ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Віталій Березюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-9746-7656
Ключові слова: цілі сталого розвитку (ЦСР), інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інтернет, регіональний аспект, індикатор

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в контексті досягнення цілей сталого розвитку. Проаналізовано систему цілей сталого розвитку та ключові завдання, що поставлені в рамках досягнення цілей. В роботі визначено місце інформаційно-комунікаційних технологій в системі поставлених завдань щодо реалізації цілей сталого розвитку. Проаналізовано динаміку індикатора даного елементу за період 2016-2020 років та виявлено загальну динаміку його зміни. Проаналізовано зміну індикатора в залежності від регіональної ознаки та місцевості проживання населення. Проаналізовано зміну методології цільового показника в 2019 році та її вплив на загальне досягнення цілі. Сформовані рекомендації в контексті удосконалення критеріальної бази для моніторингу досягнення цілі, зокрема, запропоновані додаткові показники та індикатори.

Посилання

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2019 р., № 21, С. 17, Ст. 890.

Моніторинговий звіт "Цілі сталого розвитку: Україна" – 2021 рік. URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf (дата звернення: 24.06.2022).

«ЦСР: Україна» Моніторингова Доповідь 2019 рік. URL: https://bit.ly/2XzijRv (дата звернення: 24.06.2022).

Бутенко В.М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 1 (88). С. 22–28.

Сотник І.М., Гаврилова В.В., Коваленко Є.В. Соціальне підприємництво як інструмент реалізації глобальних цілей сталого розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2018. № 2 (200). С. 62–73.

Федулова Л.І. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. № 7 (26). С. 6–14.

Романов А. Асиметрії ринку праці та механізми їх регулювання в умовах досягнення цілей сталого розвитку. Економічний аналіз. 2019. № 4. С. 58–66.

Воронько-Невіднича Т., Коваль О., Колода О. Управління розвитком підприємства як необхідна умова досягнення цілей сталого розвитку. Економіка та суспільство. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-80

Моніторинговий звіт з оцінки прогресу досягнення ЦСР 8 "Гідна праця та економічне зростання" в Україні – 2019 рік. URL: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku (дата звернення: 24.06.2022).

Моніторинговий звіт "Цілі сталого розвитку: Україна" – 2020 рік. URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf (дата звернення: 24.06.2022).

«ЦСР для дітей України» Тематична Доповідь 2019 рік. URL: https://bit.ly/3eQAoR2 (дата звернення: 24.06.2022).

Перший Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні від Міністерства економіки України. URL: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b9157c23-7066-4dd1-968f (дата звернення: 24.06.2022).

Сайт Державної служби статистики України: статистичні дані про досягнення ЦСР (метадані). URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/09/09.htm (дата звернення: 24.06.2022).

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 [About the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine dated 30.09.2019] / Prezydent Ukrainy. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy – Official Gazette of the President of Ukraine, 2019 r., № 21, S. 17, St. 890. [in Ukrainian]

Monitorynhovyi zvit "Tsili staloho rozvytku: Ukraina" – 2021 rik [Monitoring report "Sustainable Development Goals: Ukraine" – 2021]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf [in Ukrainian]

«CSR: Ukraina» Monitorynhova Dopovid 2019 rik [SDG: Ukraine Monitoring Report 2019]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukrainehttps://bit.ly/2XzijRv [in Ukrainian]

Butenko V. (2016) Bioekonomika yak mekhanizm dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Bioeconomics as a mechanism for achieving the goals of sustainable development]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Coast, 1 (88), 22–28. [in Ukrainian]

Sotnyk I., Havrylova V., Kovalenko Ye. (2018) Sotsialne pidpryiemnytstvo yak instrument realizatsii hlobalnykh tsilei staloho rozvytku [Social entrepreneurship as a tool for achieving global goals of sustainable development]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 2 (200), 62–73. [in Ukrainian]

Fedulova L. (2020) Tendentsii rozvytku ta vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii dlia realizatsii tsilei staloho rozvytku [Trends in the development and implementation of digital technologies to achieve the goals of sustainable development]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok – Economics of nature management and sustainable development, 7 (26), 6–14. [in Ukrainian]

Romanov A. (2019) Asymetrii rynku pratsi ta mekhanizmy yikh rehuliuvannia v umovakh dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Asymmetries of the labor market and mechanisms for their rehuliuvanniya in terms of achieving the goals of sustainable development]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 4, 58–66. [in Ukrainian]

Voronko-Nevidnycha T., Koval O., Koloda O. (2021). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva yak neobkhidna umova dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Management of enterprise development as a necessary condition for achieving the goals of sustainable development]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-80 [in Ukrainian]

Monitorynhovyi zvit z otsinky prohresu dosiahnennia TsSR 8 "Hidna pratsia ta ekonomichne zrostannia" v Ukraini – 2019 rik [Monitoring report to assess the progress of the CSR 8 "Decent work and economic growth" in Ukraine – 2019]. Retrieved from: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=938d9df1-5e8d-48cc-a007-be5bc60123b8&tag=TSiliStalogoRozvitku [in Ukrainian]

Monitorynhovyi zvit "Tsili staloho rozvytku: Ukraina" – 2020 rik [Monitoring report "Sustainable Development Goals: Ukraine" – 2020]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf [in Ukrainian]

«Tsili staloho rozvytku dlia ditei Ukrainy» Tematychna Dopovid 2019 rik ["Sustainable Development Goals for Children of Ukraine" Thematic Report 2019]. Retrieved from: https://bit.ly/3eQAoR2 [in Ukrainian]

Pershyi Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad shchodo Tsilei staloho rozvytku v Ukraini vid Ministerstva ekonomiky Ukrainy [The first Voluntary National Review of the Sustainable Development Goals in Ukraine by the Ministry of Economy of Ukraine]. Retrieved from: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b9157c23-7066-4dd1-968f [in Ukrainian]

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy: statystychni dani pro dosiahnennia TsSR (metadani) [Website of the State Statistics Service of Ukraine: statistical data on the achievements of the CSB (metadata)]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/metadata/09/09.htm [in Ukrainian]

Переглядів статті: 274
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Березюк, В. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-55
Розділ
ЕКОНОМІКА