СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ COVID-19

Ключові слова: резильєнтність, територіальна громада, пандемія, COVID-19, резильєнтність громади, складові резильєнтності

Анотація

У статті здійснено систематизацію підходів до дефініції резильєнтності громади, визначені її специфічні риси та ідентифіковані основні складові формування резильєнтності громади в умовах пандемії COVID-19. Виокремлено 4 основні аспекти розгляду категорії «резильєнтність громади», а саме як атрибуту громади; як процесу зміни стану громади; як адаптації, збереження стійкого стану громади; та як зміцнення і розвитку у відповідь на фактор ризику. Визначені специфічні риси резильєнтності громади, а саме: 1) фактори ризику можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження; 2) громада характеризується визначеними географічними межами, соціальним та політичним устроєм; 3) рівень резильєнтності громади позначається на резильєнтності її мешканців, рівні і якості їх життя. Розглянуто етапи теоретичної моделі резильєнтності громади, ідентифіковано основні складові резильєнтності громади, до яких віднесено соціальний капітал, економічний розвиток, людський капітал, фізичні ресурси, а також географічне положення, та розглянуто зазначені складові у призмі пандемії COVID-19.

Посилання

Корольчук О.Л. Характеристики резильєнтності системи охорони здоров’я: міжнародний досвід для України. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. № 23. С. 35–41. DOI: https://doi.org/10.32843/pma2663-5240-2021.23.6

Лазос Г. П. Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основа побудови психотехнології її розвитку. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 2-3 (17). С. 77–89. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2019.3.17.9

Definitions of Community Resilience: An Analysis. Community & Regional Resilience Institute. 2013. 14 p. URL: https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/08/Definitions-of-community-resilience.pdf

Fan Y., Lyu X. Exploring Two Decades of Research in Community Resilience: A Content Analysis Across the International Literature. Psychology Research and Behavior Management. 2021. № 14. P. 1643–1654. DOI: https://doi.org/10.2147/PRBM.S329829

Faulkner L., Brown K., Quinn T. Analyzing community resilience as an emergent property of dynamic social-ecological systems. Ecology and Society. 2018. № 23(1). P. 24. DOI: https://doi.org/10.5751/ES-09784-230124

Fenxia Z. The community resilience measurement throughout the COVID-19 pandemic and beyond – an empirical study based on data from Shanghai, Wuhan and Chengdu. International journal of disaster risk reduction: IJDRR. 2022. № 67, 102664. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102664

Kulig J. C. Community resiliency: The potential for community health nursing theory development. Public Health Nursing. 2000. № 17(5). P. 374–385. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1525-1446.2000.00374.x

Meng B., Li N., Fang D. Attributes, challenges and future directions of community resilience. Frontiers of Engineering Management. 2018. № 5(3). P. 307‒323. DOI: https://doi.org/10.15302/J-FEM-2018030

Menzies J., Raskovic M. Taming COVID-19 through Social Resilience: A Meta-Capability Policy Framework from Australia and New Zealand. AIB Insights. 2020. № 20(3). DOI: https://doi.org/10.46697/001c.18165

Patel S. S., Rogers M. B., Amlôt R., Rubin G. J. What Do We Mean by 'Community Resilience'? A Systematic Literature Review of How It Is Defined in the Literature. PLoS currents. 2017. № 9. DOI: https://doi.org/10.1371/currents.dis.db775aff25efc5ac4f0660ad9c9f7db2

Valinejad J., Guo Zh., Cho J.-H., Chen I.-R. Measuring Community Resilience During the COVID-19 based on Community Wellbeing and Resource Distribution. medRxiv. 2022. 2022.05.23.22275454. DOI: https://doi.org/10.1101/2022.05.23.22275454

Korolchuk, O. L. (2021). Kharakterystyky rezylientnosti systemy okhorony zdorovia: mizhnarodnyi dosvid dlia Ukrainy [Resilience characteristics of the health care system: international experience for Ukraine]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini – Public administration in Ukraine. 23, 35–41. DOI: https://doi.org/10.32843/pma2663-5240-2021.23.6 (in Ukrainian)

Lazos, H. P. (2019). Teoretyko-metodolohichna model rezylientnosti yak osnova pobudovy psykhotekhnolohii yii rozvytku [Theoretical and methodological model of resilience as a basis for constructing psychotechnology of its development]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia – Organizational psychology. Economic psychology. 2-3(17), 77–89. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2019.3.17.9 (in Ukrainian)

Community & Regional Resilience Institute (2013). Definitions of Community Resilience: An Analysis. 14 p. Available at: https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/08/Definitions-of-community-resilience.pdf

Fan, Y., & Lyu, X. (2021). Exploring Two Decades of Research in Community Resilience: A Content Analysis Across the International Literature. Psychology Research and Behavior Management. 14, 1643–1654. DOI: https://doi.org/10.2147/PRBM.S329829

Faulkner, L., Brown, K., & Quinn, T. (2018). Analyzing community resilience as an emergent property of dynamic social-ecological systems. Ecology and Society. 23(1), 24. DOI: https://doi.org/10.5751/ES-09784-230124

Fenxia, Z. (2022). The community resilience measurement throughout the COVID-19 pandemic and beyond – an empirical study based on data from Shanghai, Wuhan and Chengdu. International journal of disaster risk reduction: IJDRR. 67, 102664. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102664

Kulig, J. C. (2000). Community resiliency: The potential for community health nursing theory development. Public Health Nursing. 17(5), 374–385. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1525-1446.2000.00374.x

Meng, B., Li, N., & Fang, D. (2018). Attributes, challenges and future directions of community resilience. Frontiers of Engineering Management. 5(3), 307‒323. DOI: https://doi.org/10.15302/J-FEM-2018030

Menzies, J., & Raskovic, M. (2020). Taming COVID-19 through Social Resilience: A Meta-Capability Policy Framework from Australia and New Zealand. AIB Insights. 20(3). DOI: https://doi.org/10.46697/001c.18165.

Patel, S. S., Rogers, M. B., Amlôt, R., & Rubin, G. J. (2017). What Do We Mean by 'Community Resilience'? A Systematic Literature Review of How It Is Defined in the Literature. PLoS currents. 9. DOI: https://doi.org/10.1371/currents.dis.db775aff25efc5ac4f0660ad9c9f7db2

Valinejad, J., Guo, Zh., Cho, J.-H., & Chen, I.-R. (2022). Measuring Community Resilience During the COVID-19 based on Community Wellbeing and Resource Distribution. medRxiv. 2022.05.23.22275454. DOI: https://doi.org/10.1101/2022.05.23.22275454

Переглядів статті: 884
Завантажень PDF: 623
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Пахненко, О. (2022). СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ COVID-19. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-51
Розділ
ЕКОНОМІКА