. 61–680. DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.20.183

Савіна Н.Б., Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Нагорний Д.О. Фармацевтичний маркетинг: економіко-правові основи управління брендами на фармацевтичному ринку. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». 2020. Випуск 4(92). С. 509–517. URL: http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4202046

Полякова К. Наслідки пандемії COVID-19 для фармацевтики: виклики для галузі та для країни. Сapital-times. URL: https://www.capital-times.com/ua-ua/kak-pandemiya-povliyala-na-rynki-farmacevtik (дата звернення: 8.05.2022)

Усенко В. Аналіз беззбитковості продукції фармацевтичного підприємства. Аптека. URL: https://www.apteka.ua/article/12557 (дата звернення: 17.04.2022)

Заліська О.М. Ціноутворення на ЛЗ в Україні. Фармакоекономічний погляд. Еженедельник Аптека. 2002. № 21(342). С. 5–9. URL: https://www.apteka.ua/article/13020

Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Удосконалення системи показників оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств – виробників лікарських засобів з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансового аналізу. Бізнес-інформ. 2020. № 2. С. 236–244. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-236-244

Мороз С.Г., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Дослідження сучасних тенденцій розвитку фармацевтичної галузі України. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2016. Т. 2, № 4. С. 32–38.

Вітюк А.В., Траченко К.Р. Суперечливі тенденції розвитку фармацевтичної промисловості України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 6. С. 35–42. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-141-6-35-43

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Москаленко В.А. Механізм впровадження системи управління витратами на підприємствах. Агроекологічний журнал. 2021. № 1. С. 196–205. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227425

Harkava V.F. (2021) Menedzhment ta marketynh u farmatsii: monohrafiia. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O.

Bajhush Yu.V., Semeniv D.V., Slobodianiuk M.M. (2019) Obgruntuvannia marketynhovoho pidkhodu do vyznachennia tsiny likarskoho zasobu karvedylolu na osnovi sotsialno oriientovanoi polityky pidpryiemstva [Substantiation of the marketing approach to determining the price of the drug carvedilol on the basis of socially oriented policy of the enterprise]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 5 (2), 63–74. Available at: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20456 (in Ukrainian)

Zaporozhska S.M., Panfilova H.L., Kryklyva I.O., Shostak L.H. (2020) Marketynhovyj analiz asortymentu likuvalnykh balzamiv dlia hub, predstavlenykh na vitchyznianomu farmatsevtychnomu rynku [Marketing analysis of the range of medicated lip balms presented on the domestic pharmaceutical market]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 6 (2), 61–680. DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.20.183 (in Ukrainian)

Savina N.B., Kuzmynchuk N.V., Kutsenko T.M., Nahornyj D.O. (2020) Farmatsevtychnyj marketynh: ekonomiko-pravovi osnovy upravlinnia brendamy na farmatsevtychnomu rynku [Pharmaceutical marketing: economic and legal bases of brand management in the pharmaceutical market]. Visnyk NUVHP. Seriia «Ekonomichni nauky», 4(92), 509–517. Available at: http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4202046 (in Ukrainian)

Poliakova K. Naslidky pandemii COVID-19 dlia farmatsevtyky: vyklyky dlia haluzi ta dlia krainy [The implications of the COVID-19 pandemic for pharmaceuticals: challenges for industry and for the country]. Sapital-times. Available at: https://www.capital-times.com/ua-ua/kak-pandemiya-povliyala-na-rynki-farmacevtik (in Ukrainian)

Usenko V. Analiz bezzbytkovosti produktsii farmatsevtychnoho pidpryiemstva. [Break-even analysis of pharmaceutical company products]. Apteka. Available at: https://www.apteka.ua/article/12557

Zaliska O.M. (2002) Tsinoutvorennia na LZ v Ukraini. Farmakoekonomichnyj pohliad [Drug pricing in Ukraine. Pharmacoeconomic view]. Ezhenedelnyk Apteka, 21(342), 5–9. Available at: https://www.apteka.ua/article/13020 (in Ukrainian)

Posylkina O.V., Hladkova O.V. (2020) Udoskonalennia systemy pokaznykiv otsinky finansovoho stanu vitchyznianykh pidpryiemstv – vyrobnykiv likarskykh zasobiv z urakhuvanniam vymoh mizhnarodnykh standartiv finansovoho analizu [Improving the system of indicators for assessing the financial condition of domestic enterprises – manufacturers of medicines, taking into account the requirements of international standards of financial analysis]. Biznes-inform, 2, 236–244. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-236-244 (in Ukrainian)

Moroz S.H., Sahajdak-Nikitiuk R.V. (2016) Doslidzhennia suchasnykh tendentsij rozvytku farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy [Research of modern tendencies of development of the pharmaceutical branch of Ukraine]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 4, 32–38.

Vitiuk A.V., Trachenko K.R. (2018) Superechlyvi tendentsii rozvytku farmatsevtychnoi promyslovosti Ukrainy [Contradictory trends in the development of the pharmaceutical industry of Ukraine]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6, 35–42. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-141-6-35-43 (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Moskalenko V.A. (2021) Mekhanizm vprovadzhennia systemy upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh [The mechanism of implementation of the cost management system in enterprises]. Ahroekolohichnyj zhurnal, 1, 196–205. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227425 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Шостак, Л., Москаленко, В., & Москаленко, Б. (2021). АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ПРИБУТКОВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-73
Розділ
ЕКОНОМІКА