УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: фінанси, ризик, управління, безпека, криза, ресурси, регулювання, ефективність

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти системи управління фінансовими ризиками та їх вплив на фінансову безпеку підприємства. Досліджено сутність фінансових ризиків, їх класифікацію за впливом на фінансовий стан підприємств. Визначено, що управління фінансовими ризиками пов’язане з реалізацією таких напрямів фінансового розвитку підприємства, як: підтримка фінансово-економічного стану підприємства; забезпечення сталого функціонування суб’єкта господарювання; збереження позитивних темпів розвитку суб’єкта; забезпечення стабільності соціальних умов; правовий захист усіх учасників господарської діяльності. На основі використання комплексного підходу, що включає в себе кількісний та якісний аналіз, побудовано алгоритм оцінки фінансових ризиків. Запропоновано заходи щодо зменшення впливу фінансових ризиків на результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Для забезпечення фінансової безпеки підприємства сформовано концептуальні положення управління фінансовими ризиками.

Посилання

Пожар Є.П. Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 387–391.

Гречко А.В., Гербеда М.В. Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1006 (дата звернення: 09.05.2022).

Куліш Г.П., Родніченко І.В. Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 98–103.

Орлик О.В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6 [63]. С. 218–223.

Добринь С.В. Управління фінансовими ризиками підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4073 (дата звернення: 14.06.2022).

Бездітко О.Є. Управління фінансовими ризиками підприємства. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2020. Вип. 3. С. 43–49.

Бєлоусова С.В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 277–293.

Кузьмінець Т.Г., Перегняк Ю.А. Управління фінансовими ризиками підприємства в умовах ринкової економіки. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 677–680.

Podolianchuk O., Tomashuk I. Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. 2020. № 47. Vol. 7. P. 63–73.

Костецький В.В., Бутов А.М. Напрями побудови системи управління фінансовими ризиками на підприємстві. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 3. C. 60–66.

Tomashuk I.V., Tomashuk I.O. Enterprise development strategy: innovation and internal flexibility. Сolloquium-journal. 2021. № 3 (90). Vol. 4. Р. 51–66.

Управління фінансовими ризиками. URL: https://pidru4niki.com/74707/ekonomika/upravlinnya_finansovimi_rizikami (дата звернення: 11.06.2022).

Гончарук І.В., Томашук І.В. Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення: монографія. Вінниця: ТОВ «Твори». 2022. 334 с.

Лактіонова О.А. Управління фінансовими ризиками. 2020. 256 с. URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1460/1/Навч%20посібник%20УФР%2027_10_2020.pdf (дата звернення: 27.05.2022).

Pozhar, Ye.P. (2020). Analiz finansovykh ryzykiv ta metody yikh neitralizatsii na pidpryiemstvi [Analysis of financial risks and methods of their neutralization at the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 43, 387–391. (in Ukrainian)

Hrechko, A.V., & Herbeda, M.V. (2012). Vplyv finansovykh ryzykiv na rezultaty diialnosti pidpryiemstva [The impact of financial risks on the results of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1006 (in Ukrainian)

Kulish, H.P., & Rodnichenko, I.V. (2018). Vplyv finansovykh ryzykiv na rezultaty diialnosti pidpryiemstva [The impact of financial risks on the results of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 25, 98–103. (in Ukrainian)

Orlyk, O.V. (2016). Finansovi ryzyky v systemi zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Financial risks in the system of financial and economic security of the enterprise]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 5–6 [63], 218–223. (in Ukrainian)

Dobryn, S.V. (2015). Upravlinnia finansovymy ryzykamy pidpryiemstva [Enterprise financial risk management]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4073 (in Ukrainian)

Bezditko, O.Ie. (2020). Upravlinnia finansovymy ryzykamy pidpryiemstva [Enterprise financial risk management]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika – Taurian Scientific Bulletin. Series: Economics, 3, 43–49. (in Ukrainian)

Bielousova, S.V. (2019). Mekhanizm upravlinnia finansovymy ryzykamy promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism of financial risk management of industrial enterprises]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 3 (19), 277–293. (in Ukrainian)

Kuzminets, T.H., & Perehniak, Yu.A. (2017). Upravlinnia finansovymy ryzykamy pidpryiemstva v umovakh rynkovoi ekonomiky [Management of financial risks of the enterprise in a market economy]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12 (52), 677–680. (in Ukrainian)

Podolianchuk, O., & Tomashuk, I. (2020). Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage, 47, 7, 63–73. (in Ukrainian)

Kostetskyi, V.V., & Butov, A.M. (2016). Napriamy pobudovy systemy upravlinnia finansovymy ryzykamy na pidpryiemstvi [Directions of building a financial risk management system at the enterprise]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 1, 3, 60–66. (in Ukrainian)

Tomashuk, I.V., & Tomashuk, I.O. (2021). Enterprise development strategy: innovation and internal flexibility. Solloquium-journal, 3 (90), 4, 51–66.

Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management]. Retrieved from: https://pidru4niki.com/74707/ekonomika/upravlinnya_finansovimi_rizikami (in Ukrainian)

Honcharuk, I.V., & Tomashuk, I.V. (2022). Resursnyi potentsial silskykh terytorii: stan ta napriamy zmitsnennia [Resource potential of rural areas: state and directions of strengthening]: monohrafiia – monograph. Vinnytsia: TOV «Tvory», 334. (in Ukrainian)

Laktionova, O.A. (2020). Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management], 256. Retrieved from: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1460/1/Navch%20posibnyk%20UFR%2027_10_2020.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 396
Завантажень PDF: 1752
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Томашук, І., & Томашук, І. (2022). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-64
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ